Sprawdzasz tag

cena jednolita

Aktualności

Spór o jednolitą cenę książki trwa

Trwa spór pomię­dzy Pol­ską Izbą Książ­ki a gru­pą wydaw­nictw oraz księ­garń. Pro­jekt usta­wy PIK okre­śla „zasa­dy usta­la­nia jed­no­li­tej ceny książ­ki oraz pra­wa i obo­wiąz­ki wydaw­cy, impor­te­ra oraz sprze­daw­cy koń­co­we­go zwią­za­ne­go z dys­try­bu­cją książ­ki”, peł­ny tekst usta­wy dostęp­ny na stro­nie: pik.org.pl Czy­taj dalej

-->