Zapowiedzi

Olga Tokarczuk została zaproszona do prac nad grą wideo

Gier wideo inspi­ro­wa­nych lite­ra­tu­rą nie bra­ku­je. W ostat­nim cza­sie stu­dia nawet coraz chęt­niej się­ga­ją po powie­ści, by wysu­płać z nich czy to motyw prze­wod­ni, czy poży­czyć boha­te­rów, albo po pro­stu w cało­ści mate­riał zaadap­to­wać na nowe medium. Jesz­cze faj­niej, kie­dy do prac nad taką pro­duk­cją zapro­szo­ny zosta­je autor bądź autor­ka pier­wo­wzo­ru. Być może za jakiś czas będzie­my mogli zagrać w grę współ­two­rzo­ną przez Olgę Tokar­czuk. W chwi­li obec­nej poszu­ki­wa­ni są inwestorzy.

Do pol­skiej noblist­ki ode­zwa­li się zało­ży­cie­le stu­dia Sun­dog. Kil­ka mie­się­cy po pierw­szej wia­do­mo­ści doszło do spo­tka­nia Mate­usza Błasz­czy­ka i Oli Bie­luk z Olgą Tokar­czuk. Roz­mo­wa zaowo­co­wa­ła wstęp­ny­mi pla­na­mi stwo­rze­nia gry, bazu­ją­cej na wyda­nej w 2006 powie­ści Anna In w gro­bow­cach świata.

Pro­duk­cja będzie nosić tytuł Ibru, a jej akcja roz­gry­wać się będzie w wie­lo­po­zio­mo­wym zig­gu­ra­cie, w prze­strze­ni któ­re­go łączą się sta­ro­żyt­ne mezo­po­tam­skie wie­rze­nia z cyber­pun­ko­wą tech­no­lo­gią. Według zało­żeń, gra­cze wcie­lą się w postać detek­ty­wa, któ­re­go zada­niem będzie odna­le­zie­nie Anny Inn, wcie­le­nia sume­ryj­skiej bogi­ni płod­no­ści i woj­ny, słyn­nej Isztar.

Ibru znaj­du­je się na bar­dzo wcze­snym eta­pie pro­duk­cyj­nym. Stu­dio podzie­li­ło się już pierw­szy­mi gra­fi­ka­mi kon­cep­cyj­ny­mi i wstęp­ny­mi zało­że­nia­mi doty­czą­cy­mi roz­gryw­ki. W tym momen­cie poszu­ki­wa­ni są jed­nak inwe­sto­rzy, chęt­ni pro­jekt wes­przeć finan­so­wo. Stu­dio pla­nu­je rów­nież powięk­szyć zespół pra­cu­ją­cy nad grą.

Ser­wis Pol­ski Game­dev dotarł do infor­ma­cji, że Ibru będzie detek­ty­wi­stycz­ną grą RPG, praw­do­po­dob­nie zupeł­nie pozba­wio­ną mecha­ni­ki wal­ki. Stu­dio chce, żeby gracz cał­ko­wi­cie sku­pił się na śledz­twie i spryt­nych spo­so­bach poko­ny­wa­nia róż­ne­go rodza­ju prze­szkód. Gra ma powstać na sil­ni­ku Unre­al Engi­ne 5, a na świat w niej przed­sta­wio­ny patrzyć będzie­my ocza­mi boha­te­ra bądź bohaterki.

Twór­cy zastrze­gli, że gra nie będzie adap­ta­cją jeden do jed­ne­go powie­ści, ale poin­for­mo­wa­li jed­no­cze­śnie, że nie­ma­ły udział w pro­jek­cie będzie mia­ła sama Olga Tokarczuk:

Choć bazu­je­my na jej twór­czo­ści, opo­wie­my odręb­ną histo­rię, z nowy­mi posta­cia­mi i wyda­rze­nia­mi. Olga Tokar­czuk stwo­rzy tę fabu­łę razem z nami, będzie też trzy­mać jako­ścio­wą pie­czę nad projektem.

Zało­ży­cie­le stu­dia Sun­dog wyja­wi­li ser­wi­so­wi Pol­ski Game­dev, że poza oczy­wi­stą inspi­ra­cją powie­ścią Anna In w gro­bow­cach świa­ta, przy pra­cy nad pro­duk­cją wzo­ro­wać się będą mię­dzy inny­mi taki­mi gra­mi jak: Over­watchValo­rant pod wzglę­dem arty­stycz­nym, Deus Ex: Man­kind Divi­ded w jako­ści two­rze­nia pozio­mów, Detro­it: Beco­me Human z jego mno­go­ścią roz­wią­zań fabu­lar­nych oraz nie­zwy­kle popu­lar­nym Disco Ely­sium.

źró­dło pol­ski gamedev

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy