Zapowiedzi

Gra wideo na podstawie Komornika Michała Gołkowskiego będzie mieć premierę już w listopadzie

Komor­nik, pierw­szy tom try­lo­gii o takim samym tytu­le, uka­zał się w 2016. Rok póź­niej Michał Goł­kow­ski wydał nakła­dem Fabry­ki Słów kolej­ne dwa tomy: Rewers i Kant. Powie­ści z serii obi­ły się sze­ro­kim echem w świat­ku fan­ta­stycz­nym. Rów­nież poza nim o Komor­ni­ku było gło­śno przez wzgląd na kon­tro­wer­syj­ne reli­gij­ne odnie­sie­nia. Od 2020 roku powsta­je gra wideo, któ­ra zapro­si gra­czy do posta­po­ka­lip­tycz­ne­go świa­ta wykre­owa­ne­go przez Micha­ła Goł­kow­skie­go. Twór­cy przed kil­ku­na­sto­ma godzi­na­mi opu­bli­ko­wa­li nowy zwia­stun. Jest też data premiery.

Michał Goł­kow­ski w Komor­ni­ku opi­su­je świat po biblij­nej Apo­ka­lip­sie, któ­ra jed­nak nie poło­ży­ła kre­su ludz­ko­ści. Oka­za­ło się bowiem, że na Zie­mi żyło nas zbyt wie­lu, rów­nież zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia sku­tecz­nie chro­ni­ła nas przed koń­cem osta­tecz­nym. Sytu­ację napra­wić mają wysła­ni przez Nie­bo Komornicy.

Nad grą wideo, opar­tą na pro­zie Micha­ła Goł­kow­skie­go, od 2020 pra­cu­je kra­kow­ska spół­ka gema­de­vo­wa Sylen Stu­dio. Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi pro­duk­cja jest czymś pomię­dzy grą para­gra­fo­wą a tak zwa­ną visu­al novel, czy­li inte­rak­tyw­ną powie­ścią. W chwi­li obec­nej dostęp­na jest wer­sja demon­stra­cyj­na gry. Ruszy­ła też przed­sprze­daż na Muve.pl

Gra opo­wia­da histo­rię dzie­ją­cą się w trak­cie Apo­ka­lip­sy – Zie­mia sta­nę­ła w miej­scu, gwiaz­dy spa­dły z nie­ba, woda zamie­ni­ła się w krew, a anio­ły mor­du­ją pozo­sta­łych przy życiu, aby zabrać ich dusze na Sąd Osta­tecz­ny. I choć koniec wyda­je się nie­unik­nio­ny, to Apo­ka­lip­sa nie prze­bie­ga zgod­nie z pla­nem – oka­za­ło się, że dzię­ki ogrom­ne­mu postę­po­wi tech­no­lo­gicz­ne­mu ludzie mogą umknąć pości­go­wi jej Jeźdź­ców. Wobec nie­sku­tecz­no­ści osta­tecz­ne­go roz­wią­za­nia, na Zie­mię zstą­pi­li wybra­ni spo­śród śmier­tel­ni­ków Komor­ni­cy, by polo­wać na Grzesz­ni­ków i ścią­gać z nich należ­no­ści za grze­chy, gło­si opis produkcji.

Opu­bli­ko­wa­ny nie­daw­no zwia­stun zdra­dza, że fabu­łę gry Komor­nik: Nie­skru­szo­ny pozna­wać będzie­my z per­spek­ty­wy Ani­ke­to­sa Pierw­sze­go, któ­ry na zle­ce­nie nie­bios sprzą­ta pozo­sta­ło­ści po ludz­ko­ści na Zie­mi. Z mate­ria­łem może­cie zapo­znać się tutaj:

Zwia­stun zdra­dza rów­nież datę pre­mie­ry. Ta zosta­ła zapla­no­wa­na na 9 listo­pa­da 2021.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy