Zapowiedzi

Urzekający portret kobiety oraz podróż po prapoczątkach Słowian, czyli zapowiedzi Wydawnictwa Poznańskiego

Lite­ra­tu­ra pięk­na, bele­try­sty­ka, bio­gra­fie czy książ­ki histo­rycz­ne – Wydaw­nic­two Poznań­skie przy­go­to­wa­ło na jesień gamę inte­re­su­ją­cych pre­mier zarów­no pol­skich, jak i zagranicznych.

Umi­ło­wa­na” Toni Mor­ri­son to jed­na z naj­waż­niej­szych ksią­żek stu­le­cia, któ­ra przy­nio­sła jej autor­ce Nagro­dę Pulit­ze­ra, z kolei „Mapy naszych spek­ta­ku­lar­nych ciał” to debiut Mad­die Mor­ti­mer będą­cy opo­wie­ścią o doj­rze­wa­niu, cho­ro­bie i śmier­ci. „Kosmicz­ny wyścig. Zdu­mie­wa­ją­ca histo­ria pierw­sze­go czło­wie­ka, któ­ry opu­ścił Zie­mię” Ste­phe­na Wal­ke­ra uka­zu­je nie­zna­ne przez lata tajem­ni­ce pod­bo­ju kosmo­su i histo­rię Juri­ja Gaga­ri­na, a Kamil Janic­ki, autor m.in. „Pańsz­czy­zny” i „War­chol­stwa”, w „Cywi­li­za­cji Sło­wian” pró­bu­je odkryć, jak nasi przod­ko­wie sta­li się naj­więk­szym ludem w euro­pie. Han­na Greń zna­na z powie­ści kry­mi­nal­nych powra­ca z dusz­ną opo­wie­ścią o trud­nej rela­cji sióstr roz­dzie­lo­nych w dzie­ciń­stwie zaty­tu­ło­wa­nej „Pięć i pół śmierci”.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z zapo­wie­dzia­mi Wydaw­nic­twa Poznań­skie­go na jesień 2023.


Ana Huang – Kłam­stwa. Seria Twi­sted, pre­mie­ra 11.10

On zro­bi dla niej wszyst­ko… nawet skłamie.

Cza­ru­ją­cy i onie­śmie­la­ją­cy Chri­stian Har­per jest potwo­rem prze­bra­nym za gen­tel­ma­na w ide­al­nie skro­jo­nym garniturze.

Nie inte­re­su­je go moral­ność, a jesz­cze mniej miłość, ale nie może zaprze­czyć przy­cią­ga­niu do kobie­ty, któ­ra zamiesz­ka­ła pię­tro niżej. Sta­je się obiek­tem jego mrocz­ne­go pożą­da­nia. Kie­dy więc poja­wia się oka­zja, Chri­stian łamie wszyst­kie swo­je zasa­dy i skła­da jej pro­po­zy­cję nie do odrzucenia.

Każ­dy potwór ma swo­ją sła­bość. Ona jest jego.

Jego obse­sją.

Jego uza­leż­nie­niem.

Jego jedy­ną wymówką.

***

Słod­ka i nie­śmia­ła mimo swo­jej sła­wy w social mediach Stel­la Alon­so jest roman­tycz­ką, trzy­ma­ją­cą swo­je ser­ce na uwięzi.

Pomię­dzy dwie­ma pra­ca­mi ma mało cza­su i ocho­ty, by pako­wać się w zwią­zek. Kie­dy jed­nak nawie­dza­ją ją demo­ny prze­szło­ści, nie­ocze­ki­wa­nie lądu­je w ramio­nach oraz miesz­ka­niu nale­żą­cy­mi do naj­bar­dziej nie­bez­piecz­ne­go męż­czy­zny, jakie­go kie­dy­kol­wiek spotkała.

Pomi­mo swo­jej ozię­bło­ści, Chri­stian roz­grze­wa ją do czer­wo­no­ści i pozwa­la poczuć wszyst­ko, cze­go pragnęła.

Namięt­ność.

Bez­pie­czeń­stwo.

Praw­dzi­we pożądanie.

Ich miłość jest zaplą­ta­na w sekre­ty i ska­żo­na kłam­stwa­mi… Kie­dy praw­da wresz­cie wyj­dzie na jaw, może cał­ko­wi­cie ich zrujnować.


Rebec­ca Mak­kai – Mam do pana kil­ka pytań, pre­mie­ra 6.09.2023

Nowe, zaska­ku­ją­ce obli­cze autor­ki best­sel­le­ro­wej powie­ści Wie­rzy­li­śmy jak nikt.

1995 rok. W eli­tar­nym liceum Granby’ego kil­ku­na­sto­let­nia Tha­lia ginie w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach. Jej cia­ło zna­le­zio­no w szkol­nym base­nie, a za zabój­stwo został ska­za­ny Omar, pra­cow­nik techniczny.

Ponad dwa­dzie­ścia lat póź­niej do Granby’ego przy­jeż­dża Bodie Kane, rówie­śnicz­ka i kole­żan­ka Tha­lii, a dziś zna­na pod­ka­ster­ka. Za spra­wą jed­nej z uczen­nic mrocz­na tajem­ni­ca z prze­szło­ści wra­ca do niej z nową siłą. Oka­zu­je się, że wina Oma­ra wca­le nie jest taka oczy­wi­sta, a tra­gicz­ne wyda­rze­nia sprzed lat nadal budzą wąt­pli­wo­ści i emo­cje – zarów­no w inter­ne­cie, jak i wśród daw­nych uczniów Granby’ego. Czy poli­cja rze­tel­nie prze­pro­wa­dzi­ła śledz­two? Czy nie pomi­nę­ła żad­ne­go tro­pu? Bodie z pod­opiecz­ny­mi zaczy­na­ją pro­wa­dzić ama­tor­skie docho­dze­nie, któ­re może podać w wąt­pli­wość usta­le­nia śledczych.

Pod płasz­czy­kiem kry­mi­nal­nej intry­gi Rebec­ca Mak­kai snu­je waż­ną opo­wieść o sytu­acji kobiet, o ich pra­wach, cia­łach i o ich sile. Zachę­ca do odważ­ne­go zada­wa­nia pytań o prze­szłość – nawet jeśli nigdy nie uda się uzy­skać odpowiedzi.


Mad­die Mor­ti­mer – Mapy naszych spek­ta­ku­lar­nych ciał, pre­mie­ra: 11.10.2023

Wró­ci­ło. To jed­no sło­wo może zmie­nić całe życie.

Lia wraz z mężem Har­rym i cór­ką Iris są cał­kiem szczę­śli­wą rodzi­ną. Do cza­su, gdy dia­gno­za lekar­ska burzy ich poukła­da­ny świat. Nie jest łatwo zaak­cep­to­wać cho­ro­bę brzmią­cą jak wyrok, a jed­no­cze­śnie budo­wać rela­cję z nasto­let­nią cór­ką, kie­dy ma się świa­do­mość, że nie zosta­ło zbyt wie­le czasu.

Choć Lia czu­je wspar­cie męża, są w jej życiu pew­ne spra­wy i ludzie, z któ­ry­mi musi zmie­rzyć się sama. Czy moż­li­we jest, aby zosta­wić prze­szłość za sobą, sko­ro komór­ki naszych ciał zapa­mię­tu­ją wszyst­ko, co się wyda­rzy­ło? I jak odejść pogo­dzo­nym, kie­dy wca­le nie jeste­śmy goto­wi, aby poże­gnać się ze światem?

Zaska­ku­ją­cy debiut Mad­die Mor­ti­mer był nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Booke­ra, Gold­smi­ths Pri­ze, Dylan Tho­mas Pri­ze oraz Sun­day Times Pri­ze. Został nagro­dzo­ny Desmond Elliot Pri­ze. „Time”, „The New Yor­ker” i „The Wall Stre­et Jour­nal” nazwa­ły go powie­ścią roku.


Ber­nar­di­ne Eva­ri­sto – Mr Lover­man, pre­mie­ra: 27.09.2023

Peł­na humo­ru i prze­ła­mu­ją­ca kul­tu­ro­we mity opo­wieść o tym, że nigdy nie jest za póź­no na zmianę.

Bar­ry Wal­ker ma sie­dem­dzie­siąt czte­ry lata, zadzior­ny cha­rak­ter i sen­ty­ment do gar­ni­tu­rów retro oraz Szek­spi­ra. Uro­dził się w Anti­gui na Kara­ibach, ale miesz­ka w Lon­dy­nie, gdzie pro­wa­dzi podwój­ne życie. Jest mężem, ojcem i dziad­kiem, jed­nak w sekre­cie, od kie­dy był nasto­lat­kiem, spo­ty­ka się ze swo­im naj­lep­szym przy­ja­cie­lem Morrisem.

O ich związ­ku nie wie nikt, cho­ciaż Car­mel, żona Barry‘ego, podej­rze­wa, że mąż zdra­dza ją z… inny­mi kobie­ta­mi. Tym­cza­sem Bar­ry od lat pró­bu­je zakoń­czyć ich zwią­zek. Kie­dy umie­ra ojciec Car­mel, a ona wyjeż­dża na Anti­guę, męż­czy­zna zosta­je sam i zaczy­na nabie­rać odwa­gi, aby zre­ali­zo­wać swój plan.

Autor­ka zna­ko­mi­tej powie­ści Dziew­czy­na, kobie­ta, inna po raz kolej­ny mistrzow­sko poka­zu­je, że uprze­dze­nia oraz strach nio­są ze sobą dłu­go­trwa­łe kon­se­kwen­cje i że nigdy nie jest za póź­no na życie w zgo­dzie ze sobą.


Toni Mor­ri­son – Umi­ło­wa­na, pre­mie­ra: 8.11.2023

Naj­słyn­niej­sze dzie­ło Noblist­ki Toni Mor­ri­son w nowym tłu­ma­cze­niu Kai Gucio. Nagro­dzo­na Pulit­ze­rem powieść-arcy­dzie­ło, któ­ra zmie­ni­ła ame­ry­kań­ską literaturę.

Sethe uro­dzi­ła się jako nie­wol­ni­ca, ale osiem­na­ście lat temu uda­ło jej się uciec i od tego cza­su jest wol­na. Miesz­ka w Ohio wraz z cór­ką Denver oraz teścio­wą. Nie czu­je się jed­nak wol­ną. Wciąż drę­czą ją wspo­mnie­nia z poprzed­nie­go życia, któ­rych nie da się zapo­mnieć, a jej dom nawie­dza duch utra­co­ne­go dziec­ka. To bez­i­mien­na cór­ka Sethe, na któ­rej gro­bie wyry­to tyl­ko jed­no sło­wo: Umiłowana.

Toni Mor­ri­son w mistrzow­ski spo­sób utrwa­li­ła w lite­ra­tu­rze nie­wy­obra­żal­ne doświad­cze­nie nie­wol­nic­twa, któ­re ode­bra­ło życie milio­nom ist­nień. A jed­no­cze­śnie z czu­ło­ścią oraz nadzie­ją poka­zu­je, że zro­zu­mie­nie i wyba­cze­nie to jedy­ne spo­so­by, aby histo­ria się nie powtórzyła.


Abdul­ra­zak Gur­nah – Raj, pre­mie­ra: 8.11.2023

Wie­lo­war­stwo­wa, nie­oczy­wi­sta i pięk­na opo­wieść o Afry­ce, jakiej nie zna­my, autor­stwa lau­re­ata Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry w 2021 roku. Nomi­no­wa­na do Nagro­dy Booke­ra i Whit­bre­ad Pri­ze książ­ka uzna­na za prze­ło­mo­we dzie­ło Gurnaha.


Yusuf ma dwa­na­ście lat i gra­ni­ce jego świa­ta to dom rodzin­ny oraz hotel, któ­ry pro­wa­dzi jego ojciec. Do cza­su, kie­dy z kolej­ną wizy­tą przy­by­wa wuj Aziz – wędrow­ny kupiec i wła­ści­ciel skle­pu. Chło­piec wraz z wujem wyru­sza w podróż, któ­ra, choć z prze­rwa­mi, będzie trwa­ła przez wie­le lat. Yusuf jesz­cze o tym nie wie. Nie ma też poję­cia, że został sprze­da­ny za dłu­gi i jego bez­tro­skie dzie­ciń­stwo wła­śnie się skończyło.

Gur­nah opi­su­je Afry­kę przez pry­zmat lokal­nych spo­łecz­no­ści i fascy­nu­ją­cej przy­ro­dy, jed­no­cze­śnie poka­zu­jąc kraj dotknię­ty skut­ka­mi woj­ny i kolo­nia­li­zmu. Podróż Yusu­fa to wypra­wa przez nie­zna­ny lądu, ale tak­że w głąb sie­bie, przez co sta­je się uni­wer­sal­ną opo­wie­ścią o doj­rze­wa­niu i poszu­ki­wa­niu wła­snej tożsamości.


Carl Fro­de Til­ler – Uciecz­ka, pre­mie­ra: 8.11.2023

ODWAŻNA OPOWIEŚĆ O RELACJACH, KTÓRE JEDNOCZEŚNIE NAS NISZCZĄ I BUDUJĄ.

To pierw­sze świę­ta Eli­sa­bet i Saka­ria­sa bez syna. Kie­dy Johan­nes żył, wszyst­ko wyglą­da­ło ina­czej. Teraz miesz­ka­ją osob­no i od daw­na nie mają wspól­nych pla­nów. Nie­spo­dzie­wa­nie jed­nak spę­dza­ją razem wie­czór. Saka­rias uda – je, że nie widzi pustych kie­lisz­ków w miesz­ka­niu Eli­sa­bet, a ona gra na pia­ni­nie, pró­bu­jąc pod­trzy­mać świą­tecz­ną atmos­fe­rę. I choć przy dźwię­kach zna­jo­mych melo­dii powra­ca­ją wspo­mnie – nia, to czy mał­żon­ko­wie są goto­wi roz­li­czyć się z prze­szło­ścią? Carl Fro­de Til­ler z dro­bia­zgo­wą pre­cy­zją opi­su­je rela­cje mię­dzy życiem a śmier­cią, doświad­cze­niem stra­ty i pró­bą jej akcep­ta­cji, kwe­stio­nu­jąc tym samym gra­ni­ce tego, co postrze­ga­my jako realne.


Ele­anor Cre­wes – Wszyst­kie moje queero­we chwi­le, pre­mie­ra 27.09.2023

Ellie zawsze wie­dzia­ła, że jest inna. Twór­cza i zbun­to­wa­na, ubie­ra­ła się na czar­no, mia­ła fio­ła na punk­cie Wil­low z seria­lu Buf­fy: Postrach wam­pi­rów i nie­spe­cjal­nie inte­re­so­wa­ła się chło­pa­ka­mi. Im była star­sza, tym więk­sze sta­wa­ły się jej lęki i poczu­cie nie­do­pa­so­wa­nia. Jej dro­ga – od pierw­szej komu­nii do pierw­szej dziew­czy­ny, przez wypar­cie, nie­uda­ne rand­ki, a wresz­cie zaak­cep­to­wa­nie sie­bie – zosta­ła opo­wie­dzia­na za pomo­cą czu­łych i zabaw­nych ilu­stra­cji. To auto­por­tret naszki­co­wa­ny sercem.

Histo­ria Ellie przy­po­mi­na, że aby nasza toż­sa­mość doszła do gło­su, nie wystar­czy się zako­chać – trze­ba być też w zgo­dzie z samym sobą. A coming outu nie doko­nu­je się raz, w życiu cze­ka wie­le queero­wych chwil. Ta peł­na ener­gii i miło­ści opo­wieść tra­fi do każ­dej oso­by, któ­ra sta­ra się zro­zu­mieć, kim napraw­dę jest.


Suther­land Kry­stal – Dom sióstr mar­no­traw­nych, pre­mie­ra 11.10.2023

Iris Hol­low i jej dwie star­sze sio­stry, Grey i Vivi, są nie­wąt­pli­wie dziwne.

Gdy były dzieć­mi, znik­nę­ły z uli­cy jed­ne­go ze szkoc­kich miast i wró­ci­ły mie­siąc póź­niej, nie pamię­ta­jąc gdzie były, ani co się z nimi dzia­ło. Jesz­cze bar­dziej nie­po­ko­ją­ce były zmia­ny, któ­re zaczę­ły w nich zacho­dzić. Ich wło­sy sta­ły się bia­łe, a oczy czar­ne. Prze­by­wa­nie w ich towa­rzy­stwie sta­ło się odu­rza­ją­ce; ludzie uwa­ża­li je za nie­zno­śnie pięk­ne i nie­wy­tłu­ma­czal­nie niebezpieczne.

 

Pod­czas gdy Grey i Vivi wio­dą życie według wła­snych zasad, z dala od domu, Iris sta­ra się dopa­so­wać do oto­cze­nia i skoń­czyć szko­łę śred­nią. Ale kie­dy Grey zni­ka, pozo­sta­wia­jąc tajem­ni­cze wska­zów­ki, jedy­ną szan­są na jej odna­le­zie­nie jest roz­szy­fro­wa­nie tajem­ni­cy tego, co przy­da­rzy­ło się im w dzieciństwie.

Sio­stry Hol­low sta­ją twa­rzą w twarz ze zja­wi­ska­mi nad­przy­ro­dzo­ny­mi, a im bli­żej są praw­dy, tym bar­dziej zaczy­na­ją rozu­mieć, że Grey od lat skry­wa mrocz­ny sekret. Iris szyb­ko zda­je sobie spra­wę, że wer­sja wyda­rzeń z prze­szło­ści, w któ­rą wie­rzy­ła, roz­pa­da się, a doświad­cze­nie, któ­re zosta­wi­ło sio­stry pozor­nie nie­tknię­te, zmie­ni­ło wię­cej, niż może sobie wyobrazić…


Ryan Lexi –  Nasze zerwa­ne wię­zi, pre­mie­ra 25.10.2023

Dru­gi tom best­se­le­ro­wych „Naszych pustych przysięg”!

Abriel­la myśla­ła, że życie nie może być gor­sze, po tym, jak jej sio­stra, w ramach spła­ty dłu­gu, zosta­ła sprze­da­na wład­cy Dwo­ru Cie­ni. Ale kie­dy Abriel­la zosta­je uwi­kła­na w sieć kłamstw, któ­rą sama stwo­rzy­ła, spra­wy kom­pli­ku­ją się jesz­cze bardziej.

Na Dwo­rze Cie­ni toczy się woj­na, a Abriel­la nie jest w sta­nie posta­wić się po żad­nej ze stron. Skąd może wie­dzieć, jakich war­to­ści bro­nić, sko­ro nie zna już nawet samej sie­bie? Im bar­dziej jest roz­dar­ta od środ­ka, tym wyraź­niej­sze sta­je się, że prze­po­wied­nie nie kła­mią – Abriel­la ma waż­ną rolę do ode­gra­nia w losach kró­le­stwa. Czy się jej to podo­ba, czy też nie.


Kamil Janic­ki – Cywi­li­za­cja Sło­wian, pre­mie­ra 11.10.2023

Czy Sło­wia­nom uda­ło się stwo­rzyć wła­sną cywilizację?

Czy Sło­wia­nie zna­leź­li się na zie­miach pol­skich w cza­sie wiel­kich wędró­wek ludów czy byli tu od tysiąc­le­ci, pra­wie „od zawsze”? Ten spór, któ­ry toczy się od daw­na, cią­gle jest obec­ny w myśle­niu Pola­ków o swo­jej prze­szło­ści. Kamil Janic­ki, autor wie­lu best­sel­le­rów, m.in. „Pańsz­czy­zny” i „War­chol­stwa”, w swo­jej naj­now­szej książ­ce przed­sta­wia naj­bar­dziej aktu­al­ną wizję tych inter­pre­ta­cji i odsy­ła do cie­ka­wych wniosków.

Autor łamie utar­te ste­reo­ty­py, opo­wia­da, jak lud uwa­ża­ny za pry­mi­tyw­ny stał się naj­więk­szą euro­pej­ską wspól­no­tą języ­ko­wą. O zagad­ko­wych pra­po­cząt­kach Sło­wian, o ich kul­tu­ro­wej atrak­cyj­no­ści, o nie­chę­ci, z jaką byli opi­sy­wa­ni przez współ­cze­snych im antycz­nych pisa­rzy, i o tym, jak stwo­rzy­li cywi­li­za­cję zdol­ną prze­ciw­sta­wić się potom­kom sta­ro­żyt­nych Rzy­mian, Ger­ma­nom czy impe­riom azja­tyc­kich koczow­ni­ków. W czym tkwi­ła siła Sło­wian? Jak do tego doszło, że sta­li się naj­więk­szym ludem w Euro­pie? Co zade­cy­do­wa­ło o ich suk­ce­sie? Odpo­wie­dzi na te intry­gu­ją­ce pyta­nia znaj­dzie­cie na kar­tach książki.


Ste­phen Wal­ker – Kosmicz­ny wyścig. Zdu­mie­wa­ją­ca histo­ria pierw­sze­go czło­wie­ka, któ­ry opu­ścił Zie­mię, pre­mie­ra 11.10.2023

Jest rok 1961. Szczy­to­wy okres zim­nej woj­ny. 12 kwiet­nia o godzi­nie 09:07 mło­dy Rosja­nin sie­dzi w maleń­kiej kap­su­le na szczy­cie naj­po­tęż­niej­sze­go mię­dzy­kon­ty­nen­tal­ne­go poci­sku bali­stycz­ne­go Związ­ku Radziec­kie­go i wystrze­li­wu­je w prze­stwo­rza. Nazy­wa się Jurij Gaga­rin i zamie­rza na trwa­le zapi­sać się w histo­rii. Podró­żu­jąc z pręd­ko­ścią pra­wie dzie­sięć razy więk­szą niż pocisk z kara­bi­nu, okrą­ża kulę ziem­ską w zale­d­wie 106 minut. Ze swo­ich okien widzi Zie­mię jak nikt inny – prze­mie­rza zachód i wschód słoń­ca, oce­any i kon­ty­nen­ty, doświad­cza jej pięk­na i kru­cho­ści. Mimo że jego start był utaj­nio­ny, w cią­gu kil­ku godzin od wylą­do­wa­nia stał się świa­to­wą gwiaz­dą – pierw­szym czło­wie­kiem, któ­ry opu­ścił naszą planetę.

Kosmicz­ny wyścig” opo­wia­da eks­cy­tu­ją­cą histo­rię tego nie­sa­mo­wi­te­go lotu. Oby­dwa super­mo­car­stwa pod­ję­ły ogrom­ne ryzy­ko, aby jako pierw­sze wysłać czło­wie­ka w kosmos. Ame­ry­ka­nie w peł­nym bla­sku mediów, Sowie­ci w zupeł­nej tajem­ni­cy. Opie­ra­jąc się na sze­ro­ko zakro­jo­nych ory­gi­nal­nych bada­niach i żywych zezna­niach naocz­nych świad­ków, z któ­rych wie­lu nigdy wcze­śniej o tym nie roz­ma­wia­ło, Ste­phen Wal­ker ujaw­nia skry­wa­ne przez dzie­się­cio­le­cia taj­ni­ki i zabie­ra czy­tel­ni­ka w jed­ną z naj­więk­szych przy­gód ludzkości.


Alan Rick­man – Praw­dzi­wie, do sza­leń­stwa. Dzien­ni­ki, pre­mie­ra 27.09.2023

Alan Rick­man – jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych akto­rów swo­je­go poko­le­nia, nie­stru­dzo­ny dzia­łacz poli­tycz­ny, zapa­lo­ny podróż­nik, odda­ny przy­ja­ciel. Pod­bił ser­ca milio­nów widzów na całym świe­cie rola­mi w takich fil­mach jak Szkla­na pułap­ka, Roz­waż­na i roman­tycz­na czy Har­ry Potter.

Kunszt Rick­ma­na nie ogra­ni­czał się do wystę­pów na sce­nie i na ekra­nie. Aktor rów­nie zna­ko­mi­cie wła­dał pió­rem, był bły­sko­tli­wym, spo­strze­gaw­czym i dow­cip­nym obser­wa­to­rem. W Dzien­ni­kach, któ­re obej­mu­ją okres od 1993 do 2015 roku, zabie­ra nas na pla­ny fil­mo­we i za teatral­ne kuli­sy, opi­su­je swo­ją warsz­ta­to­wą kuch­nię, dzie­li się aneg­do­ta­mi, zabaw­ny­mi histo­ria­mi i emo­cja­mi, w któ­re obfi­tu­je pra­ca aktora.

Pisze szcze­rze i otwar­cie o swo­im życiu zawo­do­wym i pry­wat­nym, o podró­żach, pasjach, przy­jaź­niach. Lek­tu­ra tej książ­ki to jak słu­cha­nie Rick­ma­na roz­ma­wia­ją­ce­go z bli­skim przyjacielem.

Przed­mo­wę do Dzien­ni­ków napi­sa­ła Emma Thomp­son – wie­lo­let­nia przy­ja­ciół­ka aktora.


Sta­sia Budzisz – Wele­wet­ka. Jak zni­ka­ją Kaszu­by, pre­mie­ra 8.11.2023
Sta­sia Budzisz, repor­ter­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w kra­jach byłe­go blo­ku radziec­kie­go, tym razem kie­ru­je swo­je bez­kom­pro­mi­so­we spoj­rze­nie na Kaszu­by, kra­inę wła­sne­go dzie­ciń­stwa. Z zacho­wa­nych zdjęć, rodzin­nych wspo­mnień i legend oraz roz­mów ze świad­ka­mi burz­li­wych dzie­jów regio­nu budu­je intry­gu­ją­ce połą­cze­nie repor­ta­żu histo­rycz­ne­go i rodzin­nej sagi. Wele­wet­ka to opo­wieść o losie kaszub­skiej mniej­szo­ści, cały czas będą­cej w roz­dar­ciu, trak­to­wa­nej podejrz­li­wie, wciąż poszu­ku­ją­cej wła­snej tożsamości.

 


Han­na Greń – Pięć i pół śmier­ci, pre­mie­ra 11.10.2023

Upo­zo­ro­wa­ne samo­bój­stwo mło­de­go męż­czy­zny.
Mor­der­stwo nasto­lat­ka, któ­re­go cia­ło zna­le­zio­no w dom­ku na działce.

Nie wyda­je się, żeby te spra­wy były powią­za­ne. Ofia­ry się nie zna­ły i nic nie wia­do­mo o tym, by cokol­wiek je łączy­ło. Inny jest też modus ope­ran­di mor­der­cy. Komi­sarz Iza­be­la Regliń­ska i pod­ko­mi­sarz Wik­tor Dura­no­wicz to wpraw­dzie doświad­cze­ni poli­cjan­ci, ale docho­dze­nia nie nale­żą do łatwych. Na doda­tek ktoś nie­ustan­nie pod­wa­ża ich kompetencje.

Tym­cza­sem po latach przy­pad­kiem odnaj­du­ją się roz­dzie­lo­ne w dzie­ciń­stwie sio­stry. Już przy pierw­szym spo­tka­niu oka­zu­je się, że Zyta i Julit­ta zbyt się róż­nią, by zna­leźć wspól­ny język. Co wię­cej, prze­bo­jo­wa Julit­ta chce wyko­rzy­stać intro­wer­tycz­ną sio­strę do reali­za­cji per­fid­ne­go planu.

Gdy namięt­ność ośle­pia, zazdrość bie­rze górę, a wła­dza wymy­ka się z rąk, mogą wyda­rzyć się rze­czy przerażające.


Ruth Ware – Kobie­ta z kabi­ny dzie­sią­tej, pre­mie­ra 11.10.2023

Lo Blac­klock, dzien­ni­kar­ka piszą­ca dla maga­zy­nu podróż­ni­cze­go, wła­śnie otrzy­ma­ła zle­ce­nie życia: tydzień na luk­su­so­wym, kame­ral­nym rejsie.

Nie­bo jest czy­ste, wody spo­koj­ne, a współ­pa­sa­że­ro­wie prze­mi­li, gdy eks­klu­zyw­ny sta­tek wyciecz­ko­wy Auro­ra roz­po­czy­na swój rejs po malow­ni­czym Morzu Pół­noc­nym. Począt­ko­wo pobyt Lo jest przy­jem­ny: kabi­ny są wygod­ne, kola­cje dosko­na­łe, a goście ele­ganc­cy. Jed­nak po tygo­dniu na pokła­dzie zaczy­na wiać mroź­ny wiatr, nie­bo sza­rze­je, a Lo sta­je się świad­kiem cze­goś, co może opi­sać jedy­nie jako mrocz­ny i prze­ra­ża­ją­cy kosz­mar: widzi, jak kobie­ta zosta­je wyrzu­co­na za burtę.

Ale wszy­scy pasa­że­ro­wie są bez­piecz­ni, więc sta­tek pły­nie dalej, jak­by nic się nie stało.

Pomi­mo despe­rac­kich prób Lo, by prze­ka­zać, że coś poszło bar­dzo, bar­dzo źle…


Elle­ry Lloyd – Klub, pre­mie­ra 25.10

Każ­dy dał­by się zabić, by dołą­czyć…
do kolek­ty­wu klu­bów dla cele­bry­tów roz­sia­nych po całym świe­cie, w któ­rych boga­ci i sław­ni mogą ostro impre­zo­wać, a następ­nie roz­bić się w pię­cio­gwiazd­ko­wych apar­ta­men­tach, z dala od wścib­skich oczu fanów i mediów.
Naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nym z nich jest Island Home – pil­nie strze­żo­ny, ultra­luk­su­so­wy kurort u wybrze­ży Anglii. Każ­dy pra­gnie dostać zapro­sze­nie jego trzy­dnio­wą impre­zę inau­gu­ra­cyj­ną.
Ale za kuli­sa­mi przed­się­wzię­cia napię­cie się­ga zeni­tu: ambit­ny i kosz­tow­ny pro­jekt dopro­wa­dził dyrek­to­ra gene­ral­ne­go i jego zespół do gra­nic moż­li­wo­ści. Wszy­scy mają coś do ukry­cia – i to jesz­cze zanim pięk­ni ludzie z brzyd­ki­mi sekre­ta­mi poja­wią się na wyspie.
W mia­rę jak spra­wy sta­ją się coraz bar­dziej zło­wiesz­cze, a licz­ba ciał rośnie, nie­któ­rzy człon­ko­wie Island Home zaczną żało­wać, że zna­leź­li się na liście gości.
Ponie­waż w tym klu­bie, jeśli two­je nazwi­sko jest na liście, już z nie­go nie odejdziesz.


Prze­my­sław Bor­kow­ski – Dia­bel­ski krąg, pre­mie­ra 25.10

Pro­ku­ra­tor Gabrie­la Sere­dyń­ska wra­ca w rodzin­ne stro­ny na pogrzeb ojca.
Nie­spo­dzie­wa­nie cere­mo­nia znacz­nie się opóź­nia. Dodat­ko­wo na tere­nie odzie­dzi­czo­nej posia­dło­ści kobie­ta odkry­wa śla­dy, któ­re jej zda­niem świad­czą o popeł­nio­nej zbrod­ni. Wbrew miej­sco­wej poli­cji i pro­ku­ra­tu­rze roz­po­czy­na nie­ofi­cjal­ne śledz­two. Pod­skór­nie czu­je, że w mia­stecz­ku dzie­je się coś dziw­ne­go. Coś, cze­mu war­to się przyj­rzeć.
To prze­czu­cie wzmac­nia­ją roz­mo­wy z miesz­kań­ca­mi. W oczach wie­lu z nich widać strach. Cze­go lub kogo się boją?
Śledz­two dopro­wa­dza Sere­dyń­ską do budzą­ce­go gro­zę miej­sca w środ­ku lasu oraz szo­ku­ją­cych odkryć doty­czą­cych jej wła­snej rodzi­ny. A to dopie­ro począ­tek wstrzą­sa­ją­cej histo­rii, w któ­rej kar­ty roz­da­ją ludzie ośle­pie­ni wła­dzą i opę­ta­ni pra­gnie­niem zemsty.
„Dia­bel­ski krąg” to kry­mi­nał pełen sil­nych emo­cji, nie­po­ko­ją­ce­go kli­ma­tu i nawar­stwia­ją­cych się tajemnic.


Łukasz Grze­si­czak – Sło­wa­cja. Apa­cze, kosmos i halusz­ki, pre­mie­ra 25.10

Co halusz­ki mówią o sło­wac­kiej duszy?
Kto i dla­cze­go tęsk­ni za Cze­cho­sło­wa­cją?
Czy Jano­sik to pol­ski, czy sło­wac­ki bohater?

Sło­wa­cja koja­rzy się z pięk­ny­mi szla­ka­mi w Tatrach, base­na­mi ter­mal­ny­mi i tanim (do nie­daw­na) alko­ho­lem. Jed­nak rów­nie czę­sto uzna­je się ją za „tę dru­gą”, mniej atrak­cyj­ną sio­strę Czech, a sło­wac­kim sym­bo­lom przy­pi­su­je się cze­ski rodo­wód. Choć wyda­je nam się, że Sło­wa­ków zna­my dosko­na­le i naj­ła­twiej nam się z nimi doga­dać, mówiąc wol­no i wyraź­nie po pol­sku, to oka­zu­je się, że ten nie­wiel­ki kraj po dru­giej stro­nie Tatr kry­je przed nami wie­le tajem­nic. Sło­wac­ka kuch­nia pew­nie nie­jed­ne­go zadzi­wi (zupa pomi­do­ro­wa na słod­ko?). Zasko­czy nas prze­ko­na­nie Sło­wa­ków, że to wła­śnie ich język jest sło­wiań­skim espe­ran­to. No i kto by się spo­dzie­wał, że Sło­wa­cy mie­li aspi­ra­cje, żeby pod­bi­jać kosmos?
Łukasz Grze­si­czak udo­wad­nia, że Sło­wa­cja to nie­do­ce­nia­ny kraj o cie­ka­wej histo­rii, roz­ma­wia z miesz­kań­ca­mi o poli­ty­ce, języ­ku, pie­nią­dzach i sło­wac­kich kom­plek­sach, poka­zu­je cie­ka­we zauł­ki Bra­ty­sła­wy i pod­po­wia­da, jak naj­le­piej poznać naszych połu­dnio­wych sąsiadów.

Gra­fi­ka głów­na unsplash 

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy