Sprawdzasz tag

Rachel McAdams

Ekranizacje

Rachel Weisz i Rachel McAdams wystąpią w adaptacji Nieposłuszeństwa

Weisz i McA­dams ode­gra­ją role w ekra­ni­za­cji zna­nej książ­ki Naomi Alder­man opu­bli­ko­wa­nej w 2006 roku, któ­ra trak­tu­je o powro­cie Ronit (Weisz) do orto­dok­syj­nej żydow­skiej rodzi­ny po śmier­ci jej ojca. Dziew­czy­na nawią­zu­je romans z naj­lep­szą przy­ja­ciół­ką, któ­ra poślu­bi­ła jej kuzyna.

Czy­taj dalej

-->