Ekranizacje Zapowiedzi

Joanna Chyłka powraca jesienią na małe ekrany w piątym sezonie serialu

Tak jak powie­ści Remi­giu­sza Mro­za o bez­kom­pro­mi­so­wej praw­nicz­ce Joan­nie Chył­ce pod­bi­ły ser­ca pol­skich czy­tel­ni­ków, tak też serial opar­ty na tym liczą­cym sobie trzy­na­ście tomów cyklu zyskał ogrom­ną popu­lar­ność wśród widzów. Dotych­czas nale­żą­ca do gru­py TVN plat­for­ma Play­er wypu­ści­ła czte­ry sezo­ny. Wkrót­ce Joan­na Chył­ka powró­ci na małe ekra­ny. Pre­mie­ra pią­te­go sezo­nu zapla­no­wa­na zosta­ła na jesień bie­żą­ce­go roku.

Każ­dy z sezo­nów opar­ty jest na innej powie­ści Remi­giu­sza Mro­za. Sce­na­riusz pią­te­go został napi­sa­ny na pod­sta­wie Oskar­że­nia, szó­stej książ­ki cyklu, wyda­nej w 2017.

Joan­na Chył­ka tym razem pra­co­wać będzie nad spra­wą dzia­ła­cza opo­zy­cji, któ­ry przed kil­ko­ma laty został oskar­żo­ny o mor­der­stwo czwór­ki dzie­ci i teraz odsia­du­je wyrok w wię­zie­niu. Poja­wia­ją się pew­ne prze­słan­ki, wska­zu­ją­ce, że męż­czy­zna w rze­czy­wi­sto­ści nie popeł­nił przy­pi­sy­wa­ne­go mu czynu.

W postać Joan­ny Chył­ki ponow­nie wcie­la się Mag­da­le­na Cie­lec­ka. Na ekra­nach zoba­czy­my rów­nież Fili­pa Pła­wia­ka, któ­ry gra Kor­dia­na Oryń­skie­go. W seria­lu wystę­pu­ją też mię­dzy inny­mi: Jakub Gier­szał (Piotr Lan­ger junior), Piotr Żuraw­ski („Kor­mak”), Ire­ne­usz Czop (Szczer­biń­ski) i Szy­mon Bobrow­ski (Artur Żelazny).

Sce­na­riusz na bazie powie­ści Remi­giu­sza Mro­za napi­sa­li Justy­na Ste­fa­niak oraz Michał Waw­rzec­ki we współ­pra­cy z Darią Rogo­ziń­ską i Doro­tą Cham­czyk. Reży­se­rią ponow­nie zaję­li się Łukasz Pal­kow­ski oraz Marek Wróbel.

Pią­ty sezon Chył­ki zade­biu­tu­je na plat­for­mie Play­er jesie­nią. Dokład­nej daty jesz­cze nie podano.

źró­dło wirtualnemedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy