Sprawdzasz tag

Steg Larsson

Zapowiedzi

Piąta część serii Millennium powstanie?!

Try­lo­gia “Mil­len­nium” to zna­na na całym świe­cie kry­mi­nal­na seria autor­stwa Stie­ga Lars­so­na. Spad­ko­bier­cy pisa­rza zaapro­bo­wa­li kon­ty­nu­owa­nie cyklu przez Davi­da Lager­crant­za i jego “Co nas nie zabi­je” sprze­da­ła się w sze­ściu milio­nach egzem­pla­rzy. Twór­ca część docho­dów prze­zna­czył dla Läsrörel­sen, czy­li insty­tu­cji, któ­ra wspie­ra czy­tel­nic­two w Szwecji.

Czy­taj dalej

-->