Aktualności Zapowiedzi

Gdzie jest Joanna Chyłka? Nowa powieść Remigiusza Mroza

Przy oka­zji infor­ma­cji o przy­go­to­wa­niach do pro­duk­cji trze­cie­go sezo­nu seria­lu Chył­ka pisa­li­śmy, że powie­ścio­wa seria pery­pe­tii bez­kom­pro­mi­so­wej praw­nicz­ki liczy sobie dzie­sięć tomów. Cóż, wkrót­ce nie będzie to już praw­dą. Remi­giusz Mróz podał na swo­im ofi­cjal­nym pro­fi­lu na Face­bo­oku, że za dwa tygo­dnie uka­że się dru­kiem jego naj­now­sza powieść. Będzie to jede­na­sty tom serii. Po „Wyro­ku” nad­szedł czas na „Eks­tra­dy­cję”.

Śle­dzą­cy na bie­żą­co pery­pe­tie Joan­ny Chył­ki wie­dzą, że praw­nicz­ka wpa­dła w nie lada tara­pa­ty, musia­ła sal­wo­wać się uciecz­ką poza gra­ni­ce kra­ju. Fabu­ła nowej powie­ści roz­po­czy­na się kil­ka mie­się­cy póź­niej, kie­dy nadal nie ma o Chył­ce żad­nych wie­ści. Służ­by nie są w sta­nie jej namie­rzyć, ona sama z nikim się od tam­te­go cza­su nie kontaktowała.

Życie musi jed­nak toczyć się dalej. Kor­dia­no­wi Oryń­skie­mu przy­dzie­lo­na zosta­je spra­wa Ukra­iń­ca, któ­ry jest oskar­żo­ny o potrój­ne zabój­stwo. Pro­blem jest taki, że krót­ko póź­niej zapadł w śpiącz­kę i po prze­bu­dze­niu nicze­go już nie pamię­tał sprzed tego okre­su. A jed­nak utrzy­mu­je, że ma dla Kor­dia­na wia­do­mość… od Chyłki.

Pre­mie­ra naj­now­szej książ­ki Remi­giu­sza Mro­za zapla­no­wa­na zosta­ła na 25 mar­ca. Jesz­cze nie­ca­łe dwa tygo­dnie i w koń­cu fani będą mie­li szan­sę poznać losy Joan­ny Chył­ki. Od wyda­nia ostat­niej powie­ści z serii minę­ło pół roku.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy