Aktualności

Ken Follett nową książką wesprze odbudowę katedry Notre-Dame

Dzień 15 kwiet­nia 2019 roku na pew­no wie­lu ludziom zapadł na dłu­go w pamięć. Wte­dy w godzi­nach wie­czor­nych wybuchł w kate­drze Notre-Dame wiel­ki pożar. Nisz­czy­ciel­ski żywioł spo­wo­do­wał nie­bo­tycz­ne wręcz znisz­cze­nia. Nie uda­ło się ura­to­wać dachu świą­ty­ni, licz­nych frag­men­tów kamien­ne­go skle­pie­nia nawy głów­nej czy igli­cy, nadal moż­na jed­nak wło­żyć wysi­łek w jej odbu­do­wa­nie. Po kata­stro­fie wie­le osób pry­wat­nych, orga­ni­za­cji i firm komer­cyj­nych posta­no­wi­ło wes­przeć ten cel. Pomoc zaofe­ro­wał rów­nież Ken Fol­lett.

Bry­tyj­ski pisarz, autor best­sel­le­ro­wych powie­ści szpie­gow­skich i histo­rycz­nych nie raz pod­kre­ślał, w taki czy inny spo­sób, swo­ją fascy­na­cję kate­dra­mi, a ta kon­kret­na pary­ska sta­no­wi­ła dla nie­go szcze­gól­ną inspi­ra­cję przy pisa­niu Fila­rów Ziemi.

W czerw­cu uka­że się nakła­dem fran­cu­skie­go wydaw­nic­twa Edi­tions Robert Laf­font książ­ka o kate­drze Notre-Dame napi­sa­na przez Kena Fol­let­ta. Autor nie tyl­ko opi­sze w niej histo­rię świą­ty­ni, ale zwró­ci uwa­gę na to, co jej zawdzię­cza­my i cze­go jest sym­bo­lem. W krót­kim tek­ście mają się rów­nież poja­wić wzru­sza­ją­ce, bar­dzo oso­bi­ste frag­men­ty, w któ­rych Fol­lett podzie­li się emo­cja­mi, jakie nim tar­ga­ły, kie­dy dowie­dział się o pożarze.

Jeśli ludzie pła­ka­li 15 kwiet­nia w Pary­żu, ale tak­że na całym świe­cie, to dla­te­go, że na ich oczach zosta­ło znisz­czo­ne coś bar­dzo waż­ne­go, coś intym­ne­go. A ponie­waż jeste­śmy spad­ko­bier­ca­mi budow­ni­czych kate­dry, chcę wziąć udział w odbu­do­wie Notre-Dame, powie­dział Ken Follett.

Dla­te­go cały dochód ze sprze­da­ży książ­ki, któ­ra jesz­cze nie ma tytu­łu, zosta­nie prze­ka­za­ny French Heri­ta­ge Foun­da­tion, sto­wa­rzy­sze­niu, któ­re­go bie­żą­cym celem jest rekon­struk­cja słyn­nej kate­dry i przy­wró­ce­nie jej daw­nej świetności.

Od razu poka­zał wspar­cie spra­wie i w swo­im nowym tek­ście opo­wia­da nam ponow­nie o potęż­nym i wie­lo­po­ko­le­nio­wym ogni­wie łączą­cym wszyst­kich nas z Notre-Dame, powie­dział Ceci­le Boy­er-Run­ge z wydaw­nic­twa Edi­tions Robert Laffont.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy