Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix zapowiedział serial inspirowany powieścią Jacka Dukaja

Wyda­na w 2015 przez Alle­gro Sta­rość Akso­lo­tla Jac­ka Duka­ja opo­wia­da o Zie­mi wyste­ry­li­zo­wa­nej ze wszyst­kie­go, co żywe na sku­tek kosmicz­ne­go kata­kli­zmu. Net­flix posta­no­wił poży­czyć pomysł wyj­ścio­wy z książ­ki i współ­pra­cu­jąc z wytwór­nią fil­mo­wą Entre Chien et Loup, stwo­rzyć pierw­szy bel­gij­ski serial ory­gi­nal­ny. Według zapo­wie­dzi Kie­ru­nek: Noc eks­plo­ro­wać będzie pro­blem ludz­kich zacho­wań w obli­czu glo­bal­nej katastrofy.

Serial roz­po­czy­na kata­stro­fal­ne w skut­kach zja­wi­sko sło­necz­ne, któ­re spra­wia, że gwiaz­da zaczy­na nisz­czyć wszyst­ko na swo­jej dro­dze. Akcja toczy się wokół pasa­że­rów i człon­ków zało­gi noc­ne­go lotu z Bruk­se­li, któ­rzy posta­na­wia­ją obrać kurs na zachód, aby szu­kać schro­nie­nia w mro­ku. Na pokła­dzie samo­lo­tu o prze­ży­cie wal­czą boga­ci i bied­ni, mło­dzi i sta­rzy, cywi­le i woj­sko­wi pocho­dzą­cy z róż­nych śro­do­wisk i mówią­cy róż­ny­mi języ­ka­mi. Wszyst­kich ich łączy jed­na rzecz: wola prze­trwa­nia koń­ca świa­ta – za wszel­ką cenę, czy­ta­my w infor­ma­cji prasowej.

Na Kie­ru­nek: Noc zło­ży się sześć odcin­ków. Twór­cą seria­lu jest Jason Geo­r­ge (The Pro­tec­tor, Nar­cos), reży­se­rią zaj­mą się Inti Cal­fat i Dirk Ver­heye. Do eki­py fil­mo­wej zapro­sze­ni zosta­li rów­nież Jacek Dukaj i Tomek Bagiń­ski w rolach pro­du­cen­tów wyko­naw­czych. Sce­na­riusz zakła­da, że na pokła­dzie samo­lo­tu znaj­dą się ludzie z róż­nych kra­jów i warstw spo­łecz­nych, dla­te­go może­my spo­dzie­wać się mię­dzy­na­ro­do­wej obsa­dy. Net­flix wspo­mi­na, że angaż dosta­ną akto­rzy z Bel­gii, Fran­cji, Nie­miec, Włoch, Pol­ski, Rosji oraz Turcji.

Ten dają­cy do myśle­nia thril­ler zada­je pyta­nie, któ­re w obec­nych cza­sach sły­szy­my coraz czę­ściej: Czy ludz­kość jest w sta­nie zjed­no­czyć się w imię wspól­ne­go dobra, czy może zgu­bi nas ego­izm i samo­lub­na natu­ra?, komen­tu­je show­run­ner i sce­na­rzy­sta Jason George.

Krót­ki mate­riał rekla­mo­wy udo­stęp­nio­ny na net­flik­sow­skim kana­le YouTu­be wpro­wa­dza w kli­mat. Z fil­mi­ku dowia­du­je­my się, że pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 2020. Kolej­ne infor­ma­cje będą poja­wiać się z czasem.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy