Aktualności

Wiersz wolny na Wolnych Lekturach – czyli poezja na wolnej licencji!

Wiersz wol­ny na Wol­nych Lek­tu­rach” to nowy, inte­re­su­ją­cy pro­jekt Fun­da­cji Nowo­cze­sna Pol­ska. W jego ramach pomy­sło­daw­cy nawią­za­li współ­pra­cę ze współ­cze­sny­mi pol­ski­mi twór­ca­mi poezji, by na wol­nej licen­cji udo­stęp­nić ich tomi­ki i stwo­rzyć tym samym ory­gi­nal­ną kolekcję.

Opie­ku­na­mi pro­jek­tu ze stro­ny Fun­da­cji są Bar­ba­ra Klic­ka oraz Jaro­sław Lip­szyc. “Wiersz wol­ny na Wol­nych Lek­tu­rach” reali­zo­wa­ny jest w ramach Pro­gra­mu “Kul­tu­ra cyfro­wa” oraz został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Na pro­jekt skła­da się łącz­nie aż dwa­dzie­ścia tomi­ków autor­stwa osób o zna­czą­cym dorob­ku, a więc do sie­ci legal­nie tra­fi oko­ło tysią­ca wier­szy. Nie są to tek­sty pre­mie­ro­we, nato­miast z racji niskie­go nakła­du papie­ro­wych wydań dostęp­ne są już wyłącz­nie w dru­gim obiegu.

Oto nazwi­ska uczest­ni­ków pro­jek­tu (ich bio­gra­my znaj­dzie­cie tutaj): Justy­na Bar­giel­ska, Miłosz Bie­drzyc­ki, Maria Cyra­no­wicz, Julia Fie­dor­czuk, Daniel Foks, Mariusz Grze­bal­ski, Wio­let­ta Grze­go­rzew­ska, Boże­na Keff, Szcze­pan Kopyt, Julian Korn­hau­ser, Joan­na Muel­ler, Kla­ra Nowa­kow­ska, Edward Pase­wicz, Jacek Pod­sia­dło, Bian­ka Rolan­do, Mar­ta Pod­gór­nik, Piotr Som­mer, Andrzej Sosnow­ski, Adam Wie­de­mann, Agniesz­ka Wolny-Hamkało.

Tomi­ki pobrać może­cie tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy