Aktualności Ekranizacje

Amazon rzuca kolejne wyzwanie HBO

Dyrek­tor gene­ral­ny Ama­zon Stu­dio, Jeff Bez­os, nie porzu­ca misji zna­le­zie­nia tema­tu, któ­ry dla ser­wi­su stre­amu­ją­ce­go fir­my zro­bi to, co uczy­ni­ła Gra o tron dla HBO. Wie­my, że nie szczę­dzi środ­ków na nowe pro­duk­cje, o czym świad­czy nie­daw­na inwe­sty­cja w pra­wa do stwo­rze­nia seria­lu wyko­rzy­stu­ją­ce­go kre­acje J.R.R. Tol­kie­na. HBO ma jesz­cze jeden serial, któ­ry cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią, a jest nim Westworld. Jeff Bez­os naj­wy­raź­niej pozaz­dro­ścił sta­cji rów­nież tej pro­duk­cji i już trwa­ją pra­ce nad prze­nie­sie­niem jed­nej z ostat­nich powie­ści Wil­lia­ma Gib­so­na na mały ekran. Nad Pery­fe­ra­lem pra­cu­ją nawet ci sami ludzie, co nad Westworl­dem!

Pro­duk­cja znaj­du­je się na bar­dzo wstęp­nym eta­pie, ale wszyst­ko wska­zu­je na to, że Ama­zon porzu­ci stan­dar­do­wą pro­ce­du­rę, w któ­rej naj­pierw powsta­je pilot, a póź­niej w zależ­no­ści od jego przy­ję­cia – kolej­ne odcin­ki. Zagra­nicz­ne media dono­szą, że zamó­wio­ny zosta­nie od razu sce­na­riusz całe­go sezo­nu. Pisa­niem seria­lu zaj­mie się Scott B. Smith, któ­ry za skrypt Pro­ste­go pla­nu z 1998 roku dostał nomi­na­cję do Oska­ra. Będzie on rów­nież pro­du­cen­tem wyko­naw­czym. W tym zada­niu wesprą go Lisa Joy i Jona­than Nolan odpo­wia­da­ją­cy w dużej mie­rze za suk­ces Westworl­du. Mówi się rów­nież, że serial powsta­nie w kopro­duk­cji z War­ner Bros. Television.

Wil­liam Gib­son jest uwa­ża­ny za twór­cę cyber­pun­ku, czy­li odmia­ny fan­ta­sty­ki nauko­wej, w któ­rej uwy­pu­klo­ne zosta­ją nega­tyw­ne stro­ny współ­funk­cjo­no­wa­nia ludzi z wytwo­ra­mi zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii kom­pu­te­ro­wej. Kwin­te­sen­cja ter­mi­nu zawie­ra się dosko­na­le w jego Neu­ro­man­ce­rze, czy w Try­lo­gii Cią­gu w ogóle.

W 2014 roku Gib­son popeł­nił powieść Pery­fe­ral. Czy­tel­ni­cy śle­dzą w niej losy Flyn­ne Fisher, kobie­ty, któ­ra pod­czas testo­wa­nia gry wideo odkry­wa połą­cze­nie mię­dzy dwo­ma świa­ta­mi – jej wła­snym i tym z przy­szło­ści. To skom­pli­ko­wa­na histo­ria o podró­żach w cza­sie, roz­bież­nych przy­szło­ściach, fana­tycz­nych ugru­po­wa­niach reli­gij­nych i potęż­nej kor­po­ra­cji igra­ją­cej z nie­bez­piecz­ną materią.

Nie­wąt­pli­wie jest to dosko­na­ły mate­riał na serial. Czy Ama­zo­no­wi uda się powtó­rzyć suk­ces Westworl­du HBO? O tym prze­ko­na­my się za jakiś czas – miej­my nadzie­ję krót­szy niż dłuższy.

źró­dło: hollywoodreporter

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy