Aktualności Ekranizacje

Dźwiękowy zwiastun serialowego Koła czasu od Amazon Studios

Wie­le wody upły­nę­ło w rze­kach od ostat­nich infor­ma­cji na temat seria­lo­wej adap­ta­cji epic­kiej serii fan­ta­sy autor­stwa Rober­ta Jor­da­na, zaty­tu­ło­wa­nej Koło cza­su. Zdję­cia na pla­nie ruszy­ły jesie­nią zeszłe­go roku, oczy­wi­ste jest jed­nak, że musia­ły zostać na pewien okres wstrzy­ma­ne przez wzgląd na pan­de­mię. Na szczę­ście pra­ce nad seria­lem zosta­ły wzno­wio­ne, eki­pa Ama­zon Stu­dios dziel­nie wal­czy mimo spo­rych ograniczeń.

O powro­cie na plan Koła cza­su wspo­mnia­ła Rosa­mund Pike „Col­li­de­ro­wi” przy oka­zji roz­mo­wy o fil­mie I Care a Lot. Angiel­ska aktor­ka, któ­ra w adap­ta­cji serii Rober­ta Jor­da­na wcie­la się w rolę Moira­ine Damo­dred, wyja­wi­ła, że zdję­cia zosta­ły wzno­wio­ne we wrze­śniu, pra­ce odby­wa­ją się przy bar­dzo suro­wych zasa­dach sani­tar­nych, by każ­da z pię­ciu­set osób bio­rą­cych udział w two­rze­niu pro­duk­cji mogła czuć się bez­piecz­nie. Wszy­scy mimo trud­no­ści wyka­zu­ją się ogrom­nym zaangażowaniem.

Roz­mo­wę może­cie obej­rzeć tutaj:

O Kole cza­su mówi się od 10-tej minuty.

Przy­mu­so­wa prze­rwa spo­wo­do­wa­ła jed­nak spo­re opóź­nie­nia. Ama­zon Stu­dios nie może się pochwa­lić goto­wy­mi uję­cia­mi, o zwia­stu­nie też na razie nie ma co marzyć. Zamiast tego stu­dio przy­go­to­wa­ło dla ocze­ku­ją­cych fanów miłą nie­spo­dzian­kę w for­mie dźwię­ko­we­go mate­ria­łu. W minio­ną śro­dę na Twit­te­rze pro­duk­cji poja­wi­ła się swo­ista „audio zajawka”.

W rolach głów­nych, poza Rosa­mund Pike, zoba­czy­my mię­dzy inny­mi: Joshę Stra­dow­skie­go (Rand al’Thor), Mar­cu­sa Ruther­for­da (Per­rin Ayba­ra), Bar­neya Har­ri­sa (Matrim Cau­thon), Danie­la Hen­neya (Al’Lan Man­dra­go­ran), Alexandre’a Willaume’a (Thom Mer­ri­lin), Zoë Robins (Nyna­eve al’Meara) czy Made­le­ine Mad­den (Egwe­ne al’Vere).

Show­run­ne­rem pro­duk­cji jest Rafe Jud­kins (Agen­ci T.A.R.C.Z.Y., Hem­lock Gro­ve, Unchar­ted). Pierw­sze dwa odcin­ki reży­se­ru­je Uta Brie­se­witz (Oran­ge Is the New Black, Stran­ger Things, Westworld). Nie­zna­na jest choć­by przy­bli­żo­na data pre­mie­ry pierw­sze­go sezo­nu serialu.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy