Aktualności

Znamy skutki zamachu na Salmana Rushdiego: pisarz częściowo stracił wzrok

Utra­ta wzro­ku w jed­nym oku oraz czu­cia w ręce to skut­ki zama­chu na Sal­ma­na Rush­die­go, któ­ry miał miej­sce 12 sierp­nia.

Autor „Sza­tań­skich wer­se­tów” został zaata­ko­wa­ny, gdy miał wygło­sić wykład na temat wol­no­ści arty­stycz­nej w Chau­tau­qua Insti­tu­tion w sta­nie Nowy Jork. Gdy tyl­ko został przed­sta­wio­ny publicz­no­ści i wszedł na sce­nę, padł ofia­rą 24-let­nie­go Hadie­go Mata­ra. Zama­cho­wiec pchnął Sal­ma­na Rush­die­go nożem w szy­ję i w tors. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce 12 sierp­nia. Pisarz prze­szedł wie­lo­go­dzin­ną ope­ra­cję. Uszko­dze­nie ner­wów ramie­nia oka­za­ło się głę­bo­kie, ucier­pia­ły też wątro­ba i oko pisarza.

Hadi Matar został zatrzy­ma­ny i oskar­żo­ny o usi­ło­wa­nie zabój­stwa, ale nie przy­znał się do zarzutów.

O aktu­al­nym sta­nie zdro­wia pisa­rza poin­for­mo­wał Andrew Wylie, jego agent, któ­ry udzie­lił wywia­du dzien­ni­ko­wi „El Pais”. Sal­man Rush­die stra­cił wzrok w jed­nym oku oraz wła­dzę w lewej ręce.

To był bru­tal­ny atak – oświad­czył agent. – Pisarz dostał trzech poważ­nych ran szyi oraz oko­ło 15 ran tułowia.

Choć dzien­ni­karz docie­kał, czy Sal­man Rush­die nadal prze­by­wa w szpi­ta­lu, Wylie odmó­wił zdra­dze­nia, gdzie znaj­du­je się pisarz.

Nie mogę zdra­dzić miej­sca jego poby­tu. Naj­waż­niej­sze, że będzie żył – pod­kre­ślił.

Za napi­sa­nie „Sza­tań­skich wer­se­tów” aja­tol­lah Ruhol­lah Cho­mej­ni ogło­sił ofi­cjal­nie fatwę, ska­zu­jąc na śmierć zarów­no Sal­ma­na Rush­die­go, jak i wszyst­kich zwią­za­nych z wyda­niem książ­ki. Mor­der­ca pisa­rza ma otrzy­mać nagro­dę – aż 3 mln dolarów.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy