Ekranizacje

Jest już pierwszy teaser sequela Blade Runnera!

Przy­po­mnij­my: film został już okrzyk­nię­ty kul­to­wym. Był on inspi­ro­wa­ny powie­ścią Phi­li­pa K. Dic­ka “Czy andro­idy śnią o elek­trycz­nych owcach?” i pre­zen­to­wał futu­ry­stycz­ną wizję Los Ange­les w 2019 roku, w któ­rym łow­ca andro­idów, Rick Dec­kard (w tej roli Har­ri­son Ford) tro­pił zbie­głych repli­kan­tów (okre­śle­nie sztucz­nych ludzi), by “ode­słać ich na eme­ry­tu­rę”, czy­li uni­ce­stwić. Do histo­rii prze­szła postać Roya Bat­ty­’e­go, w któ­re­go wcie­lił się Rut­ger Hau­er i jego czę­ścio­wo impro­wi­zo­wa­na roz­mo­wa z Deckardem.

Teraz po latach (“Bla­de Run­ner” miał pre­mie­rę w 1982 roku) powsta­je kon­ty­nu­acja tej pro­duk­cji zaty­tu­ło­wa­na “Bla­de Run­ner 2049”. Głów­nym boha­te­rem będzie ofi­cer poli­cji Los Ange­les (w tej roli Ryan Gosling) poszu­ku­ją­cy Ric­ka Dec­kar­da (ponow­nie Ford), któ­re­go nikt nie widział od 30 lat.

Pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na 6 paź­dzier­ni­ka 2017. W pozo­sta­łych rolach wystą­pią Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wri­ght, Mac­ken­zie Davis, Car­la Juri, Len­nie James, Dave Bau­ti­sta oraz Jared Leto.

Poni­żej pre­zen­tu­ję pierw­szy teaser nowej produkcji!

Co cie­ka­we, w przy­go­to­wa­niach jest też film mają­cy być ducho­wą kon­ty­nu­acją “Bla­de Run­ne­ra”. Dwóch fran­cu­skich reży­se­rów dzia­ła­ją­cych jako Set Icker­man utwo­rzy­ło na Kick­star­te­rze zbiór­kę mają­cą umoż­li­wić im pra­ce nad fil­mem “Blo­od Machi­nes”. Ich opo­wieść sku­pia się na dwóch detek­ty­wach polu­ją­cych na andro­idy, jed­nak po uśmier­ce­niu tych­że zauwa­ża­ją, że z maszy­ny wydo­był się kobie­cy duch, więc porzu­ca­ją swo­je zaję­cie i podą­ża­ją tro­pem duszy. Jak sami mówią – lubią myśleć, że to dusza Roya Bat­ty­’e­go i że ich film zaczy­na się w momen­cie, w któ­rym “Bla­de Run­ner” się zakończył.

Jeśli ktoś jest cie­kaw ich osią­gnięć, to w tym samym uni­wer­sum dzie­je się zre­ali­zo­wa­ny przez nich tele­dysk “Tur­bo Kil­ler”. Wia­do­mo już, że zbiór­ka zosta­nie zre­ali­zo­wa­na, dodat­ko­we środ­ki wpły­ną m.in. na wydłu­że­nie fabu­ły (mini­mal­ną zakła­da­ną opcją był film trzy­dzie­sto­mi­nu­to­wy, ale reży­se­rzy nie wyklu­cza­ją peł­ne­go metrażu).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy