Ekranizacje

Serialowa Wojna światów w MTV

Woj­na świa­tów” autor­stwa H.G. Wel­l­sa z 1898 roku to pozy­cja już kul­to­wa. 30 lat po pre­mie­rze powie­ści powsta­ło radio­we słu­cho­wi­sko, któ­re wywo­ła­ło zbio­ro­wą pani­kę w USA – ludzie byli pew­ni, że sły­szą o praw­dzi­wym ata­ku Mar­sjan, a nie, że zetknę­li się z pre­mie­rą przy­go­to­wa­ną przez Orso­na Wel­l­sa. W 1953 oraz w 2005 roku książ­kę zekra­ni­zo­wa­li odpo­wied­nio Byron Haskin (Oscar za efek­ty spe­cjal­ne) oraz Ste­phen Spielberg.

Teraz może­my docze­kać się kolej­nej adap­ta­cji. MTV posta­no­wi­ło zaku­pić serial “Woj­na świa­tów”, za któ­re­go reali­za­cję odpo­wia­dać ma Jeff Davis. Sce­na­riusz przy­go­tu­ją Andrew Cochran, Josh Bar­ry oraz Jeff Kwatinetz.

Po raz kolej­ny zoba­czy­my atak Mar­sjan na Zie­mię zakoń­czo­ny udzia­łem ziem­skich bakterii.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy