Ekranizacje

Fantastyczne zwierzęta zobaczymy ponownie w przyszłym roku. Znany jest już tytuł!

Film Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć pozwo­lił fanom Harry’ego Pot­te­ra jesz­cze raz odwie­dzić magicz­ny świat wykre­owa­ny przez J.K. Row­ling, a przede wszyst­kim zoba­czyć to, co wcze­śniej było dla nich ukry­te. Oto bowiem widz mógł spraw­dzić, jak wyglą­da cza­ro­dziej­stwo w Nowym Jor­ku w latach dwu­dzie­stych ubie­głe­go wie­ku. Film Davi­da Yate­sa ze sce­na­riu­szem J.K. Row­ling oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę. Kon­ty­nu­acja Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt tra­fi do kin 16 listo­pa­da przy­szłe­go roku. Zna­my też już tytuł!

W fil­mie Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć śle­dzi­li­śmy losy New­ta Sca­man­de­ra, któ­ry powró­cił do Nowe­go Jor­ku z wypra­wy mają­cej na celu odna­le­zie­nie i opi­sa­nie sze­re­gu magicz­nych bestii. Roz­trze­pa­ny mło­dzie­niec z ten­den­cja­mi do pako­wa­nia się w kło­po­ty i waliz­ką peł­ną nie­sa­mo­wi­tych stwo­rzeń zapew­nił widzom nie lada roz­ryw­kę. Raczej nie­win­ny pro­blem, z któ­rym przy­szło mu się zmie­rzyć szyb­ko prze­ro­dził się w praw­dzi­wy kosz­mar z udzia­łem jed­ne­go z naj­groź­niej­szych cza­ro­dzie­jów tam­tych cza­sów – Gel­ler­ta Grin­del­wal­da (zna­ne­go rów­nież z kart powie­ści Rowling).

Kon­ty­nu­acja hitu z zeszłe­go roku ma się sku­pić na posta­ci tego czar­no­księż­ni­ka. Skąd wia­do­mo? Ano wła­śnie moż­na takie przy­pusz­cze­nie wysnuć z opu­bli­ko­wa­ne­go wczo­raj tytu­łu fil­mu, któ­ry brzmi Zbrod­nie Grin­del­wal­da (Cri­mes of Grin­del­wald). Poza tym, kto zatrud­nił­by Johnny’ego Depp, pozwo­lił mu zagrać zale­d­wie kil­ka minut i w kon­ty­nu­acji już go nie uwzględ­nił? Reży­se­rem będzie pono­wie David Yates, za sce­na­riusz opo­wia­da tak jak poprzed­nio J.K. Row­ling. Wyglą­da więc na to, że pro­duk­cja jest w odpo­wied­nich rękach.

W fil­mie poja­wią się boha­te­ro­wie, któ­rych mie­li­śmy oka­zję poznać w zeszłym roku: Newt Sca­man­der, Tina i Queenie Gold­ste­in, Jacob Kowal­ski i oczy­wi­ście Grin­de­wald. Nie zabrak­nie rów­nież nowych twa­rzy. Wśród nich naj­wię­cej emo­cji wzbu­dza mło­dy Albus Dum­ble­do­re, w któ­re­go wcie­li się Jude Law. Pew­ne prze­słan­ki wska­zu­ją rów­nież, że w fil­mie zoba­czy­my Nicho­la­sa Fla­me­la. Pozna­my tak­że bra­ta New­ta – The­seu­sa oraz jego narze­czo­ną Letę Lestran­ge (cie­ka­we jaki jest jej sto­pień pokre­wień­stwa z nie­sław­ną Bel­la­trix Lestran­ge). Już sama lista boha­te­rów gwa­ran­tu­je dosko­na­łą zabawę.

Akcja nowe­go fil­mu zosta­nie osa­dzo­na nie tyl­ko w Nowy Jor­ku – mamy rów­nież zwie­dzić magicz­ny Paryż i Lon­dyn. Wyda­rze­nia roze­gra­ją się kil­ka mie­się­cy po ostat­nich pery­pe­tiach New­ta Scamandera.

Cze­ka­my zatem z nie­cier­pli­wo­ścią. Nie­ca­ły rok dzie­li nas od kolej­nej nie­wąt­pli­wie magicz­nej i nie­za­po­mnia­nej przygody.Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy