Aktualności Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na czerwiec

Czas otrzeć czo­ło po War­szaw­skich Tar­gach Książ­ki i przy­go­to­wać się na dusz­ne, cie­płe i, jak widać, burzo­we lato. Czyż to nie dobra chwi­la na zaszy­cie się w gór­skiej głu­szy bądź roz­ło­że­nie leża­ka nad morzem? Oczy­wi­ście z książ­ką, bo prze­cież ina­czej się nie da, praw­da? Waka­cje też za pasem, więc dla Nie­sta­ty­stycz­nych są dwie opcje: albo będą nad­ra­biać zale­gło­ści i pomniej­szać czy­tel­ni­czy stos wsty­du, albo pośpiesz­nie znaj­dą coś nowe­go, a wspar­ciem z pew­no­ścią oka­żą się pre­mie­ry i wzno­wie­nie, któ­rych w czerw­cu nie zabraknie.

Młod­szych być może zain­te­re­su­je „Baza­nek i szczer­ba­ty uśmiech losu” i „Mysie bajecz­ki”. A tych, co lubią oby­czaj i romans na pew­no zacie­ka­wi „Kobie­cy raj” albo „Bal­la­da o Syl­wii”. Z kolei kocha­ją­cy napię­cie będą mogli się­gnąć po „Mate­riał ludz­ki” czy „Cen­ny motyw”. Ale i fan­ta­ści mogą wśród nowo­ści zna­leźć co nie­co dla sie­bie, dość cie­ka­we scien­ce fic­tion „Świat minio­nych”, peł­no­krwi­stą przy­go­dę fan­ta­sy w posta­ci „ Ja, inkwi­zy­tor. Prze­klę­te kra­iny”, wzno­wie­nie świet­nych opo­wie­ści z pogra­ni­cza gro­zy, czy­li „Upiór Połu­dnia”, no i nie moż­na w tym miej­scu zapo­mnieć o powro­cie do świa­ta Zmro­czy w „Śpie­wie Potę­pio­nych”. A to dopie­ro początek.

Zenith – Sasha Als­berg, Lind­say Cum­mings (We need Ya)

#1 New York Time­sa. Powieść jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych book­tu­be­rek w USA!

Zacznij nie­po­wta­rzal­ną, kosmicz­ną przy­go­dę razem z pierw­szym tomem serii Androma.

Więk­szość zna Andro­mę Racel­lę jako Krwa­wą Baro­no­wą, potęż­ną najem­nicz­kę, któ­rej bez­li­to­sne rzą­dy roz­cią­ga­ją się na całą Galak­ty­kę Mira­bel. Dla zało­gi jej szkla­ne­go stat­ku Marau­der jest po pro­stu Andi – ich przy­ja­ciół­ką i nie­ustra­szo­ną przy­wód­czy­nią kosmicz­nych pira­tów. Kie­dy kolej­na ruty­no­wa misja nie prze­bie­ga zgod­nie z pla­nem, cała zało­ga Marau­de­ra tra­fia w ręce okrut­ne­go łow­cy nagród.

Andi, zmu­szo­na do udzia­łu w nie­bez­piecz­nej misji, sta­wia czo­ła mrocz­ne­mu wład­cy owład­nię­te­mu żądzą zemsty. Zało­ga Marau­de­ra sta­nie przed trud­nym wybo­rem – albo przy­wró­cą porzą­dek w galak­ty­ce, albo roz­pocz­ną woj­nę. Gdy sta­tek rusza w stro­nę nie­zna­ne­go, pew­ne jest tyl­ko to, że już niko­mu nie mogą ufać.


Świat minio­ny – Tom Swe­ter­litsch (Rebis)

Mor­der­stwo, porwa­nie, podróż w cza­sie i kata­stro­fal­ny koniec ludz­ko­ści – powieść, któ­ra zmro­zi ci krew w żyłach.

Ostrze­żo­no ją, że ujrzy rze­czy, któ­rych jej umysł nie pojmie.

Agent­ka spe­cjal­na Shan­non Moss zosta­je wyzna­czo­na do roz­wią­za­nia spra­wy zamor­do­wa­nia rodzi­ny człon­ka Navy SEAL i odna­le­zie­nia jego zagi­nio­nej cór­ki. Odkry­wa, że żoł­nierz był astro­nau­tą na pokła­dzie USS Waga, stat­ku, któ­ry praw­do­po­dob­nie prze­padł w naj­ciem­niej­szych otchła­niach Głę­bo­kie­go Cza­su. Moss zna z wła­sne­go doświad­cze­nia trau­mę powo­do­wa­ną podró­ża­mi w cza­sie i uwa­ża, że do zbrod­ni mogły dopro­wa­dzić powią­za­nia żoł­nie­rza SEAL z przyszłością.

Agent­ka, zde­cy­do­wa­na odna­leźć dziew­czy­nę, podró­żu­je w przy­szłość, żeby zba­dać jej moż­li­we wer­sje i zna­leźć infor­ma­cje, któ­re pozwo­lą roz­wi­kłać współ­cze­sne śledz­two. Ku jej prze­ra­że­niu przy­szłość ujaw­nia, iż od tego docho­dze­nia zale­ży dużo wię­cej niż los czy­jejś rodzi­ny: Shan­non na wła­sne oczy widzi wzno­szą­ce­go się ponad hory­zont cza­su i gna­ją­ce­go ku teraź­niej­szo­ści Ter­mi­nu­sa – prze­ra­ża­ją­cy i osta­tecz­ny koniec ludzkości.

Bły­sko­tli­wa i nie­po­ko­ją­ca powieść „Świat minio­ny”, choć jest peł­na szo­ku­ją­cych pomy­słów, pozo­sta­je głę­bo­ko ludz­ką historią.


Baza­nek i szczer­ba­ty uśmiech losu – Moni­ka Krau­ze (Zie­lo­na Sowa)

O czym szem­rze przed­wo­jen­na kamie­ni­ca przy uli­cy Wyspiań­skie­go w roze­dr­ga­nym powie­trzu począt­ku lata? Jasna spra­wa, że o tajem­ni­cach! Zło­to, krę­cą­ce się wokół domu podej­rza­ne typ­ki, mrocz­ny den­ty­sta, bro­da­ty stu­dent, artyst­ka oraz tajem­ni­czy fioł­ko­wy zapach. I to dziw­ne uczu­cie w środ­ku nocy, kie­dy zaczy­na­ją bul­go­tać ścia­ny… Lato dla bra­ci Bazan­ków zapo­wia­da się peł­ne wyzwań… W roz­ta­pia­ją­cym wszyst­ko upa­le, z burzą na hory­zon­cie, losy kamie­ni­cy nie­ocze­ki­wa­nie znaj­dą się w rękach Emi­la i Jona­sza. Czy uda im się roz­wi­kłać tajem­ni­ce, o któ­rych szep­cze budynek?

Peł­na inte­li­gent­ne­go humo­ru przy­go­do­wa powieść mistrzow­sko łączy ele­men­ty kome­dii, thril­le­ru i kry­mi­na­łu. Poczuj dresz­czyk emo­cji oraz kli­mat waka­cyj­nej przy­go­dy. Odkryj, jakie tajem­ni­ce kry­je pozor­nie spo­koj­ny dom przy Wyspiań­skie­go 41.


Upiór Połu­dnia – Maja Lidia Kos­sa­kow­ska (Fabry­ka Słów)

Roz­gry­wa­ją się w róż­nych cza­sach i róż­nych miejscach.

Opo­wia­da­ją o róż­nych ludziach i róż­nych namiętnościach.

Czte­ry histo­rie, któ­re łączy jed­no – upał.

Żar, któ­ry wypa­la z czło­wie­ka reszt­ki myśli, ludz­kich odru­chów, skru­pu­łów. Spy­cha w otchłań sza­leń­stwa i zacie­ra gra­ni­ce pomię­dzy rze­czy­wi­sto­ścią a urojeniami.

Kore­spon­dent wojen­ny. Rewol­we­ro­wiec z Dzi­kie­go Zacho­du. Koman­dos w nie­wo­li. Pen­sjo­na­riusz zakła­du dla obłą­ka­nych. Każ­dy z nich ma swo­ją histo­rię. Każ­dy z nich w głę­bi duszy pra­gnie tyl­ko jed­ne­go – prze­żyć. A może już za póź­no? Może już nie uda­ło im się prze­żyć, a to, co naoko­ło to tyl­ko piekło.


Cen­ny motyw – Mał­gorz­ta Roga­la (Czwar­ta Strona)

Zdra­da mał­żeń­ska, zbrod­nia, cen­ny pier­ścio­nek spły­wa­ją­cy krwią

Alek­san­dra otrzy­mu­je od swo­je­go kochan­ka dro­go­cen­ny pier­ścio­nek. Wkrót­ce zosta­je zamor­do­wa­na. Czy zbrod­nia ma coś wspól­ne­go z wyjąt­ko­wą biżu­te­rią? Celi­na Ste­fań­ska – pry­wat­na detek­tyw, któ­ra przy­pad­ko­wo tra­fia na miej­sce mor­der­stwa posta­na­wia wsz­cząć dochodzenie.

Śled­cza sta­wia przed sobą jesz­cze jed­no trud­ne zada­nie. Wobec nie­udol­no­ści poli­cji, posta­na­wia odna­leźć mor­der­ców swo­ich rodzi­ców i raz na zawsze zamknąć tę trud­ną spra­wę. Czy Celi­nie uda się dotrzeć do bole­snej praw­dy? Czy odkry­je, kto stoi za trau­mą, z któ­rą musi się borykać?

Nowa powieść mistrzy­ni kry­mi­na­łu psychologicznego!


Nigdzie indziej – Tom­my Oran­ge (Zysk i S‑ka)

Nigdzie indziej” to wie­lo­po­ko­le­nio­wa opo­wieść o prze­mo­cy i rege­ne­ra­cji, pamię­ci i toż­sa­mo­ści, jak rów­nież pięk­nie i roz­pa­czy, któ­re wple­cio­ne są w dzie­je rdzen­nych miesz­kań­ców Ameryki.

Tom­my Oran­ge opo­wia­da histo­rię dwu­na­stu posta­ci, z któ­rych każ­da ma swo­je powo­dy, by wybrać się na wiel­ki zjazd ple­mien­ny w Oakland. Jacqu­ie Czer­wo­ne Pió­ro od nie­daw­na zno­wu nie pije i usi­łu­je powró­cić na łono rodzi­ny, któ­rą nie­gdyś porzu­ci­ła. Dene Oxen­de­ne sta­ra się poskła­dać swe życie na nowo po śmier­ci wuj­ka i przy­by­wa na zjazd, aby pra­co­wać na rzecz indiań­skiej spo­łecz­no­ści i w ten spo­sób uczcić jego pamięć. Opal Vio­la Wik­to­ria Niedź­wie­dzia Tar­cza przy­cho­dzi na sta­dion, by obej­rzeć występ swe­go sio­strzeń­ca Orvi­la, któ­ry nauczył się tra­dy­cyj­ne­go indiań­skie­go tań­ca, oglą­da­jąc mate­ria­ły wideo na kana­le YouTu­be, a teraz po raz pierw­szy chce go wyko­nać pod­czas zjaz­du przed publicz­no­ścią. Ten impo­nu­ją­cy spek­takl odwo­łu­ją­cy się do uświę­co­nej tra­dy­cji będzie więc oka­zją do wzru­sza­ją­cych pojed­nań. Sta­dion w Oakland sta­nie się rów­nież widow­nią wyda­rzeń, w któ­rych wyni­ku naród indiań­ski ponie­sie wiel­kie ofia­ry, znów wyka­że się hero­izmem i dozna nie­wy­po­wie­dzia­nej straty.

Oto głos, jakie­go nigdy wcze­śniej nie sły­sze­li­śmy, głos nabrzmia­ły poezją i pełen pasji. W tej kapi­tal­nej powie­ści, któ­ra bie­rze się za bary ze zło­żo­ną i bole­sną histo­rią, ze spu­ści­zną pięk­na i głę­bo­kiej ducho­wo­ści, a tak­że z pla­gą uza­leż­nień, prze­mo­cy oraz nad­użyć i samo­bójstw, Tom­my Oran­ge pisze o rdzen­nym Ame­ry­ka­ni­nie osia­dłym w wiel­kim mie­ście. Na prze­mian peł­na nie­po­ha­mo­wa­nej wście­kło­ści i gnie­wu, zabaw­na i poru­sza­ją­ca aż do głę­bi ser­ca, pierw­sza powieść Tommy’ego Orange’a jest zdu­mie­wa­ją­cym i wstrzą­sa­ją­cym zara­zem por­tre­tem takiej Ame­ry­ki, jaką bar­dzo nie­wie­lu z nas kie­dy­kol­wiek widziało.


Cień – Adrian­ne Stric­kland, Micha­el Mil­ler (Uro­bo­ros)

Zaska­ku­ją­co świe­ża, pory­wa­ją­ca kosmicz­na opo­wieść o mrocz­nych siłach, o zdra­dzie, o szu­ka­niu praw­dy i o wal­ce na śmierć i życie.

Qole Uvga­mut jest naj­lep­szą poła­wiacz­ką cie­nia na Ala­xa­ku, pry­mi­tyw­nej i bied­nej pla­ne­cie na pery­fe­riach. Do zało­gi stat­ku poła­wia­czy dołą­cza ładow­ni­czy Nev. Nikt nie wie, że to dzie­dzic ary­sto­kra­tycz­ne­go rodu, któ­ry wystę­pu­je w prze­bra­niu, aby zdo­być zaufa­nie Qole. Tajem­ni­ca wycho­dzi na jaw dopie­ro wte­dy, gdy sta­tek zosta­je zaata­ko­wa­ny przez nisz­czy­ciel. Oka­zu­je się, że nie tyl­ko Nev i jego krew­ni mają pla­ny wobec mło­dej Ala­xa­kan­ki, rywa­li­zu­ją­cy ród rów­nież chce dopaść dziew­czy­nę. Klu­czo­wy jest tutaj cień – sub­stan­cja, któ­ra sta­no­wi nie­zwy­kłe źró­dło ener­gii. Nev, syn gło­wy rodu, chce skło­nić Qole do wzię­cia udzia­łu w bada­niach nad cie­niem. Po wymknię­ciu się z rąk wro­ga poła­wiacz­ka zga­dza się pole­cieć z Nevem do sie­dzi­by jego rodu i pod­dać się bada­niom pro­wa­dzo­nym przez stry­ja mło­de­go ary­sto­kra­ty. Na miej­scu oka­zu­je się jed­nak, że ród Dra­cor­tów nie ma czy­stych inten­cji. Nev sta­je przed wybo­rem: oca­le­nie Qole lub lojal­ność wobec rodziny.

Zachwy­ca­ją­ca powieść dla fanów Gwiezd­nych Wojen i nie tylko!


Mate­riał ludz­ki – Piotr Bor­lik (Pró­szyń­ski i S‑ka)

Dru­ga po „Boskiej pro­por­cji” część cyklu kry­mi­nal­ne­go z Aga­tą Stec.

Po zakoń­czo­nym śledz­twie w spra­wie mor­der­stwa w gdań­skim par­ku Oliw­skim w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach zni­ka głów­ny świa­dek w spra­wie. Komi­sarz Aga­ta Stec nie usta­je w poszu­ki­wa­niach męż­czy­zny, z któ­rym łączy­ły ją nie tyl­ko służ­bo­we rela­cje. Brak efek­tów w połą­cze­niu z mno­żą­cy­mi się pyta­nia­mi i wąt­pli­wo­ścia­mi popy­cha poli­cjant­kę do pod­ję­cia despe­rac­kich kroków.

Tym­cza­sem w nie­wiel­kiej wsi na Kaszu­bach docho­dzi do maka­brycz­ne­go odkry­cia. Dwie mło­de kobie­ty zna­le­zio­no przy­wią­za­ne do pali pośrod­ku pola i obro­śnię­te kwit­ną­cy­mi powoj­ni­ka­mi. Po tym, jak Aga­ta ratu­je życie jed­nej z nich, jej losem zaczy­na inte­re­so­wać się brat poli­cjant­ki, psy­cho­log Artur Kamiń­ski, nie tyl­ko w celu udzie­le­nia pomo­cy nie­do­szłej ofierze…


Jesz­cze nie umar­łem – Phil Col­lins (Wydaw­nic­two Dolnośląskie)

Woka­li­sta, per­ku­si­sta, kom­po­zy­tor, autor tek­stów i aktor. Arty­sta, któ­re­mu uda­ło się sprze­dać ponad sto milio­nów płyt. Teraz zaska­ku­je swo­ich fanów szcze­ro­ścią i talen­tem do snu­cia opowieści.

Jesz­cze nie umar­łem” to oso­bi­sta, dow­cip­na, pozba­wio­na upięk­szeń auto­bio­gra­fia piosenkarza.

Phil Col­lins opo­wia­da o swo­im życiu, spek­ta­ku­lar­nych suk­ce­sach i nie­po­wo­dze­niach, a tak­że mał­żeń­stwach i roz­wo­dach oraz obec­no­ści na listach prze­bo­jów i… pierw­szych stro­nach bru­kow­ców. To histo­ria wiel­kiej karie­ry jed­ne­go z naj­bar­dziej zna­nych twór­ców muzy­ki pop.


Era super­no­wej – Cixin Liu (Rebis)

Do Zie­mi docie­ra zabój­cze radio­ak­tyw­ne pro­mie­nio­wa­nie odle­głej o osiem lat świetl­nych super­no­wej. Naukow­cy z prze­ra­że­niem odkry­wa­ją, że w jego wyni­ku wszy­scy ludzie w wie­ku powy­żej trzy­na­stu lat umrą w cią­gu roku. Roz­po­czy­na się gorącz­ko­wy wyścig z cza­sem. Doro­śli muszą jak naj­szyb­ciej prze­ka­zać dzie­ciom całą wie­dzę o zarzą­dza­niu świa­tem, żeby ludz­ka cywi­li­za­cja mogła przetrwać.

Dzie­ci, któ­re bez prze­rwy myślą tyl­ko o zaba­wie, nie przej­mu­ją się jed­nak zbyt­nio dzie­dzic­twem swo­ich rodzi­ców. Naj­bar­dziej cie­szy je nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do tech­no­lo­gii i bro­ni – od kara­bi­nów do poci­sków bali­stycz­nych. Przy­szłość rodza­ju ludz­kie­go malu­je się w czar­nych barwach…


Kobie­cy raj – Kata­rzy­na Błe­szyń­ska (Świat Książki)

Jeśli jesteś cór­ką – lepiej zro­zu­miesz mat­kę, jeśli jesteś mat­ką – ina­czej spoj­rzysz na cór­kę. Jeśli jesteś męż­czy­zną – poznaj obie!

Powieść opo­wie­dzia­na z dwóch per­spek­tyw: mat­ki i cór­ki, uka­zu­je kobie­ce dyle­ma­ty w rze­czy­wi­sto­ści XXI wie­ku. Opo­wie­dzia­na na dwa gło­sy – dwóch róż­nych poko­leń. Poka­zu­je współ­cze­sne zma­ga­nia ambit­nej i wykształ­co­nej sin­giel­ki, któ­ra – choć speł­nio­na zawo­do­wo – nie może uło­żyć sobie życia osobistego.

Histo­ria uka­zu­je zmie­nia­ją­cą się współ­cze­sną oby­cza­jo­wość w kon­tek­ście związ­ków dam­sko-męskich, rela­cji rodzi­ce – dzie­ci, rodzin­nych war­to­ści, któ­re giną wsku­tek ego­izmu, bra­ku głę­bo­kich wię­zi i mate­ria­li­zmu. Powieść, doty­ka tak­że kwe­stii toż­sa­mo­ści sek­su­al­nej, z któ­rą musi się zmie­rzyć głów­na bohaterka.


Mysie bajecz­ki – Arnold Lobel (Wydaw­nic­two Literackie)

Poko­cha­li­ście codzien­ne zma­ga­nia Żab­ka i Ropu­cha? Podob­nym uczu­ciem zapa­ła­cie do Taty Myszy i gro­mad­ki jego synów.

Prze­peł­nio­ne pro­stą życio­wą mądro­ścią, prze­pięk­nie ilu­stro­wa­ne ksią­żecz­ki Arnol­da Lobe­la, nale­żą­ce do kla­sy­ki ame­ry­kań­skiej lite­ra­tu­ry dla naj­młod­szych, rów­nież w Pol­sce pod­bi­ły ser­ca tysię­cy małych czy­tel­ni­ków. Do dobrze zna­nych im już Żab­ka, Ropu­cha, wiel­błą­dzi­cy balet­ni­cy i zako­cha­ne­go stru­sia dołą­cza­ją teraz uro­czy mysi bohaterowie.

Tata Mysz lubi spo­koj­ne wie­czo­ry. Prze­brał się już w szla­frok, zało­żył kap­cie i odpo­czy­wa, obser­wu­jąc pada­ją­cy za oknem śnieg. Ale jego sied­miu syn­ków jesz­cze nie śpi. Wier­cą się w łóż­ku, chi­cho­czą i doma­ga­ją się baj­ki na dobra­noc. Tata Mysz posta­na­wia opo­wie­dzieć po jed­nej dla każ­de­go mysie­go smy­ka. Stud­nia życzeń, opo­wieść o Bar­dzo Wyso­kiej Myszy i Bar­dzo Niskiej Myszy, o bru­da­sku, któ­ry posta­no­wił się wyką­pać… – miło zasy­piać przy „Mysich bajeczkach”.


Ostra jaz­da – Ryszard Ćwir­lej (Muza)

Jest rok 2015. Cały kraj szy­ku­je się do wybo­rów par­la­men­tar­nych, a Euro­pą wstrzą­sa kry­zys uchodź­czy. W Pozna­niu nie­da­le­ko szko­ły ofi­cer­skiej żoł­nie­rze znaj­du­ją zwło­ki swo­je­go kole­gi. Pod­ofi­cer został zastrze­lo­ny. Żan­dar­me­ria Woj­sko­wa roz­po­czy­na śledz­two, ale jest ono pro­wa­dzo­ne tak nie­udol­nie, że więk­szość śla­dów, któ­re mogły­by pomóc w odna­le­zie­niu mor­der­cy, zosta­je zatar­ta i dosłow­nie zadeptana.

Kil­ka tygo­dni póź­niej pewien grzy­biarz natra­fia w lesie na zwło­ki mło­dej kobie­ty. Dziew­czy­na zosta­ła zabi­ta strza­łem w gło­wę z bli­skiej odle­gło­ści. Wkrót­ce oka­zu­je się, że była jed­ną z pro­sty­tu­tek pra­cu­ją­cych przy dro­dze. Śledz­two w spra­wie pro­wa­dzą poli­cjan­ci z komen­dy w pobli­skich Sza­mo­tu­łach, a Komen­da Woje­wódz­ka w Pozna­niu przy­sy­ła im do pomo­cy mło­dą poli­cjant­kę. Dziew­czy­na z zapa­łem bie­rze się do pra­cy i wkrót­ce odkry­wa, że z tą zbrod­nią powią­za­ni są han­dla­rze żywym towarem.

Czy te trzy spra­wy mają ze sobą coś wspól­ne­go? Tego wła­śnie będzie musia­ła się dowie­dzieć sier­żant Ane­ta Nowak, poli­cjant­ka i jed­no­cze­śnie stu­dent­ka pra­wa. Nie będzie osa­mot­nio­na. W tym trud­nym śledz­twie pomo­gą jej sta­rzy zna­jo­mi: Miro­sław Bro­dziak (obec­nie dyrek­tor Ban­ku Ziem­skie­go, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Ryszard Gru­biń­ski, przy­ja­ciel z dzie­ciń­stwa), pod­in­spek­tor Mariusz Blasz­kow­ski (zastęp­ca Mar­cin­kow­skie­go), a tak­że daw­ny mili­cjant Teo­fil Olkie­wicz (teraz wła­ści­ciel pijal­ni Świat Wódek).


Śmierć kró­lów – Ber­nard Corn­well (Otwar­te)

Szó­sty tom best­sel­le­ro­wej serii Ber­nar­da Corn­wel­la o losach boha­ter­skie­go Uhtre­da z Beb­ban­bur­ga. Na jej pod­sta­wie BBC reali­zu­je serial „Upa­dek królestwa”.

Uhtred otrzy­mu­je od kró­la Alfre­da i jego syna Edwar­da waż­ną misję – ma nego­cjo­wać warun­ki soju­szu mię­dzy Wesse­xem a Anglią Wschod­nią. Z pro­po­zy­cją przy­mie­rza wystą­pił król Eoh­ric, jed­nak był to pod­stęp, by zwa­bić Uhtre­da na rzą­dzo­ne przez Duń­czy­ka zie­mie, tam wcią­gnąć go w zasadz­kę i zabić. Uhtred wycho­dzi cało z opre­sji, lecz wie, że cze­ka go jesz­cze nie­jed­na walka.


Zastrze­lić, zadźgać i otruć – Jona­than J. Moore (Znak)

Co łączy Juliu­sza Ceza­ra, Rein­har­da Hey­dri­cha, Joh­na F. Kennedy’ego, Joh­na Len­no­na i Jana Paw­ła II? Wszy­scy sta­li się ofia­ra­mi zamachowców!

W histo­rii doszło do tysię­cy ata­ków skry­to­bój­czych, w tej książ­ce opi­sze­my jed­nak wyłącz­nie te naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce i mają­ce naj­więk­szy wpływ na losy świa­ta. Opo­wie­ści o naj­bar­dziej szo­ku­ją­cych zabój­stwach oraz ich spraw­cach przy­pra­wią Cię o dreszcz. Odkry­jesz histo­rie śmia­łych i zde­ter­mi­no­wa­nych zama­chow­ców, nie zawsze sku­tecz­nych, ale nie­sa­mo­wi­cie pomy­sło­wych. Poznasz ich sław­ne ofia­ry – kró­lów i ich rodzi­ny, przy­wód­ców państw, cele­bry­tów – oraz narzę­dzia zbrod­ni, któ­ry­mi się posłużyli.

Jak wyglą­dał­by obec­nie świat, gdy­by Adolf Hitler zgi­nął w 1933 roku? Czy w Pol­sce nadal trwał­by komu­nizm, gdy­by Jana Paw­ła II zamor­do­wa­no w 1981 roku?

Na te pyta­nia nigdy nie pozna­my odpo­wie­dzi, ale jed­no jest abso­lut­nie pew­ne – mor­der­cze pla­ny garst­ki ludzi mogą zmie­nić życie milio­nów. A nawet przy­słu­żyć się ludzkości.

Poznaj wspa­nia­le zilu­stro­wa­ne i dopraw­dy fascy­nu­ją­ce dzie­je mor­der­stwa, od cza­sów antycz­nych aż po współczesność.


Ja, inkwi­zy­tor. Prze­klę­te kra­iny – Jacek Pie­ka­ra (Fabry­ka Słów)

Inkwi­zy­tor Mor­di­mer Mad­der­din wra­ca po czte­rech latach!

Życie war­to poświę­cać tyl­ko dla Boga. Bo kie­dy Bóg woła, to odpo­wia­dam: “jestem!”, nie patrząc i nie zwa­ża­jąc czy wzy­wa mnie dla chwa­ły czy dla męczeństwa.

Kra­ina, gdzie ple­nią się here­zja i pogań­stwo, a inkwi­zy­to­rzy nazy­wa­ni są “rzym­ski­mi diabłami”.
Kra­ina bied­ne­go, otę­pia­łe­go ludu i toczą­cych wiecz­ne woj­ny okrut­nych książąt.
Kra­ina nie­zmie­rzo­nych puszcz i mokra­deł – kró­le­stwa demo­nów i koleb­ki czar­nej magii.
To tutaj inkwi­zy­tor Mor­di­mer Mad­der­din zawrze chwiej­ne przy­mie­rze z tymi, któ­rym nie ufa, któ­rych nie­na­wi­dzi lub któ­ry­mi pogardza.

Uczy­ni to, by nie stra­cić życia, miło­ści oraz nie­śmier­tel­nej duszy.


Kim Dzong Un – Sun Heidi Sæbø (Czar­ne)

13 lute­go 2017 roku na male­zyj­skim lot­ni­sku doszło do zabój­stwa Kim Dzong Nama, przy­rod­nie­go bra­ta pół­noc­no­ko­re­ań­skie­go przy­wód­cy Kim Dzong Una. Czy dwie spraw­czy­nie, któ­re wtar­ły Kim Dzong Namo­wi tru­ci­znę w twarz, zosta­ły wyna­ję­te przez reżim? Co ta zbrod­nia mówi o rodzi­nie kore­ań­skie­go dyk­ta­to­ra i spo­so­bie spra­wo­wa­nia wła­dzy przez same­go Kim Dzong Una? Sun Heidi Sæbø prze­pro­wa­dza dzien­ni­kar­skie śledz­two, pró­bu­jąc naświe­tlić szer­sze tło spra­wy i szki­cu­jąc por­tret obec­ne­go przy­wód­cy Korei Pół­noc­nej. Na pod­sta­wie wywia­dów prze­pro­wa­dzo­nych z ucie­ki­nie­ra­mi z Korei Pół­noc­nej, wyso­ko posta­wio­ny­mi dyplo­ma­ta­mi i bada­cza­mi, a tak­że czer­piąc z lite­ra­tu­ry i publi­cy­sty­ki chce nie tyl­ko dotrzeć do moty­wu zbrod­ni, ale też zro­zu­mieć reżim Kimów.


Tehe­ran o zmierz­chu – Salar Abdoh (Sonia Draga)

Fra­pu­ją­ca mora­li­za­tor­ska przy­po­wieść o poczu­ciu wła­snej toż­sa­mo­ści i wygna­niu, o wię­zach przy­jaź­ni i gra­ni­cach lojalności.

Jest rok 2008. Reza Malek wie­dzie skrom­ne, ale cał­kiem zno­śne życie – miesz­ka w nie­wiel­kim lokum w Har­le­mie, na miej­sco­wym uni­wer­sy­te­cie naucza „kre­atyw­ne­go repor­ta­żu”, ma szczę­ście pozo­sta­wać dale­ko od krwa­wych kon­flik­tów w Ira­ku i Afga­ni­sta­nie, gdzie wystę­po­wał jako repor­ter, tłu­macz, a od cza­su do cza­su tak­że kocha­nek dzien­ni­kar­ki cele­bryt­ki, któ­ra już daw­no prze­nio­sła swo­je zain­te­re­so­wa­nie na innych męż­czyzn. Pew­ne­go dnia po krót­kiej roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej Reza z nie­chę­cią powra­ca do Tehe­ra­nu. Po przy­by­ciu na miej­sce odkry­wa, że jest gorzej, niż się spo­dzie­wał: mia­sto znaj­du­je się na skra­ju rewo­lu­cji, a zagi­nio­na mat­ka Rezy, któ­ra podob­no ucie­kła z kochan­kiem przed rewo­lu­cją, żyje i ma się dobrze. Co gor­sza, ktoś nasta­je rów­nież na jego życie.


Śpiew potę­pio­nych – Agniesz­ka Hałas (Rebis)

Naj­now­sza odsło­na świa­ta Zmro­czy – czwar­ty tom cyklu „Teatr węży”.

Krzy­czą­cy w Ciem­no­ści po zawar­ciu ugo­dy ze srebr­ny­mi maga­mi wyru­sza na Wyspy Śpie­wu. Jego taj­nej misji od począt­ku towa­rzy­szą kło­po­ty. Rów­no­wa­ga Zmro­czy ule­gła zabu­rze­niu, a nad wszyst­kim wisi wid­mo szy­ku­ją­cej się kata­stro­fy. Co knu­ją demo­ny z Doli­ny Śniedzi?

Melanż czar­nej magii z tro­pi­kal­ną przy­go­dą zasko­czy was, zahip­no­ty­zu­je i przy­pra­wi o dreszcze.

Śpiew potę­pio­nych” to czwar­ty tom cyklu dark fan­ta­sy „Teatr węży” – mrocz­ne­go, intry­gu­ją­ce­go, peł­ne­go pla­stycz­nych szcze­gó­łów, z peł­no­krwi­sty­mi posta­cia­mi i prze­ma­wia­ją­cą do wyobraź­ni społecznością.


Ale z naszy­mi umar­ły­mi – Jacek Deh­nel (Wydaw­nic­two Literackie)

Do Euro­py — tak, ale razem z naszy­mi umar­ły­mi”, pisa­ła Maria Janion. Ta myśl sta­ła się punk­tem wyj­ścia powie­ści Jac­ka Deh­ne­la, w któ­rej tro­chę śmiesz­no, tro­chę strasz­no, a na pew­no bar­dzo aktualnie.

W pew­nej kra­kow­skiej kamie­ni­cy miesz­ka cały prze­krój pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. W tym Kuba i jego chło­pak, Tomek. Kuba jest dzien­ni­ka­rzem. Wraz z eki­pą tele­wi­zyj­ną tra­fia na cmen­tarz w Ciko­wi­cach pod Boch­nią, skąd napły­wa­ją infor­ma­cje o napa­dach na gro­by i wykra­dzio­nych cia­łach. Nie było­by w tym może nic aż tak nie­zwy­kłe­go, gdy­by nie jeden zagad­ko­wy szcze­gół — nagrob­ne pły­ty zosta­ły roz­bi­te… od środka.

I wte­dy zaczy­na się praw­dzi­we lite­rac­kie sza­leń­stwo! Kolej­ny cud nad Wisłą? Pró­ba mają­ca zjed­no­czyć naród? Pol­ska w fer­wo­rze! Medial­na gorącz­ka, poli­tycz­ne oskar­że­nia i spo­łecz­ne nastro­je, od pani­ki po eufo­rię. Tym­cza­sem sytu­acja stop­nio­wo wymy­ka się spod kon­tro­li… Bo są na świe­cie rze­czy, o któ­rych nie śni­ło się czytelnikom.


Bal­la­da o Syl­wii – Kata­rzy­na Kubic­ka (Świat Książki)

Syl­wia, głów­na boha­ter­ka powie­ści, nie może się wydo­być z opre­syj­ne­go domu i mia­stecz­ka, ale tak­że z wła­snej nie­mo­cy i bez­wol­no­ści, w któ­re popadła.

Mło­da kobie­ta przez lata zma­ga­ła się z bra­kiem czu­ło­ści i zain­te­re­so­wa­nia ze stro­ny naj­bliż­szych, dla­te­go spe­cy­ficz­nie postrze­ga rze­czy­wi­stość, któ­ra prze­pla­ta się w jej umy­śle z mrocz­ny­mi fan­ta­zja­mi, a tak­że naiw­ny­mi marze­nia­mi. Syl­wia nie potra­fi zna­leźć ani pra­cy, ani przy­ja­ciół, ani part­ne­ra życio­we­go i zamy­ka się w świe­cie wła­snych wyobrażeń.

Książ­ka jest opo­wie­ścią o kon­fron­ta­cji nad­wraż­li­wej jed­nost­ki z bez­kom­pro­mi­so­wym świa­tem, któ­ry usi­łu­je zwal­czać każ­dą inność.

Powieść przy­ku­wa uwa­gę skład­nią i suge­styw­nym, lirycz­nym języ­kiem, któ­re mają za zada­nie uwy­pu­klić sta­ny emo­cjo­nal­ne bohaterki.


W ska­li 1 do 10 – Scott Cey­lan (Wydaw­nic­two YA!)

Nie­zwy­kle praw­dzi­wa, poru­sza­ją­ca histo­ria o mrocz­nych stro­nach oso­bo­wo­ści, przy­jaź­ni i wyba­cze­niu same­mu sobie.

Po pró­bie samo­bój­czej sie­dem­na­sto­let­nia Tamar tra­fia do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go dla nasto­lat­ków. Dziew­czy­na przez lata się samo­oka­le­cza­ła, zma­ga­ła się z ogrom­ną nie­na­wi­ścią do samej sie­bie i pró­bo­wa­ła topić roz­pacz w alko­ho­lu. W trak­cie poby­tu pozna­je wie­le osób z róż­ny­mi cho­ro­ba­mi. Zaprzy­jaź­nia się zwłasz­cza z dwój­ką z nich: Jaspe­rem, chło­pa­kiem, któ­ry ma ano­rek­sję, oraz Elle – nasto­lat­ką z cho­ro­bą afek­tyw­ną dwu­bie­gu­no­wą. W szpi­ta­lu nie­ustan­nie musi tam odpo­wia­dać na pyta­nia leka­rzy: Dla­cze­go zaczę­ła się samo­oka­le­czać? Co spra­wi­ło, że zaczę­ła się nie­na­wi­dzić? Jak się czu­je, w ska­li od 1 do 10? Jest jed­nak jed­no naj­waż­niej­sze pyta­nie, na któ­re Tamar nie jest w sta­nie odpo­wie­dzieć nawet samej sobie: czy jest win­na śmier­ci swo­jej przy­ja­ciół­ki Iris?Sekret Hele­ny – Lucin­da Riley (Alba­tros)

Magicz­ny dom, pamięt­ne lato… Podob­no każ­dy, kto odwie­dził wil­lę Pan­do­ra po raz pierw­szy, musi natych­miast się zakochać…
Nowa powieść autor­ki best­sel­le­ro­wej serii Sie­dem Sióstr
Dwa­dzie­ścia czte­ry lata temu Hele­na spę­dzi­ła magicz­ne waka­cje na Cyprze. Zako­cha­ła się wte­dy pierw­szy raz. Gdy ojciec chrzest­ny zosta­wia jej w spad­ku popa­da­ją­cą w ruinę wil­lę Pan­do­ra, Hele­na powra­ca na sło­necz­ną wyspę, by wraz z rodzi­ną spę­dzić tam wakacje.
Idyl­licz­ny kra­jo­braz wyspy skry­wa jed­nak gęstą paję­czy­nę sekre­tów. Hele­na za nic nie pozwo­li, by dowie­dzie­li się o nich Wil­liam i Alex, jej mąż i syn. 
Prze­ży­wa­ją­cy udrę­ki dora­sta­nia trzy­na­sto­let­ni Alex jest roz­dar­ty pomię­dzy potrze­bą chro­nie­nia uko­cha­nej mat­ki za wszel­ką cenę, a nie­unik­nio­ną koniecz­no­ścią zmie­rze­nia się z doro­sły­mi pro­ble­ma­mi. Jed­no­cze­śnie roz­pacz­li­wie pra­gnie się dowie­dzieć, kim był jego praw­dzi­wy ojciec…

Przy­pad­ko­we spo­tka­nie Hele­ny z jej uko­cha­nym sprzed lat uru­cha­mia lawi­nę wypad­ków, w wyni­ku któ­rych zde­rze­nie teraź­niej­szo­ści z prze­szło­ścią sta­je się nie­unik­nio­ne. Hele­na i jej syn wie­dzą, że kie­dy Pan­do­ra odkry­je swo­je tajem­ni­ce, nic już nie będzie takie jak dawniej…


Wyśni­łam cię, córecz­ko – Dia­ne Cham­ber­la­in (Pró­szyń­ski Media)

 

Ile jest w sta­nie zro­bić mat­ka, by ura­to­wać swo­je jesz­cze nie­na­ro­dzo­ne dziecko?

Dia­ne Cham­ber­la­in, autor­ka best­sel­le­rów z listy “New York Time­sa”, przed­sta­wia poru­sza­ją­cą histo­rię mat­ki, któ­ra decy­du­je się wyru­szyć w nie­zna­ne, by rato­wać życie upra­gnio­ne­go dziecka.

Kie­dy Car­ly Sears, mło­da wdo­wa po żoł­nie­rzu, któ­ry zgi­nął w Wiet­na­mie, dowia­du­je się, że jej nie­na­ro­dzo­na córecz­ka cier­pi na nie­ule­czal­ną wadę ser­ca, prze­ży­wa zała­ma­nie. Jest rok 1970, leka­rze nie są w sta­nie pomóc dziec­ku. Szwa­gier Car­ly, fizyk o tajem­ni­czej prze­szło­ści, zdra­dza jed­nak, że być może ist­nie­je spo­sób, by ura­to­wać maleń­stwo. To burzy jej dotych­cza­so­wy świat. Będzie musia­ła odna­leźć w sobie nie­zwy­kłą siłę i odwa­gę, o któ­rych ist­nie­nie nawet się nie podej­rze­wa­ła, zary­zy­ko­wać życiem, porzu­cić to, co bli­skie ser­cu i dobrze znane.

A wszyst­ko to z miło­ści do nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

Wyśni­łam cię, córecz­ko” to nie­zwy­kła, prze­kra­cza­ją­ca gra­ni­ce gatun­ków, zapie­ra­ją­ca dech w pier­siach opo­wieść o wal­ce, jaką musi sto­czyć mło­da mat­ka, by rato­wać życie nie­na­ro­dzo­ne­go jesz­cze dziec­ka i rodzi­nę. Dia­ne Cham­ber­la­in wykra­cza poza gra­ni­ce nauki i wia­ry, by stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ną opowieść.


Motyw X- Ste­fan Ahn­hem (Mar­gi­ne­sy)

Ogar­nię­ty obez­wład­nia­ją­cym poczu­ciem winy Fabian Risk uda­je się na zasłu­żo­ny urlop, by zająć się rodzi­ną, a szcze­gól­nie leżą­cą w śpiącz­ce Matildą.
Tym­cza­sem mia­sto pogrą­ża się w cha­osie: zaczy­na się od wyjąt­ko­wo bru­tal­ne­go mor­der­stwa małe­go chłop­czy­ka z Syrii, póź­niej ginie pra­cow­nik super­mar­ke­tu, a kolej­ne zbrod­nie wska­zu­ją, że jedy­ny moż­li­wy motyw mor­der­cy – lub mor­der­ców – ma pod­ło­że raso­we. Skom­pli­ko­wa­ne śledz­twa prze­ra­sta­ją poli­cjan­tów, dla­te­go Fabian musi wró­cić na poste­ru­nek, a jego sze­fo­wa, Astrid, prze­rwać dopie­ro co roz­po­czę­tą kura­cję odwykową.
Tyl­ko jak zła­pać seryj­ne­go mor­der­cę, któ­ry za każ­dym razem zabi­ja inaczej?
Na doda­tek Fabian nie­ofi­cjal­nie pro­wa­dzi śledz­two zwią­za­ne z tajem­ni­czy­mi doku­men­ta­mi, któ­re odna­lazł po śmier­ci Hugo Elvi­na. Jego wyni­ki mogą na zawsze zmie­nić rela­cje w zespole.

Motyw X to czwar­ta odsło­na serii o zma­ga­niach Fabia­na Riska ze szwedz­ką prze­stęp­czo­ścią. Poprzed­nie tomy roze­szły się na świe­cie w ponad milio­nie egzem­pla­rzy, a Ste­fan Ahn­hem uwa­ża­ny jest za jed­ne­go z naj­lep­szych, naj­bar­dziej ambit­nych i mrocz­nych twór­ców skan­dy­naw­skich kry­mi­na­łów. Seria o Fabia­nie Risku uka­zu­je się w kil­ku­na­stu kra­jach, trwa­ją tak­że pra­ce nad jej adap­ta­cją filmową.


Zbyt bli­sko – Nata­lie Daniels (Pró­szyń­ski Media)

Con­nie i Ness pozna­ły się w par­ku, w któ­rym bawi­ły się ich dzie­ci. Oka­za­ło się, że są sąsiad­ka­mi, i wkrót­ce sta­ły się nierozłączne.

Kie­dy roz­pa­dło się mał­żeń­stwo Ness, Con­nie wspie­ra­ła ją w trud­nych chwi­lach, lecz to, co było zaży­łą przy­jaź­nią, nie­po­strze­że­nie prze­mie­ni­ło się w rodzaj obse­sji. Przy­ja­ciół­ka sta­je się obec­na zawsze i wszę­dzie, a Con­nie nie ma nawet skraw­ka pry­wat­nej prze­strze­ni ani cza­su dla męża i dzie­ci. To sta­je się nie do zniesienia…
Gdy w szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym Con­nie odzy­sku­je świa­do­mość, dowia­du­je się, że popeł­ni­ła strasz­li­wą zbrod­nię. Ale ona nic nie pamię­ta – cier­pi na amne­zję dyso­cja­cyj­ną. Jed­nak z pomo­cą psy­chia­try mozol­nie docie­ra do prawdy…

Ta peł­na napię­cia i sza­lo­nych zwro­tów akcji opo­wieść o przy­jaź­ni i zdra­dzie zachwy­ci czy­tel­nicz­ki “Sióstr” Cla­ire Douglas i “Tej dziew­czy­ny” Michel­le Frances.


Księ­ży­co­wy pył. W poszu­ki­wa­niu ludzi, któ­rzy spa­dli na Zie­mię – Andrew Smith (Czar­ne)

Pro­gram ame­ry­kań­skich lotów kosmicz­nych Apol­lo powstał w cza­sach, kie­dy wyda­wa­ło się, że ludz­kość jest o krok od kolo­ni­za­cji kosmo­su, i trwał sza­leń­czy wyścig o pierw­szeń­stwo we wszech­świe­cie. W cią­gu trzech lat, mię­dzy 1969 a 1972 rokiem, dwu­dzie­stu czte­rech męż­czyzn wyru­szy­ło w naj­dłuż­szą, naj­nie­bez­piecz­niej­szą i naj­bar­dziej nie­zwy­kłą podróż w dzie­jach: poza orbi­tę Zie­mi. Dwu­na­stu z nich posta­wi­ło sto­pę na Księ­ży­cu. Kosmicz­ni kow­bo­je, boha­te­ro­wie pierw­sze­go napraw­dę glo­bal­ne­go wyda­rze­nia medial­ne­go, śle­dzo­ne­go na żywo przez set­ki milio­nów widzów na całym świe­cie. Od nie­mal pół wie­ku nikt nie powtó­rzył ich wyczynu.

Smith posta­no­wił dowie­dzieć się, jak poto­czy­ły się losy zdo­byw­ców Księ­ży­ca. Czy uda­ło się im wró­cić na Zie­mię, czy już na zawsze zosta­li z gło­wą z chmu­rach? Czy pozna­li odpo­wie­dzi na palą­ce pyta­nia ludz­ko­ści, czy może przy­wieź­li z kosmo­su tysią­ce nowych wąt­pli­wo­ści? I co robić, jeśli naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie w swo­im życiu moż­na już tyl­ko oglą­dać we wstecz­nym lusterku?

Nie­uchwyt­ny – James Pat­ter­son, David Ellis (Alba­tros)

Kie­dy pra­cow­ni­ca FBI Emmy Docke­ry odkry­wa bra­ku­ją­ce ogni­wo łączą­ce set­kę nie­roz­wią­za­nych spraw, nikt jej nie wie­rzy. Do cza­su, aż dowo­dy sta­ją się zbyt prze­ko­nu­ją­ce, aby je ignorować…

Wszy­scy myślą, że Emmy Docke­ry zwa­rio­wa­ła. Owład­nię­ta obse­sją na punk­cie odkry­cia związ­ku mię­dzy set­ka­mi podej­rza­nych pod­pa­leń, Emma rzu­ci­ła pra­cę badacz­ki w FBI. Teraz za dnia nie­ustan­nie oglą­da poroz­wie­sza­ne po całej sypial­ni wycin­ki z gazet, a nocą przed ocza­mi sta­ją jej kosz­ma­ry pochła­nia­ją­ce­go wszyst­ko ognia…

Nawet były chło­pak Emmy, agent Har­ri­son „Books” Book­man, nie wie­rzy, że set­ki porwań, gwał­tów i mor­derstw są ze sobą powią­za­ne. I nie uwie­rzy, dopó­ki Emmy nie znaj­dzie dowo­dów, któ­rych nie będzie mógł dłu­żej igno­ro­wać. Coraz wię­cej osób ginie w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach, wszyst­kie zbrod­nie nie zosta­ją roz­wią­za­ne. Bez moty­wów, bez narzę­dzi zbrod­ni, bez podejrzanych.

Czy to moż­li­we, aby za tymi okrut­ny­mi mor­der­stwa­mi sta­ła jed­na osoba?

 


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy