Zapowiedzi

Mróz ponownie uderzy pod koniec stycznia

Nie ma już takich zim jak daw­niej. Śnieg, o ile w ogó­le spad­nie, utrzy­mu­je się led­wo kil­ka dni, bia­łe świę­ta żyją tyl­ko w naszych wspo­mnie­niach, sto­ki nar­ciar­skie led­wo przę­dą. A jed­nak od kil­ku lat nie­zmien­nie w stycz­niu ata­ku­je Mróz, Remi­giusz Mróz. W tym roku tra­dy­cji rów­nież sta­nie się zadość. Pisarz poin­for­mo­wał w mediach spo­łecz­no­ścio­wych o zbli­ża­ją­cej się pre­mie­rze nowej powieści.

Zado­wo­le­ni będą przede wszyst­kim fani Sewe­ry­na Zaor­skie­go i Kai Burzyń­skiej, bo to wła­śnie o dal­szych losach tych posta­ci prze­czy­ta­my w nowej książ­ce Remi­giu­sza Mroza.

W Żero­mi­cach zro­bi się gorą­co jak nigdy, co ma pewien zwią­zek z sym­bo­lem wpi­sa­nym w okład­kę – ale na razie wię­cej zdra­dzić nie wypa­da, napi­sał na swo­im pro­fi­lu autor­skim na Facebooku.

Za oknem trwa mroź­na akcja pro­mo­cyj­na, więc naj­wyż­sza pora to ogłosić.
Akcja: kon­ty­nu­acja! Burza i Sewe­ryn powra­ca­ją już…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Remi­giu­sza Mró­za Śro­da, 13 stycz­nia 2021

 

Krót­ki opis zdra­dza, że nie­opo­dal Żero­mic zna­le­zio­ne zosta­ją zwło­ki bru­tal­nie zamor­do­wa­ne­go męż­czy­zny. Sewe­ryn Zaor­ski na proś­bę Kai Burzyń­skiej wmie­sza się w śledz­two, mimo że naj­chęt­niej zosta­wił­by już za sobą rodzin­ne okolice.

Szep­ty spo­za nico­ści to trze­cia powieść z łeb­skim pato­mor­fo­lo­giem, spe­cja­li­zu­ją­cym się w wysłu­chi­wa­niu gło­sów tych, któ­rzy mówią już jedy­nie z zaświa­tów, w roli głów­nej. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 27 stycznia.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy