Aktualności Ekranizacje

Długo wyczekiwana ekranizacja Zaginionego symbolu Dana Browna przyjmie ostatecznie formę serialu

Prze­siąk­nię­ta teo­ria­mi spi­sko­wy­mi seria powie­ści o zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach przy­go­dach Rober­ta Lang­do­na, histo­ry­ka, pro­fe­so­ra Uni­wer­sy­te­tu Harvar­da, spe­cja­li­sty w dzie­dzi­nie iko­no­gra­fii, zapew­ni­ła Dano­wi Brow­no­wi mię­dzy­na­ro­do­wą popu­lar­ność. Nie­ma­ła była w tym zasłu­ga kon­tro­wer­syj­nych teo­rii zwią­za­nych z reli­gią chrze­ści­jań­ską w pierw­szych książ­kach, a kino­we ekra­ni­za­cje z Tomem Hank­sem w roli głów­nej dały serii dodat­ko­we­go medial­ne­go kopa.

Po kaso­wym suk­ce­sie Kodu Leonar­da da Vin­ciAnio­łów i demo­nów wytwór­nia Colum­bia Pic­tu­res zabra­ła się za następ­ną w kolej­no­ści książ­kę, czy­li Zagi­nio­ny sym­bol. Prac jed­nak nigdy nie skoń­czy­ła, a kie­dy Dan Brown wydał Infer­no, to wła­śnie ta powieść jako następ­na docze­ka­ła się ekra­ni­za­cji. Fani byli nie­wąt­pli­wie zawie­dze­ni, że pomi­nię­to cał­ko­wi­cie jed­ną część pery­pe­tii Rober­ta Langdona.

Temat prze­ję­ła sta­cja tele­wi­zyj­na NBC. Co praw­da Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu nie zoba­czy­my już w kinach, ale wszy­scy dosko­na­le wie­my, że seria­le, mimo o wie­le mniej­sze­go budże­tu, zna­ko­mi­cie radzą sobie z rzu­to­wa­niem książ­ko­wych fabuł na wła­sne medium –twór­cy są w sta­nie po pro­stu wię­cej pokazać.

Poprzed­nie fil­my mie­sza­ły już tro­chę w chro­no­lo­gii, usta­wia­jąc wyda­rze­nia z Anio­łów i demo­nów po Kodzie Leonar­da da Vin­ci, czy­li odwrot­nie niż w książ­ko­wej serii. Dan Brown z Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu uczy­nił kon­ty­nu­ację dru­giej powie­ści. Serial zaś przy zacho­wa­niu ory­gi­nal­nej fabu­ły będzie pre­qu­elem serii. Praw­do­po­dob­nie wybieg ten ma posłu­żyć uspra­wie­dli­wie­niu nie­obec­no­ści Toma Hank­sa w obsa­dzie. Nie zosta­ło to jesz­cze ofi­cjal­nie potwier­dzo­ne, nie jest zna­ny jesz­cze żaden aktor, ale raczej mało praw­do­po­dob­ne, żeby Tom Hanks miał w seria­lu zagrać.

Tele­wi­zyj­na adap­ta­cja Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu wystę­pu­je pod tytu­łem Lang­don. Głów­ny boha­ter zosta­je wcią­gnię­ty w serię śmier­tel­nie groź­nych zaga­dek zaraz po tym, jak jego men­tor zagi­nął. Kie­dy odkry­wa mro­żą­cy krew w żyłach spi­sek, CIA wer­bu­je go do oddziału.

Dan Brown jest pro­du­cen­tem wyko­naw­czym, zaś za całą pro­duk­cję odpo­wia­da Daniel Cero­ne, któ­ry pisał wcze­śniej dla takich seria­li jak Motyw czy Con­stan­ti­ne. Nie jest jesz­cze zna­na data pre­mie­ry. Obsta­wiać nale­ża­ło­by przy­szły rok.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: Deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy