Aktualności

Netflix zawarł rekordową umowę ze spadkobiercami Roalda Dahla

Roald Dahl w cią­gu 74-let­nie­go życia napi­sał dwie powie­ści dla doro­słych, kil­ka­na­ście ksią­żek dla dzie­ci, roz­licz­ne opo­wia­da­nia, two­rzył też poezję, jest auto­rem sztu­ki teatral­nej oraz kil­ku sce­na­riu­szy hol­ly­wo­odz­kich fil­mów. Naj­więk­szą sła­wę przy­nio­sły mu tytu­ły skie­ro­wa­ne do naj­młod­szych. Przy­wo­łaj­my tu cho­ciaż­by Char­lie­go i fabry­kę cze­ko­la­dy, BFG, Wiedź­my czy Matyl­dę. Więk­szość jego dzieł odnaj­dzie w cią­gu naj­bliż­szych lat dro­gę na małe ekra­ny. Net­flix pod­pi­sał rekor­do­wą umo­wę ze spad­ko­bier­ca­mi Roal­da Dahla.

Przy­po­mi­na­my, że już wcze­śniej mię­dzy Net­fli­xem a Roald Dahl Sto­ry Com­pa­ny zawar­ta zosta­ła umo­wa, na mocy któ­rej już teraz Taika Waiti­ti reali­zu­je serial powią­za­ny z Char­liem i fabry­ką cze­ko­la­dy. Dzię­ki bie­żą­ce­mu poro­zu­mie­niu Net­flix ma pra­wa do reali­zo­wa­nia fil­mo­wych i seria­lo­wych pro­duk­cji na pod­sta­wie 16 ksią­żek bry­tyj­skie­go pisarza.

Co cie­ka­we, umo­wa nie zabez­pie­cza tyl­ko praw do ekra­ni­za­cji powie­ści Roal­da Dah­la. W rze­czy­wi­sto­ści doszło do prze­ję­cia całej fir­my Roald Dahl Sto­ry Company.

Naszą misją w Roald Dahl Sto­ry Com­pa­ny jest dzie­le­nie się zawar­tym w powie­ściach prze­sła­niem o nadziei oraz o potę­dze i moż­li­wo­ściach mło­dych ludzi. Wie­rzy­my, że, będąc czę­ścią więk­szej fir­my, dosta­nie­my dodat­ko­we wspar­cie do speł­nia­nia tej misji, powie­dział Luke Kel­ly, wnuk Roal­da Dahla.

Inwe­sty­cja w spu­ści­znę po bry­tyj­skim pisa­rzu może być bar­dzo dobrym ruchem dla Net­fli­xa. Książ­ki Roal­da Dah­la są popu­lar­ne na całym świe­cie. Tłu­ma­czo­ne były na 63 języ­ki, sprze­da­ły się suma­rycz­nie w ponad 300 milio­nach egzem­pla­rzy. Sza­cun­ki wska­zu­ją, że war­tość praw do 16 powie­ści Dah­la wyno­si nawet miliard dolarów.

Net­flix pla­nu­je reali­zo­wać nie tyl­ko fil­my i seria­le, zarów­no aktor­skie jak i ani­mo­wa­ne, w świa­tach Roal­da Dah­la, ale rów­nież chce inwe­sto­wać w gry, wydaw­nic­twa książ­ko­we i róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia. W ramach ostat­niej umo­wy powstać ma też fun­dusz cha­ry­ta­tyw­ny, poma­ga­ją­cy w rato­wa­niu zdro­wia dzie­ci, ale rów­nież wspie­ra­ją­cy wal­kę z nie­na­wi­ścią i rasizmem.

źró­dło guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy