Aktualności Ekranizacje

Netflix ma zamiar rozszerzyć uniwersum trylogii Do wszystkich chłopców Jenny Han

Jen­ny Han, autor­ka popu­lar­nych powie­ści mło­dzie­żo­wych, w ostat­nim cza­sie ma ręce peł­ne robo­ty – nie­ko­niecz­nie w biz­ne­sie książ­ko­wym, raczej w seria­lo­wo-fil­mo­wym. Zre­ali­zo­wa­ne przez Net­flix adap­ta­cje powie­ści Do wszyst­kich chłop­ców, któ­rych kocha­łam, P.S. Wciąż cię kocham oraz Zawsze i na zawsze oka­za­ły się tak dużym suk­ce­sem, że Ama­zon posta­no­wił zro­bić serial na pod­sta­wie jej wcze­śniej­szych tytu­łów, o czym pisa­li­śmy w lutym. Teraz zaś Net­flix roz­wa­ża roz­sze­rze­nie uni­wer­sum try­lo­gii o przy­naj­mniej jeden spin-off.

Boha­ter­ką nowej pro­duk­cji mia­ła­by być Kit­ty, młod­sza sio­stra Lary Jean, gra­ją­cej pierw­sze skrzyp­ce w powie­ścio­wej i fil­mo­wej try­lo­gii Do wszyst­kich chłop­ców. Tym razem Net­flix ma w pla­nach zre­ali­zo­wać serial kome­dio­wo-roman­tycz­ny z pół­go­dzin­ny­mi odcin­ka­mi. Tema­tem prze­wod­nim będzie poszu­ki­wa­nie praw­dzi­wej miło­ści przez Kitty.

Jen­ny Han według infor­ma­cji zdo­by­tych przez ser­wis Deadli­ne peł­nić ma rolę twór­cy, sce­na­rzyst­ki i pro­du­cen­ta wyko­naw­cze­go pro­jek­tu. Pro­duk­cja znaj­du­je się na bar­dzo wcze­snym eta­pie reali­za­cji. Jen­ny Han pisze sce­na­riusz pilo­ta­żo­we­go odcin­ka. Wspie­ra ją w tym zada­niu Sio­bhan Vivian.

W seria­lu zoba­czyć będzie moż­na boha­te­rów z fil­mo­wej try­lo­gii Do wszyst­kich chłop­ców. W rolę Kit­ty wcie­lić się ma ponow­nie Anna Cathcart.

Co wię­cej, ser­wis Deadli­ne zdra­dza, że Net­flix pla­nu­je zbu­do­wa­nie wokół serii więk­sze­go uni­wer­sum. Poten­cjal­nie w grę wcho­dzić mogą kolej­ne fil­my i seria­le. Wszyst­ko jed­nak zale­ży od tego, jak wyj­dzie nie­na­zwa­ny jesz­cze pro­jekt z Kit­ty Song Covey w roli głównej.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy