Zapowiedzi

Katarzyna Nosowska skomentuje otaczającą nas rzeczywistość w debiutanckiej książce

Kata­rzy­na Nosow­ska odkąd ogło­si­ła, że za poro­zu­mie­niem z człon­ka­mi zespo­łu Hey zawie­sza dzia­łal­ność nastał smut­ny czas dla fanów woka­list­ki i w ogó­le pol­skiej muzy­ki. Sama artyst­ka prze­ży­wa­ła wów­czas bar­dzo trud­ne chwi­le natu­ry oso­bi­stej, któ­rych gorycz oka­za­ła się łago­dzić… aktyw­ność na Insta­gra­mie. Kata­rzy­na Nosow­ska przy­zna­ła, że nie spo­dzie­wa­ła się, że to może spra­wiać taką fraj­dę i teraz po kil­ku mie­sią­cach dzia­łal­no­ści w ser­wi­sie dzię­ku­je Aga­cie Kule­szy, któ­ra z tym medium spo­łecz­no­ścio­wym ją zapo­zna­ła. Pro­fil woka­list­ki zyskał ogrom­ną popu­lar­ność dzię­ki krót­kim fil­mi­kom publi­ko­wa­nym z hasz­ta­giem #aja­zem­jej­po­wie­dzia­la, w któ­rych w zabaw­ny spo­sób komen­tu­je ota­cza­ją­cą ją rze­czy­wi­stość. W maju uka­że się książ­ka Nosow­skiej inspi­ro­wa­na wła­śnie tymi treściami.

Według infor­ma­cji, do jakich dotar­ła redak­cja One­tu książ­ka zaty­tu­ło­wa­na A ja żem jej powie­dzia­ła będzie zawie­rać pięć­dzie­siąt tek­stów utrzy­ma­nych w żar­to­bli­wym tonie tak cha­rak­te­ry­stycz­nym dla publi­ko­wa­nych przez woka­list­kę tre­ści na jej Insta­gra­mie. Histo­ryj­kom mają towa­rzy­szyć ilu­stra­cje dopeł­nia­ją­ce cało­ści. Kata­rzy­na Nosow­ska śmia­ło komen­tu­je aktu­al­ne wyda­rze­nia w Pol­sce, zarów­no te doty­czą­ce show-biz­ne­su, poli­ty­ki jak i życia codzien­ne­go. W pro­gra­mie „Siła kobiet” pod­kre­śla­ła, że nie jest jej inten­cją wyśmie­wa­nie i wyszydzanie:

Tak napraw­dę chcia­ła­bym spra­wić, żeby to sta­ło się nie­co lżej­sze i dla tych, któ­rzy w tym świe­cie uczest­ni­czą, i dla tych, któ­rzy obser­wu­ją go z pozy­cji kana­py. Ode­brać temu masy.

Książ­ka uka­że się 23 maja nakła­dem wydaw­nic­twa Wiel­ka Lite­ra. To pierw­sza publi­ka­cja zna­nej woka­list­ki, choć ta w jed­nym z ostat­nich wpi­sów na Insta­gra­mie odże­gnu­je się od okre­śla­nia jej debiu­tem literackim:

Żaden to debiut lite­rac­ki. Na ten przyj­dzie pora, gdy odno­tu­ję znacz­ny wzrost pozio­mu odwa­gi:) Ot, po pro­stu zbiór opo­wia­stek. Nada­je się do tram­wa­ju, auto­bu­su, podró­ży kole­ją, na pla­żę. Może rezy­do­wać w toa­le­cie i wszę­dzie tam, gdzie Macie chwi­lę wol­ne­go czasu.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my zapis kil­ku wypo­wie­dzi Kata­rzy­ny Nosow­skiej zaczerp­nię­tych z jej Instagrama.

Nawet gdy­byś odku­pi­ła od Mał­go­rza­ty Roze­nek jej naj­star­szy dowód oso­bi­sty, to i tak była­byś młod­sza niż teraz”
„Ty dur­na, ty. Led­wie cię nazwa­li kró­lo­wą Insta­gra­ma, a ty się już malu­jesz przed wyj­ściem ze śmie­cia­mi i chcesz się kole­go­wać z Maf­fa­shion, żeby łazić z nią na poka­zy mody”
„Pamię­taj. Śnia­da­nie zjedz sama, obia­dem się podziel z Agniesz­ką, a na kola­cję zjedz to, co Agniesz­ka zostawiła”
“Współ­cze­sny męż­czy­zna powi­nien: zacią­gnąć kre­dyt na dom, pła­cić ali­men­ty na syna i ściąć drze­wo, naj­le­piej w Białowieży”
“Sta­rość jako nie­atrak­cyj­ny koniec życio­we­go cyklu jest zaka­za­na. Wkrót­ce z tych samych powo­dów wyeli­mi­no­wa­ne zosta­ną: jesień, zima i niedziela”
“Sto tysię­cy fol­lo­wer­sów, jakoś nie widać z tej oka­zji fajer­wer­ków. Jedy­nie mini­ster woj­ny posta­no­wił z tej oka­zji wysa­dzić Pałac Kultury”

Pro­fil Kata­rzy­ny Nosow­skiej może­cie śle­dzić tutaj:

Panie, Pano­wie, Dziew­czy­ny, Chło­pa­ki! W lip­cu ubie­głe­go roku, dzię­ki Aga­cie Kule­szy, ku ucie­sze wie­lu i roz­pa­czy wie­lu- roz­po­czę­łam przy­go­dę z insta­gra­mem:) Życie ostro mnie wytar­mo­si­ło w tym cza­sie, a te fil­mi­ki pomo­gły zni­we­lo­wać część cię­ża­ru. Sza­lo­ne oso­by z wydaw­nic­twa Wiel­ka Lite­ra, popro­si­ły babę z insta­gra­ma o szer­szą wypo­wiedź. Tak powsta­ła książ­ka, któ­rą chcia­ła­bym się z Wami podzie­lić. Żaden to debiut lite­rac­ki. Na ten przyj­dzie pora, gdy odno­tu­ję znacz­ny wzrost pozio­mu odwa­gi:) Ot, po pro­stu zbiór opo­wia­stek. Nada­je się do tram­wa­ju, auto­bu­su, podró­ży kole­ją, na pla­żę. Może rezy­do­wać w toa­le­cie i wszę­dzie tam, gdzie Macie chwi­lę wol­ne­go cza­su. Nie oszczę­dzam sie­bie. Opo­wia­dam o życiu, z per­spek­ty­wy wła­sne­go wie­ku, licząc, że jakiś frag­ment moje­go doświad­cze­nia Wam się przy­da, zain­spi­ru­je, doda otu­chy. Zer­k­nij­cie, jeśli Macie czas i ocho­tę:) Ukło­ny i uści­ski! #aja­zem­jej­po­wie­dzia­la Pre­mie­ra w maju, a już za kil­ka dni przed­sprze­daż. CUDOWNĄ AUTORKĄ ZDJĘCIA JEST Mar­le­na Bie­lin­ska #sta­re­oness

Post udo­stęp­nio­ny przez nosowska.official (@nosowska.official)

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy