Ekranizacje

Chyłka. Kasacja na antenie TVN‑u

Dru­gi sezon seria­lo­wej adap­ta­cji serii Remi­giu­sza Mro­za tra­fi dziś na tele­wi­zyj­ne ekrany.

Joan­na Chył­ka to postać wykre­owa­na przez Remi­giu­sza Mro­za w cyklu thril­le­rów praw­ni­czych. To zna­ko­mi­ta adwo­kat­ka pra­cu­ją­ca w pre­sti­żo­wej kan­ce­la­rii Żela­zny & McVay w War­sza­wie, współ­pra­cu­ją­cej z apli­kan­tem Kor­dia­nem Oryń­skim. Pierw­szym tomem serii była wyda­na w 2015 roku “Kasa­cja”, a 16 wrze­śnia będzie mia­ła miej­sce pre­mie­ra dwu­na­ste­go tomu, czy­li “Pre­ce­den­su”.

Na pod­sta­wie cyklu powstał serial kry­mi­nal­no-oby­cza­jo­wy pro­du­ko­wa­ny przez Gru­pę TVN. Odcin­ki naj­pierw oka­zu­ją się na plat­for­mie VOD Player.pl, a póź­niej też na ante­nie TVN‑u. Pierw­szy sezon, “Chył­ka. Zagi­nię­cie” miał pre­mie­rę w Play­erze 26 grud­nia 2018, a w tele­wi­zji – 30 mar­ca 2019. Śred­nia oglą­dal­ność wynio­sła ponad 1,6 mln widzów. Dru­gi sezon “Chył­ka. Kasa­cja” poja­wił się w sie­ci 15 listo­pa­da, ale pre­mie­ra tele­wi­zyj­na zosta­ła wstrzy­ma­na przez Gru­pę TVN z powo­du sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go. Pierw­szy odci­nek “Chył­ki. Kasa­cji” uka­że się dziś, czy­li 1 wrze­śnia, o godz. 21.30, oczy­wi­ście na ante­nie TVN‑u.

Chył­ka. Rewi­zja” tym­cza­sem już 6 paź­dzier­ni­ka tra­fi na plat­for­mę Player.pl.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy