Ekranizacje Zapowiedzi

Znamy datę premiery filmu animowanego ze świata Władcy pierścieni

Pier­ście­nie wła­dzy pro­du­ko­wa­ne przez Ama­zon nie są jedy­nym powsta­ją­cym wła­śnie wido­wi­skiem, któ­re roz­sze­rzy boga­te uni­wer­sum J.R.R. Tol­kie­na. W czerw­cu zeszłe­go roku do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­ne zosta­ło, że War­ner Bros. i New Line Cine­ma pra­cu­ją nad fil­mem ani­mo­wa­nym, któ­re­go fabu­ła opo­wie o jed­nym z wład­ców Roha­nu, Hel­mie Żela­zno­rę­kim. Zna­my już datę pre­mie­ry produkcji.

Pro­jekt nosi tytuł The War of the Rohir­rim. Cen­tral­ną posta­cią fil­mu będzie Helm Żela­zno­rę­ki, potęż­ny wład­ca, któ­ry uwi­kłał się w dra­ma­tycz­ną wal­kę z siła­mi Dun­len­din­gów. To wła­śnie od jego imie­nia wzię­ła się dru­ga nazwa twier­dzy Horn­burg – słyn­ny Hel­mo­wy Jar.

Akcja fil­mu The War of the Rohir­rim pozwo­li nam cof­nąć się o 250 lat wzglę­dem głów­nej osi wyda­rzeń z Wład­cy pier­ście­ni.

Według infor­ma­cji poda­nych przez ser­wis „Varie­ty” peł­ną wzlo­tów i upad­ków histo­rię legen­dar­ne­go wład­cy Roha­nu pozna­my w kwiet­niu 2024.

Przy oka­zji ujaw­nie­nia wstęp­nej daty pre­mie­ry świa­tło dzien­ne ujrza­ła rów­nież poje­dyn­cza gra­fi­ka kon­cep­cyj­na. Mate­riał zdra­dza, że twór­cy fil­mu ani­mo­wa­ne­go wizu­al­nych inspi­ra­cji szu­ka­ją przede wszyst­kim w osca­ro­wej try­lo­gii Pete­ra Jacksona.

Reży­se­rem wido­wi­ska jest Ken­ji Kamiy­ama (Bla­de Run­ner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alo­ne Com­plex). Nad sce­na­riu­szem pra­cu­ją Jef­frey Addiss, Will Mat­thews, Pho­ebe Git­tins i Arty Papa­ge­or­giou. Do pro­jek­tu zapro­szo­nych rów­nież zosta­ło kil­ka osób zaan­ga­żo­wa­nych wcze­śniej w fil­mo­wą try­lo­gię Wład­cy pier­ście­ni, mię­dzy inny­mi: odpo­wie­dzial­ny za efek­ty spe­cjal­ne Richard Tay­lor, sce­no­graf Alan Lee czy sce­na­rzyst­ka Phi­lip­pa Boy­ens. „Varie­ty” napi­sa­ło rów­nież, że nad fil­mem ani­mo­wa­nym pra­cu­je John Howe, zna­ny na całym świe­cie ilu­stra­tor ksią­żek Tolkiena.

źró­dło: variety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy