Sprawdzasz tag

nora roberts

Aktualności

Margaret Atwood, Nora Roberts, Suzanne Collins i inni przeciwko AI. List otwarty 8 tysięcy pisarek i pisarzy

The Authors Guild, czy­li naj­więk­szy ame­ry­kań­ski zwią­zek zawo­do­wy repre­zen­tu­ją­cy oso­by two­rzą­ce lite­ra­tu­rę, wzy­wa fir­my zaj­mu­ją­ce się sztucz­ną inte­li­gen­cją do zaprze­sta­nia tre­no­wa­nia mode­li AI na ich pra­cach bez zezwo­le­nia i wyna­gro­dze­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dwie nowe promocje książkowe w Biedronkach

Książ­ko­ma­nia­cy, mamy dla Was świet­ną wia­do­mość! Już jutro w Bie­dron­ce rusza­ją dwie pro­mo­cje. Pierw­sza obej­mu­je książ­ki, za któ­re zapła­ci­my zale­d­wie 11,99 zł. Wśród nich znaj­dzie­my m.in. “Cień wia­tru” Car­lo­sa Ruiza Zafó­na, “Kłam­cę” Nory Roberts, “Ten dzień” Blan­ki Lipiń­skiej czy “Zniszcz ten dzien­nik. Wszę­dzie”, czy­li nowe zaba­wy pro­po­no­wa­ne przez Keri Smith. Dru­ga pro­mo­cyj­na pula obej­mu­je książ­ki w cenie 29,99 zł i 27,99 zł za sztu­kę i obej­mu­je pozy­cje takie jak “Pato­lo­dzy. Panie dok­to­rze, czy to rak?” Pau­li­ny Łopat­niuk, “Poli­cjan­ci bez mun­du­ru” Kata­rzy­ny Puzyń­skiej czy “Kult” Łuka­sza Orbi­tow­skie­go. Całość poni­żej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nora Roberts oskarżyła brazylijską pisarkę o wielokrotny plagiat. Ta obwinia ghostwriterów

Nora Roberts bar­dzo uważ­nie pil­nu­je swo­ich wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nych. Nie ma się co dzi­wić, wszak mnó­stwo pra­cy kosz­to­wa­ło ją osią­gnię­cie nie­praw­do­po­dob­ne­go suk­ce­su. Tak więc pla­gia­tor­stwu mówi sta­now­cze nie, ale też poka­za­ła ostat­nio, że nie jest sko­ra do natych­mia­sto­we­go wcho­dze­nia na dro­gę sądo­wą. Prze­ko­na­ła się o tym Cri­stia­ne Ser­ruya, któ­ra jed­nak z szan­sy polu­bow­ne­go zała­twie­nia spra­wy nie sko­rzy­sta­ła. Czy­taj dalej

-->