Aktualności

Wszystko ma swój koniec?

Po raz pierw­szy w Pol­sce czy­tel­ni­cy zosta­ną zapro­sze­ni do wyjąt­ko­we­go miej­sca, w któ­rym rze­czy­wi­stość prze­ni­ka się z fik­cją lite­rac­ką. Pawi­lon OSTATNI ROZDZIAŁ na Bul­wa­rach Wiśla­nych w War­sza­wie to świat boha­te­rów powie­ści Kata­rzy­ny Bon­dy, jak i prze­nie­sio­ne w sfe­rę publicz­ną jej pry­wat­ne miej­sce pra­cy. Już 16 maja każ­dy będzie mógł poczuć się boha­te­rem serii „Czte­ry żywio­ły Saszy Zału­skiej”, któ­rą otwie­ra „Pochła­niacz”, a koń­czy „Czer­wo­ny Pająk” (pre­mie­ra 23 maja). Zapra­sza­my do OSTATNIEGO ROZDZIAŁU w pawi­lo­nie „Bul­war Literacki”.

Róż­ne świa­ty w jed­nym miej­scu. OSTATNI ROZDZIAŁ łączy kli­mat łódz­kich ulic, nie­bez­piecz­nych mafij­nych pora­chun­ków pro­sto z Trój­mia­sta, gro­zy pod­la­skich lasów i atmos­fe­rę nie­uchron­ne­go koń­ca. Zdra­dza tak­że, w jaki spo­sób pra­cu­je nad swo­imi powie­ścia­mi jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich pisa­rek, jak wyglą­da jej pokój, co czy­ta i jak two­rzy mister­ną fabu­łę kry­mi­nal­nych opo­wie­ści. Na odwie­dza­ją­cych cze­ka mnó­stwo oso­bli­wo­ści pro­sto z kart kry­mi­na­łów Kata­rzy­ny Bon­dy oraz pry­wat­ne rze­czy autor­ki, dzię­ki któ­rym powsta­je lite­rac­ka fikcja.

OSTATNI ROZDZIAŁ to for­ma labi­ryn­tu. W prze­strze­ni tej nie ma sztyw­nych gra­nic mię­dzy wyobraź­nią autor­ki, a tym, co auten­tycz­ne. OSTATNI ROZDZIAŁ powsta­je w związ­ku z zakoń­cze­niem przez autor­kę best­sel­le­ro­wej serii powie­ści kryminalnych.

Czer­wo­ny Pająk” jest ostat­nią czę­ścią serii „Czte­ry żywio­ły Saszy Zału­skiej” Kata­rzy­ny Bon­dy. W ostat­nim tomie cyklu poja­wią się wszyst­kie waż­ne dla pro­fi­ler­ki posta­cie, jej daw­ni przy­ja­cie­le oraz naj­więk­si wro­go­wie. Zakoń­cze­nie powie­ści będzie zaska­ku­ją­ce. „Czer­wo­ny Pająk” to mister­nie skon­stru­owa­na intry­ga i emo­cje na naj­wyż­szym poziomie.

Otwar­cie OSTATNIEGO ROZDZIAŁU to kolej­na spek­ta­ku­lar­na akcja zwią­za­na z pre­mie­rą książ­ki Kata­rzy­ny Bon­dy przy­go­to­wa­na przez Wydaw­nic­two MUZA SA. W 2015 r. autor­ka podró­żo­wa­ła po Pol­sce spe­cjal­nie ozna­ko­wa­nym samo­cho­dem mar­ki Mer­ce­des W210, tytu­ło­wym „Oku­lar­ni­kiem”, wypeł­nio­nym egzem­pla­rza­mi pro­mo­wa­nej powie­ści. W 2016 r. przy oka­zji pre­mie­ry „Lam­pio­nów” powsta­ły LAMPIONY POP UP STORE, wyjąt­ko­wa księ­gar­nia, w któ­rej moż­na było kupić tyl­ko jeden tytuł.

OSTATNI ROZDZIAŁ będzie otwar­ty codzien­nie od 16 do 27 maja, w dni powsze­dnie w godzi­nach 16.00–21.00, a w week­en­dy w godzi­nach 11.00–22.00.

16.05 – otwar­cie. Prze­strzeń czyn­na w godz. 16.00–21.00
25.05 – zamknię­cie OSTATNIEGO ROZDZIAŁU przez Kata­rzy­nę Bondę.

Autor­kę będzie moż­na spo­tkać w poda­nych terminach:
16.05 – godz. 16.00–20.00
25.05 – godz. 16.00–20.00

Bul­wa­ry Wiśla­ne, Wybrze­że Kościusz­kow­skie pawi­lon Bul­war Lite­rac­ki (w poło­wie dro­gi mię­dzy ul. Karo­wą a mostem Ślą­sko-Dąbrow­skim, mię­dzy pawi­lo­nem Bul­war Arab­ski a Bul­wa­rem Francuskim)

Kata­rzy­na Bon­da –  autor­ka powie­ści kry­mi­nal­nych w Pol­sce. Z wykształ­ce­nia dzien­ni­kar­ka i sce­na­rzyst­ka. Wszyst­kie jej powie­ści zyska­ły sta­tus best­sel­le­rów. Jest autor­ką try­lo­gii kry­mi­nal­nej z Huber­tem Mey­erem („Spra­wa Niny Frank”, „Tyl­ko mar­twi nie kła­mią”, „Flo­ryst­ka”). Ogrom­ną popu­lar­ność oraz pre­sti­żo­we nagro­dy przy­nio­sła jej seria z pro­fi­ler­ką Saszą Zału­ską („Pochła­niacz”, „Oku­lar­nik”, „Lam­pio­ny”, „Czer­wo­ny Pająk”). „Pochła­niacz” otrzy­mał Nagro­dę Publicz­no­ści na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Kry­mi­na­łów 2015, a „Oku­lar­nik” – nagro­dę Best­sel­le­ry Empi­ku 2015. Do tej pory książ­ki Kata­rzy­ny Bon­dy sprze­da­ły się w Pol­sce w bli­sko dwu­mi­lio­no­wym nakła­dzie. Są wyda­wa­ne w 12 krajach.


Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy