Aktualności

Amazon z okazji Światowego Dnia Książki rozdaje ebooki

Świa­to­wy Dzień Książ­ki i Praw Autor­skich obcho­dzi­my 23 kwiet­nia, ale Ama­zon już kil­ka dni temu odpa­lił spe­cjal­ną akcję, w ramach któ­rej czy­tel­ni­cy mogą ścią­gnąć z plat­for­my gigan­ta dzie­więć tytu­łów w wer­sji elek­tro­nicz­nej zupeł­nie za dar­mo. Pro­mo­cja jest połą­czo­na z ini­cja­ty­wą Ama­zon Cros­sing zachę­ca­ją­cą do czy­ta­nia lite­ra­tu­ry z całe­go świa­ta. Dla­te­go w ofer­cie zna­la­zły się angiel­skie prze­kła­dy tytu­łów z Mek­sy­ku, Holan­dii, Hisz­pa­nii, Nie­miec, Izra­ela, Szwe­cji, Japo­nii, Argen­ty­ny i Norwegii.

Nie­ste­ty może się zda­rzyć tak, że część obję­tych pro­mo­cją ksią­żek będzie nie­do­stęp­na w nie­któ­rych rejo­nach. Świat Czyt­ni­ków dono­si, że w Pol­sce tyl­ko The Hangman’s Dau­gh­ter Oli­ve­ra Pötz­scha, czy­li począ­tek sagi o bawar­skim kacie i jego spryt­nej cór­ce roz­wią­zu­ją­cych maka­brycz­ne zagad­ki kry­mi­nal­ne w XVII wiecz­nych Niem­czech znaj­du­je się poza naszym zasięgiem.

Nadal jed­nak pozo­sta­je osiem innych cie­ka­wych ksią­żek. Pamię­taj­cie, że w ofer­cie znaj­du­ją się angiel­skie przekłady!

The Mur­mur of Bees to tłu­ma­cze­nie wyda­nej w 2015 roku w Mek­sy­ku powie­ści El mur­mul­lo de las abe­jas opo­wia­da­ją­cej o tajem­ni­czym dziec­ku obda­rzo­nym nie­zwy­kły­mi zdol­no­ścia­mi i rodzi­nie, któ­rej los po przy­gar­nię­ciu pod­rzut­ka rady­kal­nie się zmienia.

Anne­jet van der Zijl w An Ame­ri­can Prin­cess: The Many Lives of Alle­ne Tew opi­sa­ła histo­rię obda­rzo­nej sil­ną wolą kobie­ty wywo­dzą­cej się w pro­stej linii od ame­ry­kań­skich osad­ni­ków, któ­rej udzia­łem stał się w koń­cu zaszczyt włą­cze­nia do euro­pej­skiej rodzi­ny królewskiej.

All This I Will Give to You w ory­gi­na­le uka­za­ło się w 2016 roku w Hisz­pa­nii. To mrocz­ny kry­mi­nał, w któ­rym popu­lar­ny pisarz po tra­gicz­nej śmier­ci męża zagłę­bia się w nie­bez­piecz­ne sekre­ty dostoj­ne­go rodu zmar­łe­go. Książ­ka uka­za­ła się w Pol­sce pod tytu­łem Dam ci to wszystko.

Abo­ut the Night to powieść histo­rycz­na rodem z Izra­ela. Anat Tal­shir zabie­ra czy­tel­ni­ka do roz­dar­tej woj­ną Jero­zo­li­my roku 1947, gdzie mię­dzy dwoj­giem mło­dych ludzi rodzi się zaka­za­na kul­tu­ro­wo i poli­tycz­nie miłość.

Fani skan­dy­naw­skie­go kry­mi­na­łu będą pew­nie usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni lek­tu­rą The Dark Heart pocho­dzą­ce­go ze Szwe­cji dzien­ni­ka­rza śled­cze­go Joaki­ma Palm­kvi­sta. Czy­tel­ni­cy mogą liczyć na nie­speł­nio­ną miłość, chci­wość i wiel­kie pie­nią­dze, rodzin­ny spór trwa­ją­cy od poko­leń i okrut­ne mor­der­stwo. Powieść zosta­ła wyda­na w Pol­sce jako Na tro­pie mordercy.

Kazu­ki Kane­shi­ro w Go ofe­ru­je nam spoj­rze­nie na tru­dy zwią­za­ne z pierw­szą miło­ścią i raso­wą dys­kry­mi­na­cją wśród mło­dych ludzi w japoń­skiej kul­tu­rze. Książ­ka na mia­rę na szych czasów.

The Pas­sion Accor­ding to Car­me­la to pro­po­zy­cja argen­tyń­skiej uczty lite­rac­kiej osa­dzo­nej w cza­sach rewo­lu­cji kubań­skiej. Mar­cos Agu­inis snu­je pięk­ną opo­wieść o miło­ści, któ­rej tłem jest kształ­to­wa­nie się zupeł­nie nowe­go społeczeństwa.

Ostat­nia książ­ka opo­wia­da histo­rię Paki­stań­czy­ka uro­dzo­ne­go i wycho­wa­ne­go w Nor­we­gii, roz­dar­te­go mię­dzy dwo­ma zupeł­nie róż­ny­mi kla­so­wo, raso­wo i kul­tu­ro­wo świa­ta­mi. This Life or the Next to opo­wieść o roz­pacz­li­wym poszu­ki­wa­niu wła­sne­go domu na rady­kal­nych ścież­kach islamu.

Pro­mo­cja trwa tyl­ko do 24 kwiet­nia. Zachę­ca­my do odwie­dze­nia strony:
https://www.amazon.com/article/read-the-world/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: Amazon/Świat Czytników

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy