Ekranizacje Zapowiedzi

Powstanie serial na podstawie Wydziedziczonych Ursuli K. Le Guin

Ursu­la K. Le Guin za swo­ją twór­czość otrzy­ma­ła licz­ne nagro­dy, jej powie­ści i opo­wia­da­nia chęt­nie są czy­ta­ne na całym świe­cie, autor­ka uzna­wa­na jest za jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych pisa­rek fan­ta­sty­ki. A jed­nak, mimo całe­go dorob­ku twór­cze­go i nie­zwy­kłej popu­lar­no­ści, zale­d­wie kil­ka jej dzieł zna­la­zło dro­gę na małe czy duże ekra­ny. Wkrót­ce ruszą pra­ce nad seria­lo­wą adap­ta­cją Wydzie­dzi­czo­nych z 1974.

Wydzie­dzi­cze­ni to powieść scien­ce fic­tion roz­gry­wa­ją­ca się w sztan­da­ro­wym świe­cie Ursu­li K. Le Guin, nazy­wa­nym Eku­me­ną. Fabu­ła opo­wia­da o dwóch bliź­nia­czych pla­ne­tach. Miesz­kań­cy pierw­szej, Urras, to kapi­ta­li­ści. W daw­nych cza­sach część z nich, ta nie­za­do­wo­lo­na z dotych­cza­so­we­go życia, osie­dli­ła się na dru­giej pla­ne­cie, Anar­res, gdzie utwo­rzy­ła uto­pij­ne spo­łe­czeń­stwo. Przez lata nie­na­wiść mię­dzy świa­ta­mi nara­sta­ła, róż­ni­ce się powięk­sza­ły. Teraz wszyst­ko może się zmie­nić za spra­wą teo­rii opra­co­wa­nej przez pocho­dzą­ce­go z Anar­res fizy­ka. Jego odkry­cie może prze­zwy­cię­żyć gra­ni­ce narzu­ca­ne przez czas i przestrzeń.

Wyda­ni w 1974 Wydzie­dzi­cze­ni zapew­ni­li Ursu­li K. Le Guin pre­sti­żo­we lite­rac­kie nagro­dy Nebu­la, Hugo i Locu­sa. Pla­no­wa­ny serial będzie pierw­szą pró­bą wynie­sie­nia powie­ści poza książ­ko­we medium.

Infor­ma­cję o adap­ta­cji prze­ka­zał jako pierw­szy ser­wis „Varie­ty”. Może­my spo­dzie­wać się limi­to­wa­ne­go seria­lu. Pra­cu­ją nad nim stu­dia 1212 Enter­ta­in­ment i Ano­ny­mo­us Con­tent. Pro­jekt jest w bar­dzo wcze­snym sta­dium pro­duk­cyj­nym, nie ma więc jesz­cze nawet poda­nych sce­na­rzy­stów. Wia­do­mo, że w pra­ce zaan­ga­żo­wa­ny został Theo Downes-Le Guin, syn ame­ry­kań­skiej pisarki.

źró­dło variety

zdję­cie Ore­gon Sta­te Uni­ver­si­ty/wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy