Sprawdzasz tag

John Grisham

Aktualności

George R.R. Martin, John Grisham i inni pozywają OpenAI. Czy ChatGPT spiracił ich książki?

Nowo­jor­ska orga­ni­za­cja Gil­dia Auto­rów zło­ży­ła pozew prze­ciw­ko Ope­nAI, oskar­ża­jąc fir­mę o szko­le­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji na spi­ra­co­nych książ­kach. To już kolej­ny pozew, w któ­rym pisa­rze i pisar­ki sprze­ci­wia­ją się prak­ty­kom zwią­za­nym z tym, jak tre­no­wa­ny jest ChatGPT. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Top 10 książek, w których bohaterami są dzieci…i które nie zawsze są dla nich przeznaczone

Nawet kie­dy jeste­śmy już doro­sły­mi i odpo­wie­dzial­ny­mi ludź­mi, to zawsze w głę­bi naszej oso­bo­wo­ści nosi­my dziec­ko, któ­rym byli­śmy lata temu. Dziec­ko, któ­re reagu­je na świat podob­nie jak wte­dy, gdy doro­słość wyda­wa­ła nam się odle­głym i nie­osią­gal­nym zaszczy­tem. Cza­sem jest to roze­śmia­ny urwis, któ­ry nie stro­ni od żar­tów i odma­wia bycia „poważ­nym czło­wie­kiem”, innym razem jest to malec, któ­ry musi podo­łać wyzwa­niom zbyt trud­nym jak na jego moż­li­wo­ści, cza­sem zaś to zalęk­nio­ny ber­beć, któ­re­go świat dooko­ła po pro­stu przeraża. 

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

John Grisham – od czego zacząć?

Każ­dy gatu­nek lite­rac­ki ma swo­je iko­ny, nazwi­ska pisa­rzy, któ­re od razu roz­nie­ca­ją odpo­wied­nie sko­ja­rze­nia. Ste­phen King? Hor­ror! Daniel­le Ste­el? Romans! Ter­ry Prat­chett? Fantasy!
John Gri­sham? Oczy­wi­ście THRILLER PRAWNICZY! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Znakomite wieści dla fanów Johna Grishama!

Dziś uka­zał się pierw­szy tom kolek­cji „W świe­tle pra­wa”, na któ­rą zło­ży się łącz­nie 30 tomów thril­le­rów praw­ni­czych autor­stwa tego zna­ko­mi­te­go pisa­rza. Powie­ści będzie moż­na zaku­pić w kio­skach i salo­nach pra­so­wych, a uka­zy­wać będą się co dwa tygo­dnie, więc ostat­ni tom tra­fi do sprze­da­ży 5 kwiet­nia 2018 roku. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Powieść Johna Grishama jako serial?

Zakli­nacz desz­czu” to powieść Joh­na Gri­sha­ma. Jej ekra­ni­za­cja z Mat­tem Damo­nem powsta­ła 20 lat temu. Teraz do fil­mu kino­we­go ma dołą­czyć serial, któ­ry został zamó­wio­ny przez sta­cję CBS. Odpo­wia­da za nie­go Micha­el Seit­zman, twór­ca “Code Black: Sta­nu krytycznego”.

Czy­taj dalej

-->