Aktualności Zapowiedzi

Olga Tokarczuk pracuje nad nową książką

Ostat­nia gło­śna książ­ka Olgi Tokar­czuk, zbiór ese­jów zaty­tu­ło­wa­ny Czu­ły nar­ra­tor, uka­za­ła się w zeszłym roku. W 2018 wyda­ny został zbiór opo­wia­dań z dwo­ma star­szy­mi tek­sta­mi autor­ki: Pro­fe­so­rem Andrew­sem w War­sza­wie oraz Wyspą. Ostat­nia jej powieść zaś to Księ­gi Jaku­bo­we z 2014. Pod­czas roz­mo­wy na ante­nie Radia Nowy Świat Olga Tokar­czuk wspo­mnia­ła, że pra­cu­je nad nową publikacją.

Wywiad z pol­ską noblist­ką, zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet, prze­pro­wa­dził Jerzy Sosnow­ski. Uda­ło się to mimo nie­chę­ci autor­ki doce­nia­nych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej Bie­gu­nów do tego typu wydarzeń.

Olga Tokar­czuk nie­chęt­nie udzie­la wywia­dów: mówi, że po pre­mie­rze kolej­nej książ­ki są one natu­ral­ną czę­ścią życia pisa­rza, ale pomię­dzy publi­ka­cja­mi autor powi­nien mieć pra­wo do mil­cze­nia, napi­sa­ło Radio Nowy Świat w zapo­wie­dzi rozmowy.

Wywiad z Olgą Tokar­czuk doty­czył przede wszyst­kim tema­tów zwią­za­nych z rolą kobiet we współ­cze­snym świe­cie, ich pozy­cji na ryn­ku wydaw­ni­czym oraz ich utar­te­go lite­rac­kie­go wize­run­ku. Noblist­ka zwra­ca­ła uwa­gę, że cywi­li­za­cja, w któ­rej przy­szło nam żyć nadal jest bar­dzo moc­no patriar­chal­na, kobie­ty są w gor­szej pozy­cji i nie­ste­ty wciąż muszą wal­czyć o swo­je. Według autor­ki dużą winę za to pono­si mizo­gi­nia w lite­ra­tu­rze, zarów­no tej kla­sycz­nej, jak i współczesnej.

Trud­no o lite­rac­ki przy­kład kobie­ty jako pod­mio­tu etycz­ne­go, moral­ne­go, jako posta­ci myślą­cej. Kobie­ty są czę­sto w lite­ra­tu­rze nie­szczę­śli­wie zako­rze­nio­ne w okre­ślo­nych rolach spo­łecz­nych – naj­czę­ściej jako przed­mio­ty pożą­da­nia. Mizo­gi­nia, któ­ra panu­je w lite­ra­tu­rze, wciąż na nas wpły­wa i bar­dzo moc­no kształ­tu­je dziś kobie­cą psy­chi­kę, mówi­ła Olga Tokarczuk.

Pod­czas roz­mo­wy pisar­ka wspo­mnia­ła, że pra­cu­je nad nową książ­ką. Jest duża szan­sa, że ta uka­że się jesz­cze w tym roku. Olga Tokar­czuk nie poda­ła wię­cej szcze­gó­łów. Radio Nowy Świat z peł­nym prze­ko­na­niem twier­dzi za to, że będzie to powieść.

źró­dło nowyswiat

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy