Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowe Koło czasu od Amazon Studios obejrzymy jesienią bieżącego roku

Peł­ni nadziei i nie­po­ko­ju cze­ka­my na pre­mie­rę Wład­cy pier­ście­ni od Ama­zo­nu. Zanim jed­nak prze­nie­sie­my się do Śród­zie­mia z cza­sów dru­giej ery, będzie­my mogli zanu­rzyć się w innym fan­ta­stycz­nym uni­wer­sum. Pierw­szy sezon opar­te­go na powie­ścio­wym cyklu Rober­ta Jor­da­na seria­lu Koło cza­su zade­biu­tu­je na plat­for­mie Pri­me Video jesz­cze w tym roku. Ujaw­nio­ny nie­daw­no ofi­cjal­ny pla­kat zdra­dza, że pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na listopad.

Pra­ce przy seria­lo­wym Kole cza­su zaczę­ły się jesz­cze w 2018. Odpo­wie­dzial­nym za część sce­na­riu­szo­wą jako show­run­ner został twór­ca Agen­tów T.A.R.C.Z.Y czy Hem­lock Gro­ve Rafe Jud­kins. Wia­do­mo, że pierw­szy dwa odcin­ki wyre­ży­se­ro­wa­ła Uta Brie­se­witz (Westworld, Stran­ger Things). Nie bez zna­cze­nia jest rów­nież, że w pra­ce nad seria­lem zaan­ga­żo­wa­ny został Bran­don San­der­son, któ­ry po śmier­ci Rober­ta Jor­da­na dokoń­czył jego powie­ścio­wy cykl.

Przy oka­zji tego­rocz­nej edy­cji San Die­go Comic-Conu Ama­zon opu­bli­ko­wał ofi­cjal­ny pla­kat Koła cza­su. Jego boha­ter­ką zosta­ła gra­na przez Rosa­mund Pike Moira­ine, człon­ki­ni tajem­ni­czej i bar­dzo wpły­wo­wej, zło­żo­nej z samych kobiet, orga­ni­za­cji Aes Sedai. Pla­kat ujaw­nia rów­nież datę pre­mie­ry pierw­sze­go sezo­nu. Koło cza­su dostęp­ne będzie do oglą­da­nia na Pri­me Video już w listopadzie.

Pierw­szy sezon ma skła­dać się z sze­ściu odcin­ków. Wkrót­ce powi­nien zostać zapre­zen­to­wa­ny ofi­cjal­ny zwia­stun produkcji.

Poza Rosa­mund Pike w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Josha Stra­dow­ski, Mar­cus Ruther­ford, Zoe Robins, Bar­ney Har­ris, Made­le­ine Mad­den, Daniel Hen­ney i Micha­el McElhatton.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy