Ekranizacje

Powieść Johna Grishama jako serial?

Zakli­nacz desz­czu” to powieść Joh­na Gri­sha­ma. Jej ekra­ni­za­cja z Mat­tem Damo­nem powsta­ła 20 lat temu. Teraz do fil­mu kino­we­go ma dołą­czyć serial, któ­ry został zamó­wio­ny przez sta­cję CBS. Odpo­wia­da za nie­go Micha­el Seit­zman, twór­ca “Code Black: Sta­nu krytycznego”.

Poni­żej może­cie zapo­znać się z opi­sem wydaw­ni­czym książki:
Rudy Bay­lor, mło­dy absol­went pra­wa ma pro­ble­my ze zna­le­zie­niem pra­cy. Sfru­stro­wa­ny tra­fia pod skrzy­dła Bru­ise­ra, adwo­ka­ta powią­za­ne­go ze świa­tem prze­stęp­czym. Rudy pozna­je Blac­ków, bied­nych ludzi, któ­rych syn umie­ra na bia­łacz­kę, bo fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa nie chce zapła­cić za ope­ra­cję. Rudy zda­je egza­min apli­kanc­ki i zaczy­na pro­wa­dzić spra­wę Blac­ków, w któ­rej pozwa­na fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa jest bro­nio­na przez dużą i zna­ną kan­ce­la­rię. W grę zaczy­na­ją wcho­dzić napraw­dę duże pie­nią­dze. Czy Bay­lo­ro­wi uda się zwy­cię­żyć w tej nie­rów­nej walce?

zaklinacz-deszczu

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy