Sprawdzasz tag

Notre-Dame

Aktualności

Ken Follett wspiera finansowo renowację katedry w Bretanii

Po poża­rze, któ­ry doko­nał ogrom­nych znisz­czeń w pary­skiej kate­drze Notre-Dame best­sel­le­ro­wy bry­tyj­ski pisarz Ken Fol­lett posta­no­wił napi­sać książ­kę odda­ją­cą hołd jed­ne­mu z naj­słyn­niej­szych gotyc­kich kościo­łów na świe­cie. Dochód ze sprze­da­ży publi­ka­cji Notre-Dame: A Short Histo­ry of the Meaning of Cathe­drals tra­fić miał do cha­ry­ta­tyw­nej orga­ni­za­cji La Fon­da­tion du Patri­mo­ine, odpo­wie­dzial­nej za ochro­nę i pro­mo­wa­nie fran­cu­skie­go dzie­dzic­twa naro­do­we­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ken Follett nową książką wesprze odbudowę katedry Notre-Dame

Dzień 15 kwiet­nia 2019 roku na pew­no wie­lu ludziom zapadł na dłu­go w pamięć. Wte­dy w godzi­nach wie­czor­nych wybuchł w kate­drze Notre-Dame wiel­ki pożar. Nisz­czy­ciel­ski żywioł spo­wo­do­wał nie­bo­tycz­ne wręcz znisz­cze­nia. Nie uda­ło się ura­to­wać dachu świą­ty­ni, licz­nych frag­men­tów kamien­ne­go skle­pie­nia nawy głów­nej czy igli­cy, nadal moż­na jed­nak wło­żyć wysi­łek w jej odbu­do­wa­nie. Po kata­stro­fie wie­le osób pry­wat­nych, orga­ni­za­cji i firm komer­cyj­nych posta­no­wi­ło wes­przeć ten cel. Pomoc zaofe­ro­wał rów­nież Ken Fol­lett. Czy­taj dalej

-->