Zapowiedzi

Nowa powieść Remigiusza Mroza już za chwilę. Chyłka powraca

Jesie­nią na nale­żą­cej do TVN plat­for­mie Play­er zade­biu­tu­je pią­ty sezon popu­lar­ne­go seria­lu Chyłka. Kie­dy publi­ko­wa­li­śmy tę infor­ma­cję, powie­ścio­wy cykl Remi­giu­sza Mro­za o nie­po­kor­nej praw­nicz­ce, na któ­re­go pod­sta­wie pro­duk­cja jest reali­zo­wa­na, liczył 13 tomów. Jesz­cze we wrze­śniu sytu­acja się zmie­ni. Pisarz zapo­wie­dział pre­mie­rę czter­na­stej czę­ści pery­pe­tii Joan­ny Chyłki.

Rado­sne dla fanów tego cyklu powie­ścio­we­go wie­ści prze­ka­zał Remi­giusz Mróz na swo­jej stro­nie na Facebooku:

Kto może zło­żyć wnio­sek o reasump­cję pogo­dy i spra­wić, że ostat­ni dzień waka­cji nie wyda się taki zły? Tyl­ko jed­na osoba.
Chył­ka nadchodzi.

Czter­na­sty tom zaty­tu­ło­wa­ny został Egze­ku­cja. W księ­gar­niach poja­wi się już 15 września.

Egze­ku­cja sku­pi się na coraz bar­dziej despe­rac­kich pró­bach odna­le­zie­nia Kor­dia­na Oryń­skie­go, od zagi­nię­cia któ­re­go minę­ły już trzy mie­sią­ce. Jed­no­cze­śnie Joan­na Chył­ka twar­do wal­czy o zacho­wa­nie pra­wa do wyko­ny­wa­nia zawo­du. Już teraz nie może repre­zen­to­wać klien­tów przed sądem, a może być jesz­cze gorzej.

15 wrze­śnia prze­ko­na­my się, jak dale­ko praw­nicz­ka jest w sta­nie się posu­nąć, by odzy­skać to, co utraciła.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy