Sprawdzasz tag

H.G. Wells

Aktualności

Nowe, znakomite teksty w domenie publicznej!

Do dome­ny publicz­nej prze­cho­dzą utwo­ry, co do któ­rych wyga­sły mająt­ko­we pra­wa autor­skie. Ozna­cza to, że moż­na je kopio­wać, roz­po­wszech­niać czy prze­twa­rzać oraz czer­pać z tego korzy­ści mająt­ko­we – nale­ży jed­nak pamię­tać, że pra­wa autor­skie są nie­zby­wal­ne, tj. nawet kie­dy nie musi­my uisz­czać hono­ra­rium za opu­bli­ko­wa­nie czy­je­goś tek­stu, nie zna­czy to, że może­my np. przy­pi­sać sobie jego autor­stwo. Utwo­ry nale­żą­ce do dome­ny publicz­nej są więc dobrem wspól­nym, z któ­re­go może korzy­stać każ­dy, jed­nak z posza­no­wa­niem ory­gi­nal­ne auto­ra. To, kie­dy wyga­sa­ją pra­wa mająt­ko­we, zależ­ne jest od usta­wo­daw­stwa kra­ju – w Pol­sce musi minąć 70 lat od śmier­ci twórcy.

Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Serialowa Wojna światów w MTV

Woj­na świa­tów” autor­stwa H.G. Wel­l­sa z 1898 roku to pozy­cja już kul­to­wa. 30 lat po pre­mie­rze powie­ści powsta­ło radio­we słu­cho­wi­sko, któ­re wywo­ła­ło zbio­ro­wą pani­kę w USA – ludzie byli pew­ni, że sły­szą o praw­dzi­wym ata­ku Mar­sjan, a nie, że zetknę­li się z pre­mie­rą przy­go­to­wa­ną przez Orso­na Wel­l­sa. W 1953 oraz w 2005 roku książ­kę zekra­ni­zo­wa­li odpo­wied­nio Byron Haskin (Oscar za efek­ty spe­cjal­ne) oraz Ste­phen Spiel­berg. Czy­taj dalej

-->