Aktualności

Która z pisarek zgromadziła 1,7 mld dolarów? Lista najbogatszych ze świata literatury

Gdy jed­ni twier­dzą, że z pisa­nia nie da się wyżyć, inni zara­bia­ją na książ­kach milio­ny… albo set­ki milio­nów. Jak wyglą­da mają­tek naj­bo­gat­szych pisa­rek i pisa­rzy świata?

W cią­gu ostat­nich czte­rech lat Remi­giusz Mróz miał zaro­bić ponad 16 milio­nów zło­tych – to suma, któ­ra robi wra­że­nie. To naj­le­piej zara­bia­ją­cy pisarz w Pol­sce, ale gdy przyj­rzy­my się staw­kom świa­to­wym, oka­zu­je się, że Polak radzi sobie „sła­bo”. Mająt­ki pisar­skich VIP-ów to set­ki milio­nów dola­rów. Por­tal Edudwar.com przy­go­to­wał zesta­wie­nie naj­bo­gat­szych pisa­rek i pisa­rzy na świecie.

Naj­więk­szy mają­tek zgro­ma­dzi­ła Éli­sa­beth Badin­ter – jego war­tość to aż 1,7 miliar­da dola­rów (co w prze­li­cze­niu daje nie­mal 7,6 miliar­da zło­tych!). To jed­no­cze­śnie jedy­na oso­ba na liście pocho­dzą­ca nie z Wiel­kiej Bry­ta­nii lub USA. Éli­sa­beth Badin­ter to fran­cu­ska femi­nist­ka, pro­fe­sor­ka filo­zo­fii w Éco­le Poly­tech­ni­que w Pary­żu. Jest obroń­czy­nią pań­stwa laic­kie­go. Uwa­ża, że część femi­ni­stek obra­ło błęd­ną dro­gę i zamiast do rów­no­ści płci dążą do woj­ny płci, cze­mu poświę­ci­ła książ­kę „Fał­szy­wa ścież­ka”. Inne z jej tek­stów dostęp­nych po pol­sku to: „Histo­ria miło­ści macie­rzyń­skiej”, „XY toż­sa­mość męż­czy­zny” oraz „Kon­flikt: kobie­ta i mat­ka”. Éli­sa­beth Badin­ter to według „For­be­sa” jed­na z naj­bo­gat­szych oby­wa­te­lek Francji.

Na dru­gim miej­scu zna­la­zła się J.K. Row­ling, czy­li autor­ka cyklu o Har­rym Pot­te­rze, publi­ku­ją­ca tak­że pod pseu­do­ni­mem Robert Gal­bra­ith. Mają­tek Bry­tyj­ki to miliard dola­rów (czy­li w prze­li­cze­niu nie­mal 4,5 miliar­da zło­tych). J.K. Row­ling sprze­da­ła ponad 500 milio­nów egzem­pla­rzy swo­ich ksią­żek, któ­re zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na co naj­mniej 70 języ­ków. W ostat­nich latach coraz gło­śniej jest jed­nak nie o jej twór­czo­ści, a o trans­fo­bicz­nych poglą­dach. Pisar­ka nie tyl­ko publi­ku­je trans­fo­bicz­ne wypo­wie­dzi, ale aktyw­nie lob­bu­je prze­ciw­ko pra­wom osób transpłciowych.

Trze­cie miej­sce nale­ży do Jame­sa Pat­ter­so­na, któ­ry zgro­ma­dził 800 milio­nów dola­rów (co daje nie­mal 3,6 miliar­da zło­tych). Ame­ry­ka­nin spe­cja­li­zu­je się w kry­mi­na­łach i thril­le­rach, naj­bar­dziej zna­ny jest z cyklu o Alek­sie Cros­sie. Zanim poświę­cił się pisa­niu, pra­co­wał w bran­ży rekla­mo­wej. Jest pierw­szym pisa­rzem w histo­rii, któ­ry sprze­dał ponad milion ebooków.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę dzie­się­cior­ga naj­bo­gat­szych pisa­rek i pisa­rzy świata.

1. Éli­sa­beth Badin­ter
mają­tek: 1,7 miliar­da dolarów

2. J.K. Row­ling
mają­tek: 1 miliard dolarów

3. James Pat­ter­son
mają­tek: 800 milio­nów dolarów

4. Daniel­le Ste­el
mają­tek: 600 milio­nów dolarów

5. Ste­phen King
mają­tek: 500 milio­nów dolarów

6. Nora Roberts
mają­tek: 390 milio­nów dolarów

7. Bar­ba­ra Tay­lor Brad­ford
Mają­tek: 300 milio­nów dolarów

8. Nigel Blac­kwell
mają­tek: 292,5 milio­nów dolarów

9. John Gri­sham
mają­tek: 220 milio­nów dolarów

10. Jef­frey Archer
mają­tek: 200 milio­nów dolarów


REKLAMA

Cie­ka­we gadże­ty dla książ­ko­ho­li­ków? Zaj­rzyj na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy