Ekranizacje Zapowiedzi

Amazon udostępnił pierwszy zwiastun serialowego Reachera na motywach powieści Lee Childa

Cie­szą­ca się mię­dzy­na­ro­do­wą popu­lar­no­ścią seria powie­ścio­wa o Jac­ku Reache­rze docze­ka­ła się dwóch kino­wych hitów. O ile fil­my same w sobie były cał­kiem dobry­mi akcyj­nia­ka­mi, to nie­ste­ty Tom Cru­ise w roli byłe­go majo­ra Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej Armii Sta­nów Zjed­no­czo­nych wzbu­dzał u fanów ksią­żek Lee Chil­da nie­za­do­wo­le­nie. Aktor nie przy­sta­wał po pro­stu do powie­ścio­we­go obra­zu Jac­ka Reachera.

W seria­lo­wej adap­ta­cji tego pro­ble­mu nie będzie. Wcie­la­ją­cy się w postać Jac­ka Reache­ra Alan Ritch­son z całą pew­no­ścią ma odpo­wied­nie warun­ki fizycz­ne, jest do tego bar­dzo cha­ry­zma­tycz­nym akto­rem. Prób­kę tego, jak wypa­da w roli byłe­go woj­sko­we­go zoba­czyć może­my w nie­daw­no opu­bli­ko­wa­nym zwia­stu­nie seria­lu Reacher.

Zwia­stun zdra­dza datę pre­mie­ry seria­lu. 4 lute­go na plat­for­mie Pri­me Video uka­że się cały pierw­szy sezon. Ozna­cza to, że będzie­my mogli od razu wchło­nąć 8 odcin­ków wypeł­nio­nych po brze­gi wyso­ko­ok­ta­no­wą akcją.

Fabu­ła pierw­sze­go sezo­nu Reache­ra opie­rać się będzie na powie­ści Poziom śmier­ci. Po przy­jeź­dzie do spo­koj­ne­go mia­stecz­ka Mar­gra­ve Jack Reacher zosta­je aresz­to­wa­ny przez poli­cję jako głów­ny podej­rza­ny w spra­wie bru­tal­ne­go zabój­stwa. Teraz były woj­sko­wy musi udo­wod­nić swo­ją nie­win­ność. A w dotych­czas sen­nym mia­stecz­ku atmos­fe­ra robi się coraz bar­dziej gorąca.

Głów­nym sce­na­rzy­stą seria­lu jest Nick San­to­ra. Lee Child w pro­jek­cie bie­rze udział jako pro­du­cent wykonawczy.

Poza Ala­nem Ritch­so­nem w Reache­rze wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Mal­colm Goodwin, Wil­la Fit­zge­rald, Chris Webster, Hugh Thomp­son, Maria Sten, Harvey Guil­lén, Kri­stin Kreuk, Cur­rie Gra­ham, Marc Ben­da­vid, Wil­lie C. Car­pen­ter, Maxwell Jen­kins i Bru­ce McGill.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy