Aktualności

Spór o jednolitą cenę książki trwa

Trwa spór pomię­dzy Pol­ską Izbą Książ­ki a gru­pą wydaw­nictw oraz księ­garń. Pro­jekt usta­wy PIK okre­śla „zasa­dy usta­la­nia jed­no­li­tej ceny książ­ki oraz pra­wa i obo­wiąz­ki wydaw­cy, impor­te­ra oraz sprze­daw­cy koń­co­we­go zwią­za­ne­go z dys­try­bu­cją książ­ki”, peł­ny tekst usta­wy dostęp­ny na stro­nie: pik.org.pl

W odpo­wie­dzi na ten pro­jekt gru­pa wydaw­nictw wysto­so­wa­ła list do Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, któ­ry wyra­ża uwa­gi kry­tycz­ne i swo­je sta­no­wi­sko, co do pro­jek­tu PIK. Sygna­ta­riu­sze wyra­ża­ją sprze­ciw wobec usta­wy, któ­ra w oce­nie gru­py pogor­szy m.in trud­ną sytu­ację małych wydaw­ców lite­ra­tu­ry niszo­wej, spe­cja­li­stycz­nej i popu­lar­no­nau­ko­wej, powo­du­jąc spa­dek czy­tel­nic­twa a nawet wzrost cen. We wspo­mnia­nym liście czytamy:

Pod­sta­wo­wym argu­men­tem jest brak zapi­sów w usta­wie doty­czą­cych poszcze­gól­nych ogniw dys­try­bu­cji. To spra­wi, że dys­pro­por­cje pomię­dzy ceną zaku­pu przez hurtownie/sieci a ceną okład­ko­wą pozo­sta­ną bez zmian. Na takiej sytu­acji zyska­ją dys­try­bu­to­rzy ksią­żek – prze­waż­nie wiel­kie sie­ci, w tym ta opar­ta o zagra­nicz­ny kapi­tał. Wydaw­cy oraz pol­scy księ­ga­rze stra­cą na wpro­wa­dze­niu sta­łej ceny książ­ki. Doce­lo­wo stra­cą więc tak­że czy­tel­ni­cy: ogra­ni­czo­na zosta­nie ofer­ta małych i śred­nich wydaw­ców, wie­le tytu­łów nigdy nie zosta­nie wyda­nych, a czy­tel­ni­cy stra­cą moż­li­wość zaku­pu w pro­mo­cyj­nych cenach sto­sun­ko­wo dro­gich ksią­żek niszo­wych, spe­cja­li­stycz­nych lub popu­la­ry­zu­ją­cych wie­dzę i wspie­ra­ją­cych pro­ces dłu­go­trwa­łe­go ucze­nia się, a tak­że twór­cze­go roz­wo­ju. Jesz­cze bar­dziej widocz­na i dostęp­na sta­nie się ofer­ta „książ­ko­po­dob­na” – czy­ta­deł i porad­ni­ków kodo­wa­nych na pod­sta­wo­wym pozio­mie kom­pe­ten­cji języ­ko­wej, a cza­sem nawet pisa­nych wbrew zasa­dom popraw­nej pol­sz­czy­zny i wyda­wa­nych z pomi­nię­ciem pra­wi­deł sztu­ki edy­cyj­nej.

Z całym listem moż­na się zapo­znać na stro­nie książkajestwazna.pl. Ini­cja­ty­wa powsta­ła w mar­cu tego roku jako bez­po­śred­nia odpo­wiedź na pro­jekt Pol­skiej Izby Książ­ki. List do Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go wyra­ża­ją­cy sprze­ciw wobec wspo­mnia­ne­go pro­jek­tu do tej pory popar­ło 16 wydawnictw.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy