Sprawdzasz tag

wiersze

Aktualności

Ruszyła piąta edycja międzynarodowej akcji Wiersze w mieście

Wier­sze w mie­ście to mię­dzy­na­ro­do­wa akcja, któ­rej celem jest popu­la­ry­za­cja poezji. Jej orga­ni­za­to­rzy dostrze­ga­ją wła­śnie w liry­ce uni­wer­sal­ny nośnik dla odpo­wie­dzi na palą­ce pro­ble­my naszych cza­sów. W ramach tego­rocz­nej edy­cji wyda­rze­nia prze­czy­tać i wysłu­chać będzie­my mogli dwu­dzie­stu nie­zwy­kłych wier­szy z dwu­dzie­stu kra­jów, któ­rych tema­tem prze­wod­nim jest wspól­no­ta, budo­wa­nie jed­no­ści w spo­łe­czeń­stwie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Zwalcz literackiego Małego Głoda opowiadaniem z automatu

Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do tego, że wszyst­ko mamy wła­ści­wie dostęp­ne w jed­nej chwi­li, na wycią­gnię­cie ręki – poja­wia się zachcian­ka i zaraz zosta­je ona speł­nio­na. Abs­tra­hu­jąc od inter­ne­tu, któ­ry dostar­cza nam infor­ma­cji na żąda­nie, na uczel­niach, w insty­tu­cjach kul­tu­ro­wych, popu­lar­nych miej­scach spo­tkań sto­ją auto­ma­ty z napo­ja­mi i prze­ką­ska­mi. A co jeśli chcie­li­by­śmy rzu­cić na ząb jakieś dzie­ło pro­za­tor­skie, a aku­rat zapo­mnie­li­śmy wziąć ze sobą książ­kę czy czyt­nik? Z pomo­cą mogą przyjść lite­rac­kie auto­ma­ty. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Komu wiersze, komu? Bo rozdają poezję, za darmo!

Poezja czę­sto­kroć koja­rzo­na jest ze sztu­ką eli­tar­ną, do obco­wa­nia z któ­rą potrze­ba wyjąt­ko­wej głę­bi emo­cjo­nal­nej, co z kolei wią­że się z pod­wyż­szo­nym pro­giem wej­ścia. W efek­cie wie­lu ludzi poezję omi­ja sze­ro­kim łukiem. Szko­da, bo odkry­wa­nie kolej­nych warstw zna­cze­nio­wych utwo­ru lirycz­ne­go jest bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­ce. A jeśli ktoś nie chce się bawić w łow­cę ukry­tej sym­bo­li­ki, zawsze prze­cież może cie­szyć oczy for­mą czy ryt­mem. Tak czy ina­czej poezja zasłu­gu­je na to by była pro­mo­wa­na jako coś, co znaj­du­je się w zasię­gu ręki każ­de­go, a nie tyl­ko wybra­nych jed­no­stek. Dla­te­go ruszy­ła wła­śnie akcja „Wier­sze w mie­ście”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nie żyje Julia Hartwig

Ese­ist­ka, poet­ka i tłu­macz­ka lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej i angiel­skiej zmar­ła 14 lip­ca w Pen­syl­wa­nii w USA – w domu swo­jej cór­ki. Poin­for­mo­wa­ła o tym jej przy­ja­ciół­ka, Pau­la Sawic­ka, publi­ku­jąc n Face­bo­oku list od cór­ki poetki.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

27 tysięcy wierszy pojawiło się w Warszawie

1 kwiet­nia – i to nie żart! – roz­po­czę­ła się kam­pa­nia “Wier­sze w mie­ście”. Na tere­nie całej War­sza­wy poja­wi­ło się aż 27 tysię­cy wier­szy. Akcję zain­spi­ro­wa­ła kam­pa­nia skrom­niej­sza, czy­li “Wier­sze w metrze”. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Short Edition – maszyna drukująca darmowe opowiadania dla podróżujących komunikacją miejską

W naszej codzien­nej komu­ni­ka­cji miło jest cza­sem zna­leźć coś, co odwró­ci naszą uwa­gę. I cho­ciaż książ­ka zabra­na z domu zawsze jest dobrym roz­wią­za­niem, to miesz­kań­cy Fran­cji, któ­rzy codzien­nie dojeż­dża­ją do pra­cy czy gdzie­kol­wiek indziej środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej, mają nową moż­li­wość. Jest nim urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce krót­kie frag­men­ty lite­ra­tu­ry po naci­śnię­ciu jed­ne­go przycisku.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wiersz wolny na Wolnych Lekturach – czyli poezja na wolnej licencji!

Wiersz wol­ny na Wol­nych Lek­tu­rach” to nowy, inte­re­su­ją­cy pro­jekt Fun­da­cji Nowo­cze­sna Pol­ska. W jego ramach pomy­sło­daw­cy nawią­za­li współ­pra­cę ze współ­cze­sny­mi pol­ski­mi twór­ca­mi poezji, by na wol­nej licen­cji udo­stęp­nić ich tomi­ki i stwo­rzyć tym samym ory­gi­nal­ną kolek­cję. Czy­taj dalej

-->