Sprawdzasz tag

wiersze w mieście

Aktualności

Ruszyła piąta edycja międzynarodowej akcji Wiersze w mieście

Wier­sze w mie­ście to mię­dzy­na­ro­do­wa akcja, któ­rej celem jest popu­la­ry­za­cja poezji. Jej orga­ni­za­to­rzy dostrze­ga­ją wła­śnie w liry­ce uni­wer­sal­ny nośnik dla odpo­wie­dzi na palą­ce pro­ble­my naszych cza­sów. W ramach tego­rocz­nej edy­cji wyda­rze­nia prze­czy­tać i wysłu­chać będzie­my mogli dwu­dzie­stu nie­zwy­kłych wier­szy z dwu­dzie­stu kra­jów, któ­rych tema­tem prze­wod­nim jest wspól­no­ta, budo­wa­nie jed­no­ści w spo­łe­czeń­stwie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Komu wiersze, komu? Bo rozdają poezję, za darmo!

Poezja czę­sto­kroć koja­rzo­na jest ze sztu­ką eli­tar­ną, do obco­wa­nia z któ­rą potrze­ba wyjąt­ko­wej głę­bi emo­cjo­nal­nej, co z kolei wią­że się z pod­wyż­szo­nym pro­giem wej­ścia. W efek­cie wie­lu ludzi poezję omi­ja sze­ro­kim łukiem. Szko­da, bo odkry­wa­nie kolej­nych warstw zna­cze­nio­wych utwo­ru lirycz­ne­go jest bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­ce. A jeśli ktoś nie chce się bawić w łow­cę ukry­tej sym­bo­li­ki, zawsze prze­cież może cie­szyć oczy for­mą czy ryt­mem. Tak czy ina­czej poezja zasłu­gu­je na to by była pro­mo­wa­na jako coś, co znaj­du­je się w zasię­gu ręki każ­de­go, a nie tyl­ko wybra­nych jed­no­stek. Dla­te­go ruszy­ła wła­śnie akcja „Wier­sze w mie­ście”. Czy­taj dalej

-->