Ekranizacje Zapowiedzi

Apple zaprezentowało jeszcze jeden zwiastun długo wyczekiwanej adaptacji Fundacji Isaaca Asimova

Tro­chę ponad mie­siąc dzie­li nas od pre­mie­ry seria­lo­wej adap­ta­cji Fun­da­cji Isa­aca Asi­mo­va. Dwa dotych­czas opu­bli­ko­wa­ne zwia­stu­ny pozwa­la­ją nam z uczu­ciem spo­ko­ju, choć z lek­ką nie­cier­pli­wo­ścią, cze­kać na seans. Apple posta­no­wi­ło podzie­lić się z widza­mi jesz­cze jed­nym mate­ria­łem. Osta­tecz­ny ofi­cjal­ny zwia­stun wylą­do­wał wła­śnie na kana­le Apple TV na Youtube.

Seria­lo­wa Fun­da­cja to z całą pew­no­ścią jed­na z tych pro­duk­cji, któ­rych pre­mie­ry wycze­ku­ją całe rze­sze fanów. Wszak powie­ści Isa­aca Asi­mo­va, uwa­ża­ne za kul­to­we i prze­ło­mo­we, mia­ły wpływ na twór­czość wie­lu tuzów gatun­ku scien­ce fic­tion i nie tyl­ko. Sta­no­wi­ły cho­ciaż­by inspi­ra­cję dla Geo­r­ge­’a Luca­sa, twór­cy Gwiezd­nych wojen; rów­nież Elon Musk tym aku­rat książ­kom zawdzię­cza swo­ją karierę.

Pierw­szy sezon seria­lu zade­biu­tu­je na plat­for­mie Apple TV już 24 wrze­śnia. Wte­dy wła­śnie wybie­rze­my się w monu­men­tal­ną podróż do same­go cen­trum roz­pa­da­ją­ce­go się Impe­rium Galak­tycz­ne­go, gdzie będzie­my świad­ka­mi wal­ki o ura­to­wa­nie ludz­ko­ści i szan­sę na odbu­do­wa­nie cywilizacji.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia zwiastuna:

David S. Goy­er (Mrocz­ny rycerz, Bat­man: Począ­tek) jest show­run­ne­rem pro­duk­cji. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi są Josh Fried­man, Came­ron Welsh, David Elli­son, Dana Gold­berg, Mar­cy Ross i wnucz­ka Isa­aca Asi­mo­va, Robyn.

W Fun­da­cji wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Jared Har­ris, Lee Pace, Lou Llo­bell, Leah Harvey, Lau­ra Birn, Ter­ren­ce Mann i Cas­sian Bilton.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy