Sprawdzasz tag

Orson Wells

Ekranizacje

Serialowa Wojna światów w MTV

Woj­na świa­tów” autor­stwa H.G. Wel­l­sa z 1898 roku to pozy­cja już kul­to­wa. 30 lat po pre­mie­rze powie­ści powsta­ło radio­we słu­cho­wi­sko, któ­re wywo­ła­ło zbio­ro­wą pani­kę w USA – ludzie byli pew­ni, że sły­szą o praw­dzi­wym ata­ku Mar­sjan, a nie, że zetknę­li się z pre­mie­rą przy­go­to­wa­ną przez Orso­na Wel­l­sa. W 1953 oraz w 2005 roku książ­kę zekra­ni­zo­wa­li odpo­wied­nio Byron Haskin (Oscar za efek­ty spe­cjal­ne) oraz Ste­phen Spiel­berg. Czy­taj dalej

-->