Sprawdzasz tag

James Patterson

Aktualności

James Patterson walczy z różnicami w dostępie do literatury wśród uczniów amerykańskich szkół

Wszy­scy zapew­ne zgo­dzi­my się, że każ­dy powi­nien mieć rów­ny dostęp do lite­ra­tu­ry, nie­za­leż­nie od tego skąd pocho­dzi, gdzie miesz­ka czy jaki­mi fun­du­sza­mi dys­po­nu­je. Nie­ste­ty rze­czy­wi­stość odbie­ga od tych wyobra­żeń. Nie wszyst­kie biblio­te­ki są wypo­sa­żo­ne w taki spo­sób, żeby speł­niać wyma­ga­nia czy­tel­ni­cze każ­dej gru­py wie­ko­wej, w wie­lu miej­scach w ogó­le bra­ku­je książ­nic, nie każ­de­go też stać na zakup nowych czy nawet uży­wa­nych ksią­żek. Na pro­blem z dostę­pem do lite­ra­tu­ry naj­bar­dziej nara­żo­ne są dzie­ci. To wła­śnie im sta­ra się pomóc James Pat­ter­son. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Dolly Parton napisała debiutancką powieść w duecie z Jamesem Pattersonem

Dol­ly Par­ton, zna­na na całym świe­cie pio­sen­kar­ka coun­try i dzia­łacz­ka spo­łecz­na, zade­biu­tu­je powie­ścio­wo w przy­szłym roku. Publi­ka­cji towa­rzy­szyć ma nowy album muzycz­ny z utwo­ra­mi nawią­zu­ją­cy­mi do fabu­ły książ­ki. Przy powie­ści Run, Rose, Run poma­gał Dol­ly Par­ton autor best­sel­le­rów James Pat­ter­son. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Będzie druga wspólna powieść Billa Clintona i Jamesa Pattersona

Spo­ro sen­sa­cji wywo­ła­ły w 2018 wie­ści o nie­ocze­ki­wa­nej lite­rac­kiej koope­ra­cji mię­dzy Jame­sem Pat­ter­so­nem a Bil­lem Clin­to­nem. Owo­cem tej współ­pra­cy była powieść Gdzie jest pre­zy­dent. Pew­nie każ­dy, kto miał nadzie­ję na ujaw­nie­nie wiel­kich tajem­nic Bia­łe­go Domu, poczuł się osta­tecz­nie tro­chę zawie­dzio­ny, ale mimo to thril­ler oka­zał się być mię­dzy­na­ro­do­wym suk­ce­sem. Oka­zu­je się, że aktu­al­nie Pat­ter­son i Clin­ton pra­cu­ją nad kolej­ną książ­ką. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na czerwiec

Czas otrzeć czo­ło po War­szaw­skich Tar­gach Książ­ki i przy­go­to­wać się na dusz­ne, cie­płe i, jak widać, burzo­we lato. Czyż to nie dobra chwi­la na zaszy­cie się w gór­skiej głu­szy bądź roz­ło­że­nie leża­ka nad morzem? Oczy­wi­ście z książ­ką, bo prze­cież ina­czej się nie da, praw­da? Waka­cje też za pasem, więc dla Nie­sta­ty­stycz­nych są dwie opcje: albo będą nad­ra­biać zale­gło­ści i pomniej­szać czy­tel­ni­czy stos wsty­du, albo pośpiesz­nie znaj­dą coś nowe­go, a wspar­ciem z pew­no­ścią oka­żą się pre­mie­ry i wzno­wie­nie, któ­rych w czerw­cu nie zabrak­nie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Prezydent USA oraz… bestsellerowy pisarz – 10 rzeczy, których nie wiesz o Billu Clintonie

Kie­dy myśli­my o 42. pre­zy­den­cie Sta­nów Zjed­no­czo­nych, naj­czę­ściej wspo­mi­na­my jego decy­zje dot. woj­ny w Jugo­sła­wii oraz afe­rę sek­su­al­na z Moni­ką Lewin­sky. Tym­cza­sem histo­ria Bil­la Clin­to­na, wybit­ne­go poli­ty­ka i… pisa­rza, była zde­cy­do­wa­nie bar­dziej interesująca.

Czy­taj dalej

-->