Ekranizacje

Eva Green oraz Gemma Arterton razem w filmie o pisarce Virginii Woolf

Vita & Vir­gi­nia” to powsta­ją­cy wła­śnie film w reży­se­rii Cha­nyi But­ton (autor­ki kome­dii “Burn, burn, burn”) opo­wia­da­ją­cy o trwa­ją­cym dzie­sięć lat związ­ku Vir­gi­nii Woolf i Vity Sac­kvil­le-West, dwóch pisa­rek zwią­za­nych z Gru­pą Bloomsbury.

W role auto­rek wcie­lą się Eva Gre­en oraz Gem­ma Arter­ton. Twór­czy­nie pozna­ły się w 1922 roku, a ich rela­cja była bez­po­śred­nią inspi­ra­cją do powie­ści “Orlan­do” wyda­nej w 1928 roku. Nigel Nicol­son, syn Vity, powie­dział, iż “Orlan­do” to naj­dłuż­szy i naj­bar­dziej urze­ka­ją­cy list miło­sny w literaturze.

Sce­na­riusz fil­mu powstał na pod­sta­wie sztu­ki pod tym samym tytu­łem napi­sa­nej przez Eile­en Atkins w 1992 roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy