Aktualności

Nie żyje Julia Hartwig

Ese­ist­ka, poet­ka i tłu­macz­ka lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej i angiel­skiej zmar­ła 14 lip­ca w Pen­syl­wa­nii w USA – w domu swo­jej cór­ki. Poin­for­mo­wa­ła o tym jej przy­ja­ciół­ka, Pau­la Sawic­ka, publi­ku­jąc n Face­bo­oku list od cór­ki poetki.


Mama ode­szła wczo­raj. We śnie i z uśmie­chem na twa­rzy. Ode­szła spo­koj­nie i god­nie, tak jak żyła. Jeste­śmy w szo­ku, zapła­ka­ni i zdru­zgo­ta­ni. Jed­no­cze­śnie cie­szy­my się, że cały, jak się oka­zu­je ostat­ni rok Mamy życia, byli­śmy bli­sko razem”, napi­sa­ła Daniel­le. Uro­czy­sto­ści żałob­ne odbę­dą się w Pen­syl­wa­nii i w War­sza­wie. W sierp­niu Julia Har­twig obcho­dzi­ła­by 96. urodziny.

Zdję­cie Mariusz Kubik/ Wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy