Sprawdzasz tag

otre-Dame: A Short History of the Meaning of Cathedrals

Aktualności

Ken Follett wspiera finansowo renowację katedry w Bretanii

Po poża­rze, któ­ry doko­nał ogrom­nych znisz­czeń w pary­skiej kate­drze Notre-Dame best­sel­le­ro­wy bry­tyj­ski pisarz Ken Fol­lett posta­no­wił napi­sać książ­kę odda­ją­cą hołd jed­ne­mu z naj­słyn­niej­szych gotyc­kich kościo­łów na świe­cie. Dochód ze sprze­da­ży publi­ka­cji Notre-Dame: A Short Histo­ry of the Meaning of Cathe­drals tra­fić miał do cha­ry­ta­tyw­nej orga­ni­za­cji La Fon­da­tion du Patri­mo­ine, odpo­wie­dzial­nej za ochro­nę i pro­mo­wa­nie fran­cu­skie­go dzie­dzic­twa naro­do­we­go. Czy­taj dalej

-->