Ekranizacje

Rachel Weisz i Rachel McAdams wystąpią w adaptacji Nieposłuszeństwa

Weisz i McA­dams ode­gra­ją role w ekra­ni­za­cji zna­nej książ­ki Naomi Alder­man opu­bli­ko­wa­nej w 2006 roku, któ­ra trak­tu­je o powro­cie Ronit (Weisz) do orto­dok­syj­nej żydow­skiej rodzi­ny po śmier­ci jej ojca. Dziew­czy­na nawią­zu­je romans z naj­lep­szą przy­ja­ciół­ką, któ­ra poślu­bi­ła jej kuzyna.

Reży­se­rią zaj­mie się Seb­sa­tian Lelio.

Ponad­to Rachel McA­dams wkrót­ce zoba­czy­my u boku Bene­dic­ta Cum­ber­bat­cha i Til­dy Swin­ton w “Dok­to­rze Stran­ge”, a Rachel Weisz zagra w pro­duk­cjach “Denial” i “The Light Betwe­en Oceans”.

Książ­ka “Nie­po­słu­szeń­stwo” to debiu­tanc­ka powieść bry­tyj­skiej pisar­ki Naomi Alder­man, nagro­dzo­na pre­sti­żo­wą Oran­ge Award for New Wri­ters 2006. Wyda­na w Anglii wio­sną tego roku, na dłu­go przed pre­mie­rą okrzyk­nię­ta „sen­sa­cyj­nym debiu­tem”, powieść Alder­man to fascy­nu­ją­cy i dow­cip­ny por­tret wie­lo­et­nicz­ne­go Lon­dy­nu, uka­zu­ją­cy kon­flikt dwóch kul­tur: orto­dok­syj­nej lon­dyń­skiej spo­łecz­no­ści żydow­skiej z Hen­don i świec­kich Żydów nowo­jor­skich. Porów­na­nia z „Bia­ły­mi zęba­mi” Zadie Smith i „Brick Lane” Moni­ki Ali powra­ca­ją w nie­mal każ­dej recenzji.

Wszyst­ko zaczy­na się w momen­cie, kie­dy w Hen­don umie­ra uko­cha­ny przez wszyst­kich rabin, a na pogrzeb przy­jeż­dża jego cór­ka Ronit, któ­ra przed dzie­się­cio­ma laty wyje­cha­ła do Nowe­go Jor­ku w poszu­ki­wa­niu wol­no­ści? Por­tre­tu­jąc zamknię­tą żydow­ską spo­łecz­ność z Hen­don, autor­ka przy­bli­ża czy­tel­ni­ko­wi kul­tu­rę od wie­ków będą­cą czę­ścią kul­tu­ry bry­tyj­skiej, cią­gle jed­nak bar­dzo sła­bo zna­ną. Na tym tle osnu­wa współ­cze­sną histo­rię poszu­ki­wa­nia miło­ści, wia­ry i zro­zu­mie­nia w świe­cie peł­nym kon­flik­tów mię­dzy moral­no­ścią i seksualnością.

Na świe­cie pra­wa do książ­ki kupi­ły naj­więk­sze wydaw­nic­twa – w Anglii Pen­gu­in (za kwo­tę 120 tysię­cy fun­tów i od razu łącz­nie z następ­ną powie­ścią Alder­man, jesz­cze nie napi­sa­ną), w Niem­czech Ber­lin Ver­lag (rów­nież razem z kolej­ną książ­ką), we Fran­cji Seu­il. W Pol­sce Nie­po­słu­szeń­stwo uka­że się nakła­dem Wydaw­nic­twa Sic! na począt­ku października.

Naomi Alder­man uro­dzi­ła się w 1974 roku. Dora­sta­ła w orto­dok­syj­nej żydow­skiej wspól­no­cie w Hen­don, gdzie obec­nie miesz­ka, po wie­lu latach spę­dzo­nych w Nowym Jor­ku. Absol­went­ka Oxford Uni­ver­si­ty oraz Uni­ver­si­ty of East Anglia. Pra­co­wa­ła jako redak­tor­ka oraz pro­jek­tant­ka gier kom­pu­te­ro­wych. Paro­krot­nie nagra­dza­na za publi­ko­wa­ne regu­lar­nie krót­kie for­my literackie. 

nieposluszenstwo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy