Aktualności

Ruszyła piąta edycja międzynarodowej akcji Wiersze w mieście

Wier­sze w mie­ście to mię­dzy­na­ro­do­wa akcja, któ­rej celem jest popu­la­ry­za­cja poezji. Jej orga­ni­za­to­rzy dostrze­ga­ją wła­śnie w liry­ce uni­wer­sal­ny nośnik dla odpo­wie­dzi na palą­ce pro­ble­my naszych cza­sów. W ramach tego­rocz­nej edy­cji wyda­rze­nia prze­czy­tać i wysłu­chać będzie­my mogli dwu­dzie­stu nie­zwy­kłych wier­szy z dwu­dzie­stu kra­jów, któ­rych tema­tem prze­wod­nim jest wspól­no­ta, budo­wa­nie jed­no­ści w społeczeństwie.

Orga­ni­za­to­rzy akcji zwra­ca­ją uwa­gę, że w obli­czu cha­osu, któ­ry zda­je się ogar­niać cały świat – sza­le­ją­cej pan­de­mii, zmian geo­po­li­tycz­nych i kli­ma­tycz­nych – szu­kać pomo­cy i wytchnie­nia powin­ni­śmy we wspól­no­cie. Dwa­dzie­ścia euro­pej­skich poetek i poetów, zapro­szo­nych do udzia­łu w pro­jek­cie, poprzez swo­ją twór­czość wyzna­cza nam kie­ru­nek, w któ­rym powin­ni­śmy podą­żyć, poka­zu­ją, co tak napraw­dę jest waż­ne, co musi­my pielęgnować.

Podob­nie jak w zeszłym roku, przy pią­tej edy­cji akcja odby­wa się głów­nie w inter­ne­cie. Z utwo­ra­mi dwu­dzie­stu wybit­nych euro­pej­skich arty­stów zapo­znać się moż­na na stro­nie inter­ne­to­wej oraz Face­bo­oku pro­jek­tu. Będą one rów­nież pro­mo­wa­ne mię­dzy inny­mi przez blo­ge­rów, vlo­ge­rów, insta­gra­me­rów, youtu­be­rów i pisarzy.

W tego­rocz­nej edy­cji Wier­szy w mie­ście entu­zja­ści poezji będą mogli poznać tek­sty poetek i poetów z Austrii, Czech, Esto­nii, Flan­drii, Fran­cji, Hisz­pa­nii, Irlan­dii, Litwy, Luk­sem­bur­ga, Mal­ty, Moł­da­wii, Nie­miec, Pol­ski, Por­tu­ga­lii, Rumu­nii, Sło­wa­cji, Szwe­cji, Tur­cji, Ukra­iny oraz Włoch.

Zapra­sza­my do corocz­ne­go spo­tka­nia z poezją. Tym razem róż­ne poetyc­kie gło­sy ape­lu­ją o zro­zu­mie­nie zna­cze­nia roli spo­łecz­no­ści w tych nie­pew­nych obec­nie cza­sach. Idea wspól­no­ty to prze­sła­nie tego­rocz­nej edy­cji “Wier­sze w mie­ście” 2021 i jest ści­śle zwią­za­na z taki­mi poję­cia­mi jak inte­gra­cja spo­łecz­na, tole­ran­cja, spra­wie­dli­wość, nie­dy­skry­mi­no­wa­nie – war­to­ścia­mi, któ­re podzie­la­my jako pań­stwa człon­kow­skie UE. Zatrzy­maj­my się na chwi­lę, by prze­czy­tać i wysłu­chać gło­su poetek i poetów – ich sło­wa mogą mieć uzdra­wia­ją­cą moc, zachę­ca José Luis Per­a­les Gar­cía, kie­row­nik Dzia­łu Kul­tu­ry w Insty­tu­cie Cervan­te­sa w War­sza­wie i pre­zy­dent EUNIC Warszawa.

http://www.wierszewmiescie.eu/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy