Ekranizacje Zapowiedzi

Literatura i placki z kartoflanych obierek na Netflixie

Net­flix nie usta­je w umac­nia­niu swo­jej pozy­cji wśród ser­wi­sów stre­amu­ją­cych fil­my i seria­le. Coraz wię­cej uwa­gi przy­kła­da do wła­snych autor­skich pro­duk­cji. Czę­sto przy tym szu­ka inspi­ra­cji mię­dzy powie­ścia­mi nie­co mniej popu­lar­ny­mi, ale nadal uda­ny­mi, cie­szą­cy­mi się uzna­niem czy­tel­ni­ków. W sierp­niu na plat­for­mie poja­wi się ekra­ni­za­cja Sto­wa­rzy­sze­nia Miło­śni­ków Lite­ra­tu­ry i Plac­ka z Kar­to­fla­nych Obie­rek. Opu­bli­ko­wa­ny zwia­stun daje nadzie­je na bar­dzo przy­jem­ny film romantyczny.

Fabu­ła podą­ża za mło­dą pisar­ką, Juliet Ash­ton, któ­ra w 1946 roku otrzy­mu­je list z infor­ma­cją o ist­nie­niu nie­zwy­kłe­go Sto­wa­rzy­sze­nia Miło­śni­ków Lite­ra­tu­ry i Plac­ka z Kar­to­fla­nych Obie­rek. Ugru­po­wa­nie ufor­mo­wa­ło się w cza­sie trwa­nia II woj­ny świa­to­wej i pozwo­li­ło jego człon­kom prze­trwać trud­ny czas oku­pa­cji. Kobie­ta posta­na­wia wyru­szyć na wyspę Guern­sey, by zgłę­bić temat.

Film wyre­ży­se­ro­wał Mike Newell (Don­nie Bra­sco, Har­ry Pot­ter i Cza­ra Ognia, Wiel­kie nadzie­je). W rolach głów­nych wystą­pią: Lily James, Micha­el Huisman, Glen Powell, Jes­si­ca Brown Fin­dlay, Kathe­ri­ne Par­kin­son, Mat­thew Goode, Tom Cour­te­nay i Pene­lo­pe Wil­ton. Pre­mie­ra 10 sierpnia.

Tym­cza­sem zapra­sza­my do obej­rze­nia zwiastuna:

Sto­wa­rzy­sze­nie Miło­śni­ków Lite­ra­tu­ry i Plac­ka z Kar­to­fla­nych Obie­rek – Mary Ann Shaf­fer, Annie Barrows

Nie­zwy­kła histo­ria o ludz­kich uczu­ciach i książ­kach, któ­re poma­ga­ją znieść rze­czy nie­moż­li­we do zniesienia.

Jest rok 1946. Juliet, mło­da pisar­ka, objeż­dża znisz­czo­ną Anglię, pro­mu­jąc swą książ­kę i szu­ka­jąc tema­tu do następ­nej. Przy­pad­kiem dowia­du­je się o małej wyspie Guern­sey, na któ­rej ist­nie­je dziw­ne Sto­wa­rzy­sze­nie Miło­śni­ków Lite­ra­tu­ry i Plac­ka z Kar­to­fla­nych Obie­rek. Powo­ła­li je pod­czas woj­ny rol­ni­cy i gospo­dy­nie, by ura­to­wać kil­ka osób przed aresz­to­wa­niem. Ale jak się ma lite­ra­tu­ra do plac­ka z obie­rek? Zacie­ka­wio­na Juliet odwie­dza Guern­sey. Urze­czo­na przy­ro­dą, ciszą a przede wszyst­kim ser­decz­no­ścią ludzi, posta­na­wia osiąść na wyspie. Znaj­du­je tu nie tyl­ko kopal­nię tema­tów, ale tak­że miłość.


(źró­dło opi­su: wydawca)

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy